АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОСЛУГ ТВАРИННИЦТВА

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. Адміністративно-командна система (АКС) – спосіб економічної ор-
 3. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 4. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 5. Банківська послуга «Іпотечне житлове кредитування»
 6. Безпека життєдіяльності
 7. Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини
 8. Види господарської діяльності
 9. Види економічної діяльності та послуги рослинництва
 10. Види підприємницької діяльності.
 11. Види підприємницької діяльності.
Код КВЕД Назва видів економічної діяльності та послуг
Розділ Група Клас Підклас
01.2   ТВАРИННИЦТВО
01.21 01.21.0 Розведення великої рогатої худоби:
    відтворення поголів’я великої рогатої худоби;
    вирощування великої рогатої худоби;
    виробництво молока корів, буйволиць, ячих;
    первинна переробка молока в господарствах;
    одержання сперми бугаїв.
01.22 01.22.0 Розведення овець, кіз, коней:
    відтворення поголів’я і вирощування овець;
    відтворення поголів’я і вирощування кіз;
    відтворення поголів’я і вирощування коней, мулів, віслюків;
    виробництво овечого і козячого молока;
    виробництво кобилячого молока;
    первинна переробка молока в межах господарства;
    виробництво овечої вовни;
    виробництво козячої вовни та козячого пуху;
    одержання сперми баранів, козлів, жеребців.
01.23 01.23.0 Розведення свиней:
    відтворення поголів’я і вирощування свиней;
    одержання щетини свиней;
    одержання сперми кнурів.
01.24 01.24.0 Розведення птиці:
    відтворення поголів’я і вирощування птиці (курей, гусей, індиків, цесарок тощо);
    виробництво яєць.
01.25 01.25.0 Розведення інших тварин і виробництво їх продукції:
    вирощування кролів;
    виробництво продукції кролівництва;
    розведення бджіл;
    виробництво продуктів бджільництва;
    розведення свійських тварин (собак, кішок, декоративних птахів тощо);
    розведення хутрових звірів;
    розведення водоплавних тварин (нутрії, ондатри тощо);
    розведення водяних рептилій, жаб тощо;
    розведення шовкопряда;
    виробництво коконів шовкопряда;
    вирощування каліфорнійського червоного черв’яка та інших вермікультур;
    одержання біогумусу;
    вирощування інших тварин (верблюдів, оленів, лабораторних тварин тощо);
    виробництво решти продукції інших тварин.
01.42 01.42.0 Послуги в тваринництві:
    послуги з догляду за худобою і птицею на договірній основі;
    послуги зі стимулювання розведення худоби і птиці та зростання їх продуктивності;
    штучне запліднення тварин.

За Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП) по тваринництву виділяються дещо інші класи і категорії:1) продукція розведення великої рогатої худоби: худоба велика рогата; молоко великої рогатої худоби; сперма бугаїв;

2) продукція розведення овець, кіз, коней: вівці, кози, коні; молоко кіз та овець; вовна і волос тварин;

3) продукція розведення свиней: свині;

4) продукція птахівництва: птиця свійська; яйця птиці;

5) продукція розведення інших тварин: тварини інші; продукція тварин інша; шкури тварин.

Основними завданнями статистики тваринництва є: 1) вив­чення стану і розвитку тваринництва в цілому, його окремих галузей і процесів, що відбуваються в ньому; 2) оцінка стану і розвитку тваринництва в окремих сільськогосподарських підприємствах, їх групах, категоріях господарств і в окремих економічних районах, природно-економічних зонах та адміністративно-тери­торіальних одиницях; 3) виявлення і вивчення чинників збільшення обсягів продукції тваринництва, підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин.

Вирішення цих завдань вимагає розробки системи показників і методики їх обчислення, вдосконалювання методології статистичного аналізу та організації збору й опрацювання статистичної інформації про тваринництво.

Всебічне і глибоке вивчення стану і розвитку тваринництва та оцінка його ефективності здійснюється на основі системи статистичних показників, що включає:

1) показники кількості і складу сільськогосподарських тварин;

2) показники відтворення поголів’я сільськогосподарських тва­рин і його рух;

3) показники виробництва продукції тваринництва і продуктивності сільськогосподарських тварин;

4) показники стану кормової бази і використання кормів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)