АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зв'язок курсів математики І-ІУ і У-УІ класів та наступність у їх вивченні

7. Оскільки курс математики початкових класів є органічною частиною курсу математики середньої школи, то він пов'язаний із курсом математики 5-6 класів. Цей зв'язок проявляється: 1) в однаковій назві предмету; 2) у виділенні одних і тих самих змістовних ліній (формування поняття про число та дроби, формування уявлень про арифметичні дії, формування навичок обчислень, формування уявлень про величини та процес їх вимірювання, знайомство з одиницями вимірюванням величин та їх співвідношенням, формування умінь розв'язувати задачі, ознайомлення з геометричними фігурами та їх властивостями, ознайомлення з виразами, рівностями, нерівностями та їх розв'язанням, ознайомлення з рівняннями); 3) у спільності індивідуальних і типологічних особливостей дітей; 4) вивчення математики у У-УІ класах ґрунтується на знаннях, уміннях і навичках, які діти набули у І-ІУ класах; 5) у І-ІУ класах учні знайомляться із більшістю математичних понять курсу математики загальноосвітньої школи.

Дослідження науковців показали, що при переході від початкової школи до навчання у 5-6 класі відбувається значне падіння рівня математичної підготовки дітей. Це пов'язане з недотриманням принципу наступності у 1-4-х і 5-6-х класах. Наступність у навчанні розуміють по-різному. Одні розуміють її як зв’язок між окремими предметами у процесі навчання математики (математика ІУ класу і математика У-УІ класів, математика і фізика, математика і трудове навчання), другі - як просте використання раніше набутих знань при подальшому вивченні того ж самого предмету, треті - як сталість та єдиність вимог, які ставляться перед учнями при переході з класу в клас. Спільним у всіх цих розуміннях є те, що наступність розглядається як деякий зв’язок. Однак уявляється він дуже поверхово, не виражаючи основних характеристик і особливостей наступності. Більше того, часто цей зв’язок відображається у другорядних деталях, які не виражають суті процесу навчання. Інколи його зводять до традицій, що усталилися. Хоча наступність володіє важливими для процесу розвитку особливостями, які мають велике значення для всього процесу навчання у школі. За означенням наступність - це "зв’язок між явищами у процесі розвитку, коли нове, знімаючи старе, зберігає у собі деякі його елементи. Наступність є одним із проявів діалектики заперечення заперечень, закону переходу кількісних змін у якість" [Див. БСЭ, т.20].Таким чином, наступність навчання як загальнопедагогічний принцип охоплює всі сторони навчального процесу: наступність у змісті освіти, у формах і методах навчальної роботи, у засобах і цілях навчання. Як показують дослідження М.Підручної, П.Самойленка, П.Сагимбекової, Г.Судібора та ін., саме на стиці ланок системи народної освіти утворюється педагогічний бар’єр, що призводить до різкого зниження успішності учнів, зокрема це яскраво прослідковується при переході від початкової школи до неповної середньої школи. Сказане обумовлюється цілим рядом причин, а саме: не завжди вчителі математики добре володіють ТМО курсу математики І-ІУ класів; розв’язання багатьох методичних проблем навчання математики у І-ІУ та У-УІ класах намагаються знайти поза зв’язком між системами навчально-виховної роботи у цих класах; не існує наступності між методами роботи, образом мислення, вимогами вчителя-класовода і вчителя математики; не враховуються індивідуальні особливості дітей; вчителі математики недостатньо обізнані зі змістом навчання у початкових класах, що призводить до значних витрат часу на вивчення того матеріалу, який добре відомий учням із попередніх класів, а наслідком стає зниження інтересу до вивчення математики, завищення вимог до учнів або різке збільшення обсягу і складності письмових завдань. Це, у свою чергу, приводить до того, що діти не справляються з завданнями, починають сумніватися у своїх силах, фізично і морально втомлюються. Значний негативний вплив на результативність навчання спричиняють відсутність пояснення домашніх завдань, нерегулярність їх перевірки; великі проміжки часу між перевірками рівня засвоєння; несистематичність в оцінюванні знань учнів з математики обумовлює створення для значної частини учнів передумов для нерегулярного вивчення математики, що зразу ж негативно впливає на рівень успішності.

Із вищесказаного випливає, що для здійснення наступності у викладанні математики у І-ІУ і У-УІ класах повинні виконуватися такі умови: 1) додержання наступності у змісті, цілях, методах, засобах і формах організації навчання математики; 2) знання вчителем початкових класів особливостей курсу математики У-УІ класів; 3) знання вчителем математики, який буде працювати з У класом, змісту та особливостей початкового курсу математики, особливостей використання методів, засобів і форм організації навчального процесу при навчанні молодших школярів; 4) вчитель початкових класів повинен чітко знати вимоги до знань, умінь і навичок учнів з математики, які необхідні для успішного засвоєння ними курсу математики наступних класів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)