АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Малюнок № 11.8

Читайте также:
 1. Малюнок 1 Вікно Конструктора форм
 2. Малюнок 11.3.
 3. Малюнок 11.7.
 4. Малюнок 8.4.
 5. Малюнок 8.5.
 6. Малюнок № 1.
 7. Малюнок № 1.1.
 8. Малюнок № 10.1.
 9. Малюнок № 10.3.
 10. Малюнок № 11.10.
 11. Малюнок № 11.4.

 

Після цього складають план розв’язання задачі. Що будемо визначати у першій дії? – на скільки кілометрів наближаються один до одного автомобілі за одну годину (бажано, щоб частина дітей давала і таку відповідь: яка швидкість зближення обох автомобілів). Як це будемо робити? – додамо швидкості автомобілів. Що визначатимемо у другій дії? – через який час автомобілі зустрінуться. Як це робитимемо? – відстань між містами поділимо на швидкість зближення. Після цього записуємо розв’язання задачі, яке найкраще зробити по діях з коротким поясненням. Така форма запису розв’язання представлена у таблиці № 11.40. На наступному етапі розпочинається формування умінь учнів розв'язувати задачі цього виду. Це відбувається за допомогою системи вправ, яка представлена у підручниках. Для того, щоб усвідомити сутність такої роботи, пропонуємо студентам виконати завдання № 16 для самостійної роботи.

 

Таблиця № 11.40.

1) 40 + 50 = 90 (км/год) – швидкість зближення автомобілів. 2) 270 : 90 = 3 (год) Відповідь: через 3 години автомобілі зустрінуться.

 

ТМО навчання дітей розв’язувати задачі на рух в протилежних напрямах аналогічні до задач попереднього виду. Ознайомлення із такими задачами покажемо на прикладі такої задачі“Із одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали автомобіль зі швидкістю 80 км/год і мотоцикл зі швидкістю 90 км/год. Якою буде відстань між ними через 4 години?”. Для учнів, яким важко усвідомити зміст задачі без наочної опори, потрібно скласти відповідну схему, яка представлена на малюнку № 11.9. Якщо діти не можуть самостійно її скласти, то слід використати при її побудові наступну систему запитань: звідки виїхали транспортні засоби? – із одного міста. Як ми це позначимо на схемі? – прапорцем. Коли вони виїхали? – одночасно. Як вони рухалися? – у протилежних напрямках. Як це позначимо на схемі? – протилежно напрямленими стрілками. Чи з однаковою швидкістю рухалися автомобіль і мотоцикл? – ні. Як це позначити на схемі? – стрілками різної довжини. Якою була швидкість автомобіля? – 80 км/год. Як це позначити на схемі? – записати над стрілкою. Якою була швидкість мотоцикла? – 90 км/год. Як це позначити на схемі? – записати над стрілкою. По скільки годин був у дорозі кожен транспортний засіб? – по 4 години. Як позначимо на схемі відстань, яку проїхав автомобіль? – відрізком. Із скількох частин складатиметься цей відрізок? – із чотирьох. Чому із чотирьох? – бо автомобіль був у дорозі 4 год. Яку відстань показуватиме кожен із цих чотирьох відрізків? – 80 км. Скількома відрізками позначатимемо на схемі відстань, яку проїхав мотоцикліст? - чотирма. Яку відстань позначає кожен із цих відрізків? – 90 км. Аналіз цієї задачі теж потрібно проводити синтетичним способом, тобто від умови до запитання. Для того, щоб набути відповідних умінь проводити таку роботу, пропонуємо студентам виконати завдання № 17 для самостійної роботи.80 км/год 90 км/год
       
   
 
 

 


І---------І---------І---------І---------І------------І------------І------------І------------І

 

 

?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)