АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Застосування базових таблиць для прогнозування залишкового ресурсу

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 3. А. Рішення на застосування одного з перших трьох режимів радіаційного захисту
 4. Авторегресійні моделі прогнозування
 5. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 6. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 7. Акти правозастосування, їх види
 8. Б. Рішення на застосування четвертого або п'ятого режимів радіаційного захисту
 9. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
 10. Види актів застосування норм права
 11. Глава 20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
 12. Експертні системи, їх будова та застосування в економіці

Для одержання прогнозу за допомогою базової таблиці (табл.З7) виконують такі процеси.

Визначають величину коефіцієнта використаного ресурсу. Для цього номінальне та граничне значення даного параметра разом з виміряним значенням параметра підставляють у формулу для Rвик. Якщо результат розрахунку коефіцієнта використаного ресурсу дорівнює або більше від одиниці, то дальших робіт не виконують і роблять висновок про необхідність ремонту даного вузла чи системи.

У базовій таблиці відшукують рядок, що відповідає обчисленому коефіцієнту використаного ресурсу, та колонку, що відповідає показникові, вміщеному в заголовку таблиці даного параметра. Записують число, що знаходиться на перетині рядка і колонки.

Одержане число множать на величину наробітку даного вузла на момент діагностування (мотогодини, умовні чи фізичні гектари або кілограми витраченого палива). Результат множення є прогнозом залишкового ресурсу вузла. Прогноз має розмірність наробітку, що використовувати під час обчислення.

Приклад.Витрата газів у картер двигуна Д-240 дорівнює 72 л/хв. За обліковими даними наробіток циліндро-поршневої групи становить 1340 мотогодин. Визначити прогноз її залишкового ресурсу.

У таблиці знаходять, що показник даного параметра дорівнює 1,3.. номінальне значення — 28, а граничне — 90 л/хв.

Обчислюють коефіцієнт використаного ресурсу.

У базовій таблиці на перетині рядка та колонки, які відповідають Rbиk = 0,71 та α = 1,3, знаходять число 0,302.

Помноживши 0,302 на величину наробітку, одержують прогноз залишкового ресурсу: 0,302 X 1340 = 405 мотогодин.


Tаблиця 37 Базова таблиця для прогнозування залишкового ресурсу

Коефіцієнт використаного ресурсу Показник α
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 U,93 0,92 0.91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,0013 0,026 0,040 0,053 0,066 0,081 0,096 0,111 0,126 0,141 0,158 0,175 0,191 0,208 0,225 0,245 0,264 0,284 0,303 0,323 0,345 0,367 0,389 0.4П 0,433 0,458 0,484 0,509 0,535 0,560 0,590 0,621 0,651 0,682 0,712 0,012 0,024 0,035 0,047 0,059 0,072 0,085 0,099 0,112 0,125 0,140 0,154 0,169 0,183 0,198 0,215 0,232 0,248 0,265 0,282 0,301 0,320 0,338 0,357 0,376 0,398 0,420 0,442 0,464 0,486 0,511 0,537 0,562 0,588 0,613 0,011 0,021 0,032 0,042 0,053 0,065 0,076 0,088 0,099 0,111 0,124 0,137 0,150 0,163 0,176 0,191 0,203 0,220 0,235 0,250 0,267 0,283 0,330 0,316 0,333 0,352 0,371 0,391 0,410 0,429 0,451 0,473 0,494 0,516 0,538 0,010 0,019 0,029 0,038 0,048 0,059 0,069 0,080 0,090 0,101 0,113 0,125 0,136 0,148 0,160 0,173 0,186 0,199 0,212 0,225 0,240 0,255 0,269 0.284 0,299 0,316 0,333 0,349 0,366 0,383 0,402 0,421 0,441 0,460 0,479 0,009 0,018 0,026 0,035 0,044 0,054 0,064 0,073 0,083 0,093 0,103 0,114 0,124 0,135 0,145 0,157 0,169 0,181 0,193 0,205 0,218 0,232 0,245 0,259 0,272 0,287 0,302 0,316 0,331 0,346 0,363 0,380 0,396 0,413 0,130 0,008 0,016 0,024 0,032 0,040 0,049 0,058 0,067 0,076 0,085 0,095 0,105 0,114 0,124 0,134 0,145 0,155 0,166 0,177 0,188 0,200 0,212 0,223 0,235 0,247 0,261 0,275 0,288 0,302 0,316 0,331 0.347 0.362 0,378 0,393 0,007 0,015 0,022 0,030 0,037 0,045 0,053 0,062 0,070 0,078 0,087 0.096 0,105 0,114 0,123 0,133 0,143 0,154 0,164 0,174 0.185 0,196 0,207 0,218 0.229 0,241 0,253 о;2бб 0,278 0.290 0.304 0.318 0,332 0.346 0,360 0,007 0,014 0,021 0,028 0,035 0,043 0,050 0,058 0,065 0,073 0,081 0,090 0,098 0,107 0,115 0,124 0,133 0,143 0,152 0,161 0,171 0,181 0,192 0,202 0,212 0,223 0.235 0,246 0,558 0,269 0,282 0.295 0,308 0,320 0,333 0,007 0,013 0,020 0,026 0,033 0,040 0,047 0,054 0,061 0,068 0,076 0,084 0,091 0,099 0,107 0,116 0,125 0,133 0,142 0,151 0,160 0.170 0,179 0,189 0,198 0,208 0,219 0,229 0,240 0,250 0,262 0,274 0,285 0,297 0,309 0,006 0,012 0,019 0,025 0,031 0,038 0,045 0,051 0,058 0,065 0,072 0,079 0,087 0,094 0,101 0,109 0,117 0,124 0,132 0,140 0,149 0,158 0,167 0,176 0,185 0,195 0,205 0,215 0,225 0,235 0,246 0,257 0,267 0,278 0,289 0,006 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,048 0,054 0,060 0,067 0,074 0,081 0,087 0,094 0,102 0,109 0,117 0,124 0,132 0,140 0,149 0,157 0,166 0,174 0,183 0,192 0,202 0,211 0,220 0,230 0,240 0,251 0,261 0,271 0,006 0,011 0,017 0,023 0,028 0,034 и,040 0,046 0,052 0,058 0,054 0,070 0,077 0,083 0,089 0,096 0,103 0,111 0,118 0,125 0,133 0,140 0,148 0,155 0,163 0,172 0,180 0,189 0,197 0,206 0,216 0,226 0,235 0,245 0,255 0,005 0,011 0,016 0,022 0,027 0,033 0,038 0,044 0,049 0,055 0,061 0,067 0,072 0,078 0,084 0,091 0,098 0,104 0,111 0,118 0,125 0,133 0,140 0,148 0,155 0,163 0,171 0,179 0,187 0,195 0,204 0,213 0,223 0,232 0,241

