АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні напрями і методи економіко-статистичного аналізу стану і розвитку тваринництва

Читайте также:
 1. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 2. I. Методические основы
 3. I. Основні риси політичної системи України
 4. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 5. II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
 6. III. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К. XIX – НАЧ. XX В.»
 7. IV ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
 8. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 9. VI.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 10. VIII. Методика экспресс-диагностики педагогической направленности учителя (Ю.А. Кореляков, 1997)
 11. Адміністративні методи державного управління.
 12. Адміністративні методи менеджменту

Основними напрямами економіко-статистичного аналізу ста­ну і розвитку тваринництва є:

1) вивчення зміни чисельності, складу і відтворення сільськогосподарських тварин, їх продуктивності і виробництва продукції тваринництва порівняно з плановими (прогнозними) завданнями, в динаміці і по території;

2) вивчення ступеня впливу на стан і розвиток тваринництва різних чинників з метою пошуку резервів для подальшого підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин і збільшення продукції тваринництва.

За вказаними напрямами розглянуті вище натуральні показники стану і розвитку тваринництва аналізуються, як правило, у трьох розрізах: соціально-економічному — по категоріях господарств певного регіону (району, області тощо) і в цілому по країні; виробничому — по основних видах і групах сільськогосподарських тварин і видах тваринницької продукції; територіаль­ному — по різних адміністративно-територіальних одиницях і по країні в цілому.

При аналізі натуральних показників різних видів продукції тваринництва, кількості і складу сільськогосподарських тварин, їх відтворення і продуктивності в зазначених напрямах і розрізах використовують сукупність статистичних методів: метод абсолютних, відносних та середніх величин, метод статистичних групувань, побудови і аналізу рядів динаміки, індексний метод, диспер­сійний і кореляційно-регресійний аналіз, графічний метод тощо.

Контрольні запитання

1. Назвіть основні напрями і завдання економіко-статистичного аналізу стану і розвитку тваринництва.

2. Назвіть абсолютні і відносні величини, які застосовуються при аналізі стану і розвитку тваринництва. Наведіть приклади.

3. Як виконується аналіз структури поголів’я тварин і виробництва продукції тваринництва та які показники використовуються при їх аналізі?

4. Складіть макети статистичних таблиць, на основі яких можна виконати аналіз структури поголів’я за статево-віковими і породними групами тварин і виробництва продукції тваринництва в розрізі категорій господарств.

5. Як виконується аналіз динаміки поголів’я тварин і виробництва продукції тваринництва та які показники використовуються при їх аналізі? Охарактеризуйте різницю між методами аналізу динаміки поголів’я тварин і виробництва продукції тваринництва.6. Як виконується аналіз порідного складу поголів’я тварин та які показники використовуються при їх аналізі?

7. Назвіть ознаки, які використовуються при побудові типологічних групувань у процесі аналізу стану і розвитку тваринництва. Складіть макет таблиці типологічного групування.

8. Назвіть ознаки, які використовуються при побудові структурних групувань у процесі аналізу стану і розвитку тваринництва. Складіть макет таблиці структурного групування.

9. Назвіть показники, які використовуються при побудові аналітичних групувань у процесі аналізу стану і розвитку тваринництва. Складіть макет таблиці аналітичного групування.

10. Викладіть методику побудови індивідуальних індексів чисельності, продуктивності тварин і виробництва тваринницької продукції.

11. Напишіть формули і поясніть економічний зміст агрегатних і середньозважених індексів, що застосовуються при аналізі динаміки поголів’я тварин і продукції тваринництва.

12. Напишіть формули і поясніть економічний зміст індексів середніх величин, що застосовуються при аналізі динаміки продуктивності тварин і продукції тваринництва, а також формули визначення абсолютної зміни обсягів валового виробництва тваринницької продукції за рахунок визначаючих його факторів.

13. Напишіть формули і поясніть економічний зміст індексів взаємопов’язаної системи індексів, що застосовуються при аналізі динаміки обсягів валового виробництва продукції тваринництва, а також формули визначення абсолютної зміни обсягів валового виробництва тваринницької продукції за рахунок визначаючих його факторів.

14. Як виконується аналіз структури заготовлених і витрачених кормів та які показники використовуються при їх аналізі?

15. Викладіть методику побудови індивідуальних і загальних індексів виконання плану і динаміки заготівлі і витрат кормів.

16. Напишіть формули і поясніть економічний зміст індивідуальних і загальних індексів витрат кормів на одну голову і питомих витрат кормів.

‡агрузка...

17. Що таке кормовий баланс та його призначення?

Завдання 1. Дані про виробництво молока в усіх категоріях господарств по природно-економічних зонах України:

Природно-економічні зони Валовий надій молока, тис. т (у середньому за рік)
1986—1990 рр. 1991—1995 рр. 1996—1998 рр.
Степ 7602,5 6434,3 4283,0
Лісостеп 9864,1 7655,9 5789,0
Полісся 6592,1 4971,9 4375,2

Визначте і проаналізуйте: 1) показники структури і структурних зрушень: абсолютні, відносні та загальні; 2) показники динаміки валового надою молока (абсолютний приріст, темп приросту) та показники абсолютної та відносної швидкості розвитку окремих природно-економічних зон стосовно зони Степу; 3) відносні величини координації для характеристики співвідношень валового надою молока зони Лісостепу та інших зон, а також їх абсолютні й відносні зміни; 4) відобразити структуру валового надою молока за кожний рік за допомогою секторних і шарової діаграм і скласти висновки.

