АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретико-методичні особливості керівництва самостійною роботою учнів на уроках математики у малокомплектній школі

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 3. Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року
 4. Бюджет часу викладачів, учнів та студентів
 5. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 6. Види оцінювання навчальних досягнень учнів
 7. Види рядів динаміки та їх особливості
 8. Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових договорів.
 9. Визначте особливості концепції З. Фрейда – 15 б.
 10. Витоки російської та української філософської думки та особливості її становлення.
 11. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
 12. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ

3. При навчанні математики в малокомплектній школі значна частина часу відводиться для самостійної роботи учнів. Проте до цієї роботи учні різних класів підготовлені не однаково, а тому вчитель повинен враховувати це у своїй роботі. Як свідчить аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури до основних вимог організації самостійної роботи можна віднести принаймні наступні: а) кожна самостійна робота повинна мати дидактичну, розвиваючу та виховну мету; б) кожна самостійна робота повинна бути посильною для учнів; в) ознайомлюючи школярів із завданнями самостійної роботи, вчитель повинен провести чіткий інструктаж, вказавши як виконати кожне завдання, намітивши план його виконання, попередивши про необхідність самоперевірки в процесі роботи; г) кожна самостійна робота повинна відповідати меті та змістові навчання; д) під час самостійної роботи учні повинні працювати зосереджено, уважно, цілком самостійно, звертаючись при потребі за порадою лише до вчителя; е) самостійні роботи, які учні виконують в класі та вдома, повинні бути різноманітними та забезпечувати всебічний розвиток учнів, а також відповідати навчальним, виховним і розвиваючим завданням школи; є) кожна самостійна робота повинна перевірятися та оцінюватися (не обов’язково балом!), а допущені помилки повинні виправлятися; ж) завдання для самостійної роботи учнів треба записувати на дошці до уроку або пропонувати на картках; з) готуючись до уроку, вчитель повинен підібрати додаткові завдання для учнів, які успішно справляться із основною роботою.

Зазначимо, що організація та проведення самостійної роботи учнів у малокомплектних школах має свою специфіку. Вона обумовлюється тим, що вчитель не матиме можливості активно вмішуватися в її хід, бо в цей час працюватиме з іншим класом. Враховуючи сказане, можна зробити висновок про необхідність спеціальної роботи вчителя малокомплектної школи, спрямованої на формування у школярів прийомів розумової діяльності, навчання учнів загальним прийомам самостійної роботи, формування загальних методів роботи над математичним матеріалом. Працюючи на уроках математики, учень повинен поступово навчитися визначати мету роботи, спосіб виконання, форми самоконтролю, порядок виправлення знайдених помилок. Спочатку під керівництвом вчителя, а потім і самостійно, школярі повинні вчитися намічати план і послідовність виконання кожної операції, яку слід виконати у завданні. Такі опорні пункти можна записати або на дошці, або дати учням у вигляді карток. Досвід вчителів малокомплектних шкіл свідчить, що в їхньому розпорядженні повинні бути різноманітні пам’ятки, алгоритмічні приписи тощо. 

Таблиця № 14.1. “Форма конспекту уроку математики для малокомплектної школи”.

 

Етапи уроку Тривалість в хв. Організація роботи та її зміст в класах
І.          
ІІ.          
ІІІ.          
ІУ.          
У.          
Всього: заняття з вчителем:          
Cсамостійна робота:          
             

 

Аналіз досвіду роботи вчителів малокомплектних шкіл дає підстави для висновку про те, що вчитель, пропонуючи учням самостійну роботу, повинен чітко вказувати вимоги до її оформлення. Для того, щоб перевірити, як учні зрозуміли вимоги до виконання завдання, слід запропонувати одному-двом учням повторити їх. Роботу на уроці необхідно організовувати так, щоб виконане учнями самостійно на уроці було перевірене на цьому ж уроці, причини допущених помилок виявлені і виправлені. Важливо, щоб школярі наприкінці уроку почули відношення вчителя до виконаної ними самостійної роботи відносно кожного учня класу.

Якщо у звичайному класі вчитель під час самостійної роботи має можливість прийти на допомогу учневі та проконтролювати його роботу, то у малокомплектній школі досить часто вчитель позбавлений такої можливості. Отже, особливого значення набуває робота з формування у школярів навичок самоконтролю. Саме тому, пропонуючи завдання для самостійного виконання, вчитель при підготовці до уроку повинен продумувати форми і методи перевірки правильності виконання завдання. З цією метою слід частіше пропонувати учням виконувати завдання із перевіркою.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)