АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Малюнок № 7.2

Читайте также:
 1. Малюнок 1 Вікно Конструктора форм
 2. Малюнок 11.3.
 3. Малюнок 11.7.
 4. Малюнок 8.4.
 5. Малюнок 8.5.
 6. Малюнок № 1.
 7. Малюнок № 1.1.
 8. Малюнок № 10.1.
 9. Малюнок № 10.3.
 10. Малюнок № 11.10.
 11. Малюнок № 11.4.
 12. Малюнок № 11.8.

 

На основі вивчених таблиць додавання і віднімання учні приступають до розгляду інших прийомів знаходження результатів дій з одноцифровими числами. На даному етапі учні ознайомлюються з такими із них: а) прилічування і відлічування по одному при розгляді випадків додати і відняти 2 і 3, наприклад, див. таблицю № 8.19.; б) прийом прилічування чи відлічування групами, який використовується при додаванні і відніманні чисел 3, 4, 5, наприклад див. таблицю № 8.20.; в) прийом, який ґрунтується на використанні переставної властивості додавання, наприклад: 3+7=7+3=10.

Таблиця № 8.19.

 

5+2=¨ 8-2=¨ Учні не повинні переписувати структурного чи розгорнутого запису, а лише відповідати на запитання: скільки треба додати (відняти)? Скільки всього додали (відняли)? Як додавали (віднімали)? Як можна додати (відняти) число 2? – прилічуванням (відлічуванням) по одному
5+1=6 6+1=7 Отже, 5+2=7 8-1=7 7-1=6 Отже, 8-2=6
5+2=5+1+1=6+1=7 8-2=8-1-1=7-1=6

Таблиця № 8.20.

 

3+5=¨ 8-3=¨
3+5=3+2+3=5+3=8 8-3=8-1-2=7-2=5

 

Підготовчою роботоюперед вивченням табличних випадків додавання і віднімання з переходом через десяток є повторення складу числа 10 з двох доданків, розгляд табличних випадків додавання і віднімання без переходу через десяток, розв'язування прикладів на додавання і віднімання групами, розклад числа на два доданки. Оскільки теоретичною основою розгляду табличних випадків додавання і віднімання з переходом через десяток є сполучна властивість дії додавання, правило віднімання суми від числа (13-7=13-(3+4)=(13-3)-4=10-4=6), правило віднімання числа від суми (13-7=(10+3)-7=(10-7)+3=3+3=6), зв’язок між діями додавання і віднімання (14-6=¨: 14 – це 6 і 8, якщо відняти 6 від 14, то залишиться 8, отже, 14-6=8), то розв'язування таких вправ сприятиме актуалізації опорних знань учнів. саме тому вправи такого виду включаються до підготовчої роботи.

Як же вводяться табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток? – запропонувавши дітям розглянути, наприклад, таблицю додавання числа 2, запитуємо дітей: чи всі випадки додавання цього числа ми розглянули? (якщо вони не дадуть відповіді, то слід запитати: до яких чисел ми ще не додавали 2? – до 9.). З метою наочної опори використовуються такі таблиці (див. таблицю № 8.21.). 

Таблиця № 8.21.

 

+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
                                           

 

Використання вказаних вправ буде ефективним, якщо вчитель буде обізнаним з індивідуальними особливостями школярів і навчальний процес носитиме особистісно-орієнтований характер.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)