АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТМО формування уявлень про ціну та вартість. Вивчення взаємозв’язку між ціною, кількістю та вартістю

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. II. Вивчення нового матеріалу.
 11. А) поглиблене вивчення курсу.
 12. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках

6. Одна з особливостей початкового курсу математики полягає у відсутності строгих математичних означень понять, що розглядаються. Разом з тим, по-перше, трактування таких понять не повинно суперечити науковому, а по-друге, вчителеві слід чітко усвідомлювати як трактується те чи інше поняття курсу математики І-ІУ класів, щоб формувати у школярів уявлення про них, які б не суперечили науковим трактуванням. З огляду на сказане, вкажемо, як трактуються у початковому курсі математики такі поняття як “ціна”, “вартість”, “швидкість”, бо без цього неможливо досягти успіху в формуванні цих понять. Оскільки в силу вікових особливостей молодших школярів не можна визначити поняття “ціна”, “вартість” так, як це робиться в економічній теорії, то під ціною розумітимемо кількість грошей, які необхідно заплатити за одиницю товару, а під вартістю – кількість грошей, які слід заплатити за кілька одиниць товару або за всю покупку. Під швидкістю руху тіла розумітимемо відстань, яку воно проходить за одиницю часу.

Певні уявлення про ціну та вартість діти мають ще до школи, а тому сутність підготовчої роботи до систематичного формування уявлень про ці величини полягатиме у виявленні наявних у школярів відомостей про ці величини. При потребі вчитель повинен уточнити, систематизувати чи навіть і виправити наявні уявлення у дітей. Така робота проводиться під час розв’язування текстових задач, пов’язаних з ціною, кількістю та вартістю. Однією з основних помилок при формуванні поняття про вказані величини є те, що у мові вчителя і учнів неправильно застосовуються відповідні терміни, бо досить часто їх ототожнюють. Це проводить до формування неправильних уявлень про вказані величини.

Систематичне формування уявлень про ціну і вартість розпочинають тоді, коли діти знайомляться з одиницями вимірювання цих величин. Подальше формування уявлень про ціну та вартість, їх одиниці вимірювання відбувається протягом вивчення курсу математики початкових класів з допомогою системи вправ, яка включає в себе, як свідчить аналіз підручників з математики для І-ІУ класів, принаймні наступні завдання: 1) використання моделей монет як лічильного матеріалу при вивченні нумерації чисел в межах десяти; 2) розв'язування задач на знаходження вартості за предметними картинками, представленими на сторінках підручника (відшукайте такі задачі!); 3) складання та розв'язування текстових задач за малюнками підручника (приклади двох таких вправ представлено у таблиці № 9.11.); 4) використання набору монет для вивчення десяткового складу чисел другого десятка; 5) вправи, дидактичним призначенням яких є ознайомлення школярів з ціною різноманітних предметів; 6) розв'язування простих текстових задач трьох видів: а) на визначення вартості за відомими ціною і кількістю; б) на визначення ціни за відомими вартістю та кількістю; в) на визначення кількості за відомими вартістю та ціною; 7) розв'язування простих задач на різницеве чи кратне порівняння, пов’язаних з ціною або вартістю, наприклад: “Ціна однієї ляльки 9 грн., а одного ведмедика – 7 грн. На скільки лялька дорожча за ведмедика?”; 8) вправи на перетворення складених іменованих чисел у прості і навпаки, наприклад: 9 грн. 12 к. = 912 к., 517 к. = 5 грн.17 к.; 9) розв'язування типових складених задач на знаходження четвертого пропорційного, невідомого за двома різницями, на складне правило трьох, наприклад: “Якщо дівчинка купить 4 цукерки, то в неї залишиться 24 к., якщо вона купить 6 цукерок, то в неї залишиться лише 12 к. Скільки коштує одна цукерка?”; 10) розв'язування задач з ціною, вартістю та кількістю з буквеними даними, наприклад: “За 5 блокнотів заплатили а гривень. Скільки коштує один блокнот? Скільки треба заплатити за к таких блокнотів?”; 11) розв'язування складених текстових задач з типовим конкретним змістом і сюжетом, наприклад: “Учень купив 12 цукерок по 10 к. кожна, і кілька стержнів по 8 к. кожний. За всю покупку він заплатив 2 грн. Скільки стержнів купив учень?”; 12) вправи на складання задач за виразом, таблицею, схемою, малюнком тощо, наприклад: “За виразом (100-73):9 склади задачу. Коротко запиши і розв’яжи.”; 13) розв'язування вправ виду: “За даними таблиці дізнайся, скільки купили метрів крепдешину.” (див. таблицю № 9.12.); 14) вправи на порівняння величин, виражених в одиницях вимірювання ціни, наприклад: порівняй величини: 1510 к. і 15 грн. 10 к.; 15) вправи на додавання, віднімання, множення і ділення іменованих чисел, наприклад: 4 грн. 75 к. + 9 грн. 09 к., 12 грн. 70 к. – 8 грн. 07 к., 5 грн. 75 к. · 4, 1 грн. 25 к. : 5. ТМО роботи вчителя з вправами 1, 4, 5, 8, 14 і 15 розкриті у попередніх темах, а з вправами 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 будуть розкриті у наступних. Саме тому ми не будемо зупинятися на них, лише запропонуємо студентам виконати самостійно завдання № 4 для самостійної роботи.

‡агрузка...


 

Таблиця № 9.11.

 

Було Купили Одержали здачі
10 к. Гумку за 6 к. ?
Було Витратили Залишилося
27 к. 21 к. ?

 

Таблиця № 9.12.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)