Продовження таблиці З7

‡агрузка...


Коефіцієнт використаного ресурсу 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1.4 1,5 1,6 1,7 1,8 1.9 2,0
0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0..48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,748 0,785 0,821 0,858 0,894 0,938 0,988 1,026 1,070 1,114 1,167 1,221 1,274 1,328 1,381 1,447 1,513 1,578 1,644 1,710 1,797 1,884 1,971 2,058 2,145 2,259 2,374 2,488 2;603 2,717 2,874 3,032 3,189 3,347 0,504 3,733 3,962 4,192 0,643 0,673 0,704 0,734 0,764 0,800 0,837 0,873 0,910 0,946 0,989 1,032 1,074 1,117 1,160 1,213 1,267 1,320 1,374 1,427 1,494 1,561 1,628 1,695 1,762 1,853 1,946 2,034 2,124 2,215 2,332 2,450 2,567 2,685 2,802 2,972 3,142 3,311 0,564 0,590 0,615 0,641 0,667 0,627 0.727 0,758 0,788 0,818 0,854 0,891 0,927 0,964 1,000 1,044 1,089 1,133 1,178 1,222 1,278 1,333 1,389 1,444 1,500 1,571 1,643 1,714 1,786 1,857 1,952 2,047 2,143 2,238 2,333 2,466 2,600 2,733 0,502 0,524 0,547 0,569 0,592 0,618 0,644 0,669 0,695 0,721 0,753 0,785 0,816 0,848 0,880 0,917 0,954 0,992 1,029 1,066 1,113 1,159 1,206 1,252 1,299 1,359 1,418 1,478 1,537 1,597 1,675 1,752 1,830 1,907 1,985 2,092 2,199 2,307 0,450 0,470 0,491 0,511 0,531 0,554 0,577 0,601 0,624 0,647 0,674 0,701 0,729 0,756 0,733 0,816 0,848 0,881 0,913 0,946 0,986 1,026 1,066 1,106 Ї,І46 1,196 1,247 1,297 1,348 1,398 1,463 1,529 1,594 1,660 1,725 1,815 1,905 1,995 - 0,411 0,428 0,446 0,403 0,481 0,502 0,523 0,543 0,564 0,585 0,609 0,633 0,655 0,680 0,704 0,733 0,762 0.790 0,819 0,848 0,883 0,918 0,954 0,989 1,024 1,068 1,111 1,155 1,198 1,242 1,299 1,356 1,412 1,4оЗ 1,525 1,601 1,678 1,754 0,376 0,392 0,409 0,425 0,441 0,460 0,478 0,497 0,515 0,534 0,556 0,578 0,599 0,621 0,642 0,667 0,692 0,717 0,742 0,767 0,799 0,831 0,863 0,895 0,927 0,965 1,004 1,042 1,081 1,119 1,168 1,217 1,266 1,315 1,364 1.429 1,49,4 1.558 0,348 0,262 0,377 0,391 0,406 0,423 0,440 0,456 0,473 0,490 0,509 0,529 0,548 0,568 0,587 0,610 0,634 0,657 0,681 0,704 0,732 0,759 0,787 0,814 0,842 0,867 0,912 0,946 0,981 1,016 1,059 1,102 1,146 1,189 1,232 1,289 1,347 1.404 0,323 0,336 0,350 0,363 0,377 0,392 0.407 0,423 0,438 0,453 0,471 0,489 0,507 0,525 0,543 0,564 0,585 0,605 0,626 0,647 0,672 0,697 0,723 0,748 0,773 0,804 0,835 0,865 0,896 0,927 0,966 1,005 1,045 1,084 1,123 1,173 1,224 1,274 0,301 0,314 0,326 0,339 0,351 0,365 0.379 0,394 0,408 0,422 0,438 0,455 0,471 0,488 0,504 0,523 0,542 0,562 0,581 0,600 0,623 0,646 0,669 0,692 0,715 0,743 0,771 0,799 0,827 0,855 0,890 0,926 0,961 0,997 1,032 1,077 1,122 1,167 0,282 0,294 0,305 0,317 0,328 0,341 0,355 0,358 0,382 0,395 0,410 0,425 0,440 0,455 0,470 0,488 0,505 0,523 0,540 0,558 0,579 0,600 0,622 0,643 0,664 0,690 0,715 0,741 0,766 0,792 0,824 0,856 0,889 0,921 0,953 0,994 1,036 1,077 0,266 0,277 0,287 0,298 0,309 0,321 0,333 0,346 0,358 0,370 0,384 0,398 0,413 0,427 0,441 0,457 0,473 0,490 0,506 0,522 0,542 0,562 0,581 0.601 0,621 0,645 0,668 0,692 0,715 0,739 0,769 0,798 0,828 0,857 0,887 0,925 0,962 1,000 0,251 0,261 0,272 0,282 0,292 0,304 0,315 0,327 0,338 0,350 0,363 0,376 0,388 0,401 0,414 0,429 0,444 0,460 0,475 0,490 0,508 0,527 0,545 0,564 0,582 0,604 0,626 0,648 0,670 0,692 0,719 0,746 0,774 0,801 0,828 0,862 0,897 0,931

