АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Читайте также:
 1. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 1 страница
 2. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 10 страница
 3. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 11 страница
 4. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 12 страница
 5. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 13 страница
 6. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 14 страница
 7. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 2 страница
 8. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 3 страница
 9. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 4 страница
 10. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 5 страница
 11. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 6 страница
 12. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 7 страница

1. Теоретико-методичні основи методики навчання математики у І-ІУ класах. Завдання та зміст методики навчання математики у початкових класах школи.

2. Зв'язок методики навчання математики з іншими науками.

3. Методи дослідження, що використовуються методикою навчання математики.

4. Теоретико-методичні основи визначення завдань навчання математики в І-ІУ класах.

5. Теоретико-методичні основи визначення змісту курсу математики початкових класів: арифметичний, алгебраїчний і геометричний матеріал, величини, текстові задачі.

6. Теоретико-методичні основи побудови початкового курсу математики.

7. Зв'язок курсів математики І-ІУ і У-УІ класів та наступність у їх вивченні.

8. Поняття «метод навчання», функції та класифікація методів навчання, використання різних методів навчання, в тому числі ігор.

9, ТМО використання різних методів навчання при навчанні математики молодших школярів.

10. Зв’язок методів навчання з цілями, змістом, засобами і організаційними формами навчання. Теоретико-методичні основи вибору методів навчання відповідно конкретній дидактичній меті.

11. ТМО вибору методів навчання залежно від особливостей змісту математичного матеріалу.

12. ТМО вибору методів навчання відповідно засобам навчання.

13. ТМО вибору методів навчання залежно від організаційних форм навчання та вікових особливостей дітей.

14. Урок математики у початкових класах школи та його особливості. ТМО сучасного уроку математики. Система уроків математики.

15. Теоретико-методичні особливості проведення уроків математики з дітьми шестирічного віку. Використання ігрових форм організації навчального процесу.

16. ТМО підготовки вчителя до уроку: вибір змісту, методів, засобів і організаційних форм (колективні, групові, індивідуальні) навчання відповідно до освітніх, розвивальних і виховних завдань уроку.

17. ТМО перевірки та оцінки знань, вмінь і навичок учнів з математики. Вимоги до ведення зошитів.

18. ТМО організації, керівництва і контролю за виконанням домашніх завдань молодшими школярами.

19. Позаурочна і позакласна робота з математики у початкових класах.

20. Комплекс навчально-методичних посібників для вчителя і учнів, їх призначення, особливості побудови та оформлення, ТМО їх використання.21. Стабільні підручники з математики для початкової школи, теоретико-методичні особливості їх змісту, побудови, оформлення та використання.

22. Наочні посібники з математики, їх класифікація і ТМО їх використання.

23. Інструменти, моделі, прилади, таблиці, технічні засоби навчання на уроках математики у початкових класах.

24. ТМО організації навчання математики у малокомплектній школі.

25. Урок математики у малокомплектній школі.

26. ТМО особливостей організації самостійної роботи на уроках математики у малокомплектній школі.

27. ТМО оснащення навчального процесу в умовах малокомплектних шкіл.

28. Зародження та розвиток методики викладання математики у 18-19 століттях.

29. Основні досягнення методики викладання математики у 1901- 1991рр.

30. Перспективи подальшого вдосконалення методики викладання математики в національній школі України.

31. Новітні технології та системи навчання математики у початковій школі.

32. ТМО різних методичних підходів до формування поняття натурального числа і нуля. Натуральний ряд чисел та особливості десяткової позиційної системи числення.

33. Піготовчий період та його особливості у зв’язку з навчанням шестирічних дітей.

34. ТМО формування поняття натурального числа і нуля.

35. ТМО вивчення нумерації чисел першого десятка.

36. ТМО вивчення нумерації чисел другого десятка.

37. ТМО вивчення нумерації чисел 21-100.

38. ТМО вивчення нумерації чисел концентру “Тисяча”.

39. ТМО вивчення нумерації багатоцифрових чисел.

40. ТМО початкового ознайомлення учнів з діями додавання та віднімання.

41. ТМО вивчення табличних випадків додавання та віднімання.

42. ТМО вивчення усних прийомів додавання і віднімання чисел в концентрі “Сотня”.

43. ТМО вивчення письмових прийомів додавання і віднімання чисел в межах ста.

44. ТМО вивчення усних і письмових прийомів додавання та віднімання чисел у концентрі “Тисяча”.

45. ТМО вивчення усних прийомів додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

46. ТМО вивчення письмових прийомів додавання і віднімання чисел у концентрі “Багатоцифрові числа”.

47. ТМО основи підготовчої роботи до ознайомлення учнів з діями множення і ділення.

48. ТМО початкового ознайомлення школярів з діями множення та ділення.

