АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розподіл годин по семестрах для спеціальності 6.010102- початкова освіта на базі ОКР «Молодший спеціаліст» - 3 р.н

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. V. Для дискретної випадкової величини Х, заданої рядом розподілу, знайти:
 3. Біноміальний закон розподілу
 4. Випадкові величини та їх розподіл
 5. Випадкові змінні х та у стохастично залежні, якщо зміна однієї з них викликає зміну розподілу другої (умовний розподіл однієї з них залежить від значень другої).
 6. Виховання й шкільна освіта в державах Стародавньої Греції. Освіта епохи еллінізму
 7. Властивості емпіричної функції розподілу
 8. Властивості функції розподілу
 9. Геометричний закон розподілу
 10. Геометричний закон розподілу 1 страница
 11. Геометричний закон розподілу 2 страница
 12. Геометричний закон розподілу 3 страница

 

Форма навчання: денна. Спеціальність: початкова освіта Кваліфікаційний рівень:бакалавр. Термін навчання: 3 роки.
Курс Семестр Лекції (годин) Практично-семінарські (годин) Лабораторних (годин) Індивідуальна робота (годин) Всього Самостійна робота (годин) Контроль Кредитів
Контрольні роботи Колоквіуми Екзамени Заліки Курсові ІНДЗ Кваліфікаційний іспит Державний екзамен
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ
ІІІ - -   + -   - -  
1ІІ - 6 с. - +   6 с.   - -  
Всього: - -   -  

 


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ» ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.010102 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» - 3 р.н. – заочне відділення.

Модулі, змістовні модулі, теми Кількість годин, відведених на:
Лекції Практичні заняття Лабораторні заняття Індивідуальна робота Самостійна робота
Модуль І. «Загальні питання методики викладання математики у початкових класах».
Змістовний модуль 1.1. (ЗМ11): «Методика навчання математики в початкових класах школи як наука та навчальний предмет.» С/р - - -
Змістовний модуль 1.2. (ЗМ12): «Методи навчання математики в початкових класах школи.» С/р - - -
Змістовний модуль 1.3. (ЗМ13): «Організація навчання математики в початкових класах школи.» С/р - -
Змістовний модуль 1.4. (ЗМ14): «Засоби навчання математики. Оснащення навчального процесу.» С/р - -
Змістовний модуль 1.5. (ЗМ15): «Особливості навчання математики у малокомплектній школі.» С/р - -
Модуль 2. «Теоретико-методичні основи вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел у курсі математики початкових класів.».
Змістовний модуль 2.1. (ЗМ21): «Теоретико-методичні основи вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел в межах ста.» -
Змістовний модуль 2.2. (ЗМ22): «Теоретико-методичні основи вивчення нумерації багатоцифрових чисел» -
Модуль 3. «Теоретико-методичні основи вивчення арифметичних дій над цілими невід’ємними числами в курсі математики початкових класів.».
Змістовний модуль 3.1. (ЗМ31): «Теоретико-методичні основи вивчення додавання та віднімання цілих невід’ємних чисел в межах ста» - -
Змістовний модуль 3.2. (ЗМ32): «Теоретико-методичні основи вивчення додавання та віднімання багатоцифрових чисел» -
Змістовний модуль 3.3. (ЗМ33): «Теоретико-методичні основи вивчення множення та ділення цілих невід’ємних чисел в межах ста» -
Змістовний модуль 3.4. (ЗМ34): «Теоретико-методичні основи вивчення множення та ділення багатоцифрових чисел» -
Модуль 4. «Теоретико-методичні основи вивчення найважливіших величин у курсі математики початкової школи».
Змістовний модуль 4.1. (ЗМ41): «Теоретико-методичні основи вивчення найважливіших величин у курсі математики початкової школи» -
Модуль 5. «Теоретико-методичні основи навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі».
Змістовний модуль 5.1. (ЗМ51): «Теоретико-методичні основи навчання учнів розв’язувати прості задачі на додавання та віднімання» -
Змістовний модуль 5.2. (ЗМ52): «Теоретико-методичні основи навчання учнів розв’язувати прості задачі на множення та ділення» -
Змістовний модуль 5.3. (ЗМ53): «Теоретико-методичні основи навчання учнів розв’язувати складені задачі» -
Модуль 6. «Теоретико-методичні основи вивчення алгебраїчного та геометричного матеріалу в курсі математики початкової школи».
Змістовний модуль 6.1. (ЗМ61): «Теоретико-методичні основи вивчення алгебраїчного матеріалу в курсі математики початкової школи» -
Змістовний модуль 6.2. (ЗМ62): «Теоретико-методичні основи вивчення геометричного матеріалу» -
Змістовний модуль 6.3. (ЗМ63): «Теоретико-методичні основи ознайомлення учнів з дробами» С/р -
Змістовний модуль 6.4. (ЗМ64): «Огляд історії розвитку методики викладання математики у початкових класах» С/р С\р -
Всього: -

 

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)