Завдання 2. Поголів’я корів та їх продуктивність в окремих країнах Європи за 1997 р. характеризується такими даними:

Країни Поголів’я корів на початок року, тис. голів Надій молока від однієї корови, кг Площа сільськогосподарських угідь, млн га Чисельність наявного населення, млн осіб
Білорусь 6,2 10,4
Данія 2,3 5,2
Україна 33,2 50,8
Франція 18,3 58,5

Зробіть порівняльний аналіз показників виробництва молока: 1) надій молока від однієї корови; 2) валовий надій молока; 3) виробництво молока на 100 га сільськогосподарських угідь і душу населення.

Завдання 3. Поголів’я корів молочного стада станом на 01.01.99 у всіх категоріях господарств області становило 150 257 голів, від яких надоєно за рік 3 431 061 ц молока.

Показник використання стада корів у 1999 р. становив 75%.

Визначте, на скільки збільшиться надій на одну корову молочного стада, якщо показник ступеня використання стада корів збільшити до 80%.

Завдання 4. Динаміка поголів’я і продуктивність овець по трьох районах області характеризується такими даними:

Райони Середньорічний настриг вовни від однієї вівці, кг Середньорічне поголів’я овець, голів Поголів’я овець на початок року, голів
базисний рік звітний рік базисний рік звітний рік базисний рік звітний рік
I 2,9 2,8
II 2,1 2,3
III 3,0 3,2

Використовуючи індекси середніх величин, визначте абсолютні та відносні зміни валового настригу вовни по трьох районах за рахунок факторів, що впливають на його обсяг. Зробіть висновки.

Завдання 5. Виробництво свинини та витрати кормів у господарст­вах району за рік характеризуються такими даними:

Виробництво свинини на 1 голову поголів’я свиней, що було на початок року, кг у забійній вазі Кількість господарств Поголів’я свиней на початок року, тис. голів Витрати кормів, ц корм. од. на 1 ц свинини
До 60 5,4 7,6
60—90 9,7 8,4
Понад 90 4,1 9,1

Визначте: 1) середньорічний і медіанний вихід свинини на 1 голову свиней в цілому по району; 2) середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації; 3) середні витрати кормів на 1 ц свинини в господарствах району. Зробіть висновки.

Завдання 6. Використовуючи наведені в таблиці дані, за допомогою системи взаємопов’язаних індексів визначте відносні й абсолютні зміни валового збору яєць в цілому по трьох областях та за рахунок факторів, що його визначають:

 

Області Середньорічне поголів’я курей-несучок, тис. голів Одержано яєць від дорослих курей-несучок, млн шт.
базисний рік звітний рік базисний рік звітний рік
І 2891,9 1916,7 393,3 354,2
ІІ 1936,6 1390,6 216,9 178,0
ІІІ 1298,7 1373,6 203,9 218,4

Завдання 7. Динаміка поголів’я і продуктивності корів у господарствах області характеризується такими даними:

Категорії господарств Поголів’я корів молочного стада на початок року, тис. голів Середньорічний надій молока від однієї корови, кг
базисний рік звітний рік базисний рік звітний рік
Господарства суспільного сектора 265,1 177,1
Господарства приватного сектора 108,3 115,6

За допомогою індексів середніх величин визначте відносну і абсолютну зміни молочної продуктивності корів і валового надою молока в господарствах області. Зробіть висновки.

Завдання 8. Витрати кормів і виробництва продукції тваринництва в господарствах області характеризуються такими даними:

 

Види тваринницької продукції Вироблено продукції, тис. ц Витрати кормів на 1 ц продукції, ц корм. од.
базисний рік звітний рік базисний рік звітний рік
Молоко 1,48 1,47
Приріст великої рогатої худоби 112,7 12,08 14,22
Приріст свиней 18,08 17,22

Визначте: 1) індивідуальні індекси витрат кормів у розрахунку на 1 ц продукції; 2) загальний індекс витрат кормів у розрахунку на 1 ц тваринницької продукції.

Завдання 9. Є такі дані по господарствах області:

Середньорічний надій молока від однієї корови, кг Кількість господарств Середньорічний надій молока від однієї корови, кг Затрати кормів на 1 ц молока, ц корм. од.
До 2000 1,37
2001—2300 1,29
2301—2500 1,30
2501—2700 1,30
2701—2900 1,26
Понад 2900 1,32

Визначте: 1) середньорічний і медіанний надій молока від однієї корови та середній рівень витрат кормів на 1 ц молока в господарствах області; 2) середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Зробіть висновки.

Завдання 10. Витрати кормів і поголів’я худоби в господарстві за два роки характеризуються такими даними:

Види худоби Середньорічне поголів’я худоби, голів Витрати кормів за рік, ц корм. од.
базисний рік звітний рік базисний рік звітний рік
Корови і бики-плідники (крім робочої худоби)
Велика рогата худоба на вирощуванні і відгодівлі
Свині

Визначте: 1) індивідуальні індекси витрат кормів у розрахунку на
1 голову худоби; 2) загальний індекс витрат кормів на 1 голову худоби.

Завдання 11. За наведеними в таблиці даними по всіх категоріях господарств області визначте показники виробництва продуктів тваринництва в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь і душу населення та їх динаміку (базисні показники абсолютного приросту, темп приросту, середньорічний абсолютний приріст і темп приросту). Зробіть висновки.

 

Показники 1995 р. 1998 р.
Площа сільськогосподарських угідь на 1 січня, тис.га 1655,9 1650,8
Площа ріллі, тис. га 1394,5 1390,7
Посівна площа зернових культур, тис. га 553,1 582,9
Виробництво молока, тис. т 1009,8 753,0
Вирощено худоби і птиці в живій масі, тис. т 170,7 132, 9
Виробництво вовни, т 60,0 8,3
Виробництво яєць, млншт. 974,9 759,4
Середньорічна чисельність населення, тис. осіб 4519,3 4484,7

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)