АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА РОЗДІЛОМ Х

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Автоматизация и роботизация
 4. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 5. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 6. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 7. Аналіз роботи системи
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Бюджет часу викладачів, учнів та студентів
 11. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 12. Варіанти питань до модульної контрольної роботи

1. На основі аналізу підручників з математики для І-ІУ класів з’ясувати, які задачі на додавання і віднімання, в яких темах і в якому класі вводяться вперше та виписати перші задачі кожного виду.

2. Знайти у стабільних підручниках з математики для І-ІУ класів та виписати по одній простій задачі, що розв'язуються діями додавання чи віднімання.

3. Підготувати особистісно-зорієнтований фрагмент уроку, на якому учні ознайомлюються із задачами на збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць.

4. Підготувати фрагмент уроку, на якому з використанням особистісно-зорієнтованого підходу у школярів формується уміння здійснювати перевірку розв’язаної задачі способом складання оберненої.

5. На основі аналізу методичних посібників для вчителів та підручників з математики для І-ІУ класів з’ясувати, які вправи використовуються для підготовки молодших школярів до ознайомлення із задачами на різницеве порівняння.

6. Підібрати у діючих підручниках з математики для початкових класів по одній вправі кожного виду для підготовки дітей до ознайомлення з простими текстовими задачами на множення і ділення та підготувати особистісно-зорієнтовані фрагменти уроків, на яких вони вводяться.

7. Підготуйте особистісно-зорієнтований фрагмент уроку, на якому навчаємо дітей розв'язувати наступну задачу: “На кожній з восьми гілочок було по три сливи. Скільки всього було слив на восьми гілках?”.

8. На основі аналізу методичних посібників для вчителів підібрати приклади задач, які розв'язуються дією ділення.

9. Підготуйте фрагмент уроку, на якому учні по-різному ознайомлюються із розв’язуванням задачі на ділення на рівні частини.

10. Підготуйте особистісно-зорієнтований фрагмент уроку, на якому учні ознайомлюються з такою текстовою задачею на ділення на рівні частини: “8 зошитів роздали порівну 2 учням. Скільки зошитів одержав кожен учень?”.

11. На основі аналізу підручників з математики та методичних посібників для вчителів відшукати задачу на кратне порівняння та підготувати особистісно-зорієнтовані фрагменти уроку, на якому школярі ознайомлюються із задачею на кратне порівняння.

12. На основі аналізу методичних посібників для вчителів визначити вправи, які використовуються з метою актуалізації опорних знань, умінь і навичок учнів перед введенням задачі на збільшення числа на кілька одиниць, яка сформульована у непрямій формі.13. На основі аналізу методичних посібників для вчителів розробити особистісно-зорієнтований фрагмент уроку, на якому учні ознайомлюються із розв’язуванням задачі на збільшення числа у кілька разів, яка сформульована у непрямій формі.

14. Підготувати фрагменти уроків, на яких розкрити сутність підготовчої роботи до кожного виду задач на знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

15. Розробити особистісно-зорієнтований фрагмент уроку, на якому перевіряється засвоєння учнями умови задачі на знаходження невідомого зменшуваного.

16. На основі аналізу методичних посібників для вчителів розробити особистісно-зорієнтований фрагмент ознайомлення учнів із задачею на знаходження невідомого зменшуваного з використанням наочності.

17. Підготувати фрагмент особистісно-зорієнтованого уроку, на якому проводиться ознайомлення учнів із розв’язуванням простих задач на знаходження невідомого від’ємника.

18. На основі аналізу стабільних підручників з математики для початкових класів знайдіть і випишіть перші задачі на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення, що зустрічаються в них.

19. На основі аналізу підручників з математики для початкових класів і методичних посібників для вчителів обґрунтуйте систему підготовчої роботи до ознайомлення із задачами на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення.

20. Підготувати особистісно-зорієнтовані фрагменти уроків, на яких проводиться ознайомлення учнів із розв’язуванням простих задач на знаходження невідомих множника і дільника.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)