49. ТМО вивчення табличних випадків множення та ділення.

50. ТМО вивчення особливих випадків множення та ділення з числами 1, 0, 10 тощо.

51. ТМО вивчення ділення з остачею.

52. ТМО вивчення позатабличних випадків множення та ділення.

53. ТМО вивчення усних прийомів обчислень у концентрі “Тисяча”.

54. ТМО вивчення письмових прийомів множення та ділення чисел у концентрі “Тисяча”.

55. ТМО вивчення усних прийомів множення та ділення у концентрі “Багатоцифрові числа”.

56. ТМО вивчення письмових прийомів множення та ділення у концентрі “Багатоцифрові числа”.

57. Різні трактування поняття “текстова задача”. Функції та система текстових задач курсу математики початкових класів. Типи та види задач, їх розміщення у стабільних підручниках з математики для початкових класів. Прості та складені текстові задачі, їх різні класифікації.

58. ТМО загальних прийомів роботи над текстовими задачами з молодшими школярами.

59. ТМО підготовчої роботи до ознайомлення з першою простою текстовою задачею.

60. ТМО ознайомлення з першою простою текстовою задачею.

61. ТМО навчання учнів розв’язувати прості задачі на додавання та віднімання.

62. ТМО підготовчої роботи до введення перших простих текстових задач на множення та ділення.

63. ТМО навчання учнів розв’язувати прості задачі на множення та ділення.

64. ТМО навчання учнів розв'язувати прості задачі на знаходження невідомих компонентів дій додавання, віднімання, множення і ділення.

65. Система складених текстових задач курсу математики початкових класів.

66. ТМО підготовчої роботи до ознайомлення з першою складеною текстовою задачею.

67. ТМО введення першої складеної задачі. Різні методичні підходи до розв’язання цього питання.

68. ТМО розвитку уявлень учнів про складену текстову задачу та процес її розв’язування. Розвиток умінь учнів розв'язувати складені текстові задачі.

69. ТМО навчання учнів розв'язувати типові складені задачі на знаходження четвертого пропорційного.

70. ТМО навчання учнів розв'язувати типові складені задачі на пропорційний поділ, на знаходження невідомого за двома різницями, на знаходження середнього арифметичного, на складне правило трьох.

71. ТМО навчання учнів розв'язувати задачі з типовим конкретним змістом та сюжетом.

72. ТМО навчання учнів розв’язувати задачі підвищеної складності та з логічним навантаженням.

73. Загальні ТМО формування понять про величини, що вивчаються в курсі математики І-ІУ класів (довжина, площа, маса, місткість, час, швидкість, ціна, вартість, тощо).

74. ТМО вивчення довжини, способів її вимірювання, одиниць вимірювання та співвідношень між ними.

75. ТМО вивчення площі, способів її вимірювання, одиниць її вимірювання та співвідношень між ними.

76. ТМО вивчення маси та місткості, способів їх вимірювання, одиниць вимірювання та співвідношень між ними. Дії над іменованими числами, вираженими мірами маси.

77. ТМО формування уявлень про ціну та вартість. Вивчення взаємозв’язку між ціною, кількістю та вартістю.

78. ТМО вивчення часу, швидкості, відстані та зв'язку між ними. Методика ознайомлення з одиницями вимірювання часу. Дії над іменованими числами, вираженими мірами часу.

79. ТМО вивчення взаємозв’язку між пропорційними величинами.

80. ТМО розгляду алгебраїчного матеріалу в курсі математики початкових класів.

81. ТМО вивчення з молодшими школярами числових виразів і виразів, що містять змінну.

82. ТМО вивчення числових рівностей і нерівностей, що містять змінну.

83. ТМО вивчення рівностей, що містять змінну, в тому числі і рівнянь.

84. ТМО формування уявлень учнів про функціональну залежність.

85. ТМО вивчення геометричного матеріалу в курсі математики І-ІУ класів.

86. ТМО ознайомлення учнів з геометричними фігурами (точкою, прямою, відрізком, ламаною, многогранниками) та їх найпростішими властивостями.

87. Методика навчання учнів виконувати елементарні геометричні побудови; позначення фігур.

88. ТМО розвитку просторових уявлень і уяви учнів.

89. ТМО навчання учнів розв’язувати задачі на розпізнавання фігур, на поділ фігур на частини та складання фігур із заданих частин.

90. ТМО навчання учнів розв’язувати задачі на обчислення периметрів та площі геометричних фігур.

91. Трактування понять “частина” та “дріб” у курсі математики початкової школи. ТМО ознайомлення учнів з поняттям «частина».

92. Система вивчення дробів. ТМО вивчення дробів.

93. ТМО навчання учнів розв’язувати задачі на знаходження частини від числа, дробу від числа та числа за його частиною.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)