АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗА РОЗДІЛОМ ІІ

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Автоматизация и роботизация
 4. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 5. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 6. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 7. Аналіз роботи системи
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 11. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 12. Варіанти питань до модульної роботи

1. Чому не існує єдиного трактування поняття "метод навчання"?

2. Що розуміли під поняттям "метод навчання" у ХІХ та ХХ ст.?

3. Якого визначення поняття "метод навчання" Ви дотримуєтеся? Якщо можете, то поясніть чому саме такого?

4. Чи можете Ви дати характеристику всім функціям методів навчання?

5. Які структурні компоненти входять у метод навчання?

6. Чому існують різні класифікації методів навчання? Назвіть основи різних класифікацій!

7. Які фактори впливають на вибір методів навчання? Чи враховують їх вчителі у повсякденній діяльності?

8. Які особливості використання методів навчання математики молодших школярів Ви знаєте? Чим вони обумовлені?

9. Підберіть репродуктивні методи навчання для засвоєння учнями одного з табличних випадків арифметичних дій!

10. Назвіть ТМО вибору словесних методів навчання ?

11. При ознайомленні з яким матеріалом Ви б використали бесіду?

12. Коли потрібно використовувати практичні методи навчання ?

13. Підберіть у методичній літературі [1-10, 13-15 та ін.] зразок використання: а) пояснення при ознайомленні з правилом множення числа на одиницю (а●1=а); б) самостійної роботи при формуванні навичок письмового прийому множення на одноцифрове число.

14. Якими змінами у змісті початкового курсу математики обумовлене використання практичних методів навчання?

15. Чому при вивченні математики у І-ІУ класах стало можливим використання групи евристичних методів навчання?

16. Що спричинило застосування групи наочних методів навчання у початковій школі?

17. Підберіть у методичній літературі [1-10, 13-15 та ін.] приклад використання: а) евристичних методів навчання при вивченні прийомів додавання і віднімання; б) наочних методів навчання при вивченні геометричного матеріалу.

18. Які засоби навчання Ви можете назвати? Дайте характеристику теоретико-методичних основ їх використання!

19. Як підручники можуть впливати на використання продуктивних методів навчання ?

20. Які методи навчання можна обрати, якщо у вчителя є зошити з друкованою основою?

21. Користуючись 31-34, 48, 54 та ін. підберіть: а) вправи для самостійної роботи учнів; б) вправи для використання евристичних методів навчання.22. Що залишається основною формою організації навчання математики у початкових класах? Обґрунтуйте свою відповідь!

23. Які є форми організації діяльності учнів на уроках математики?

24. Підберіть із 31-34, 48, 54 та ін. дві дидактичні гри: одну з використанням словесних методів навчання, а другу - практичних.

25. Випишіть з курсу лекцій з педагогіки визначення понять "урок", "система уроків", назви типів уроків та структуру кожного з цих уроків.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)