Продовження таблиці 37

Коефіцієнт використаного ресурсу 0.8 0.9 1,0 1.1 1.2 1,3 1.4 1.5 1.6 1.7 1,8 1,9 2.0
0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 4,421 4,650 5,013 5,375 5,738 6,100 6,463 7,121 7,779 8,437 9,096 9,753 11,174 12,595 14,015 15,436 16,857 21,981 27,105 32,230 37,354 42,478 3,481 3,651 3,911 4,171 4,432 4,692 4,952 5,401 5,850 6,299 6,748 7,197 8,155 9,113 10,071 11,029 11,987 14,945 17,903 20,861 23,819 26,777 2,867 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 4,333 4,667 5,000 5,333 5,667 6,334 7,000 7,667 8,333 9,000 11,000 13,000 15,000 17,000 19,000 2,414 2,521 2,679 2І837 2,944 3,152 3,310 3,572 3,833 4,095 4,356 4,618 5,120 5,623 6,125 6,628 7,130 8,629 10,128 11,627 13,126 14,625 2,085 2,175 2,303 2,432 2,560 2,689 2,817 3,024 3,232 3,439 3,647 3,854 4,244 4,635 5,023 5,413 5,803 6,881 7,960 9,038 10,117 11,195 1,831 1,907 2,015 2,123 2,232 2,340 2,448 2,817 2,786 2,954 3,123 3,292 3,610 3,928 4,245 4,564 4,882 5,706 6,529 7,353 8,176 9,000 1,623 1,688 1.781 1,875 1,968 2,062 2,155 2,299 2,443 2,588 2,732 2.876 3,137 3,398 3,659 3,920 4,181 4,840 5,498 6,157 6,815 7,474 1,462 1,519 1,600 1,681 1,762 1,843 1,924 2,046 2,168 2,290 2,42 2,534 2,753 2,972 3,192 3,411 3,630 4,175 4,719 5,264 5,804 6.353 1,325 1,375 1,446 1,518 1,589 1,661 1,732 1,841 1,951 2,060 2,170 2,279 2,467 2,655 2,844 3,032 3,220 3,675 4,130 4,584 5,039 5,494 1,212 1,257 1,321 1,385 1,449 1,513 1,577 1,671 1,766 1,960 1,955 2,049 2,214 2,380 2,545 2,711 2.876 3,264 3,651 4,039 4,426 4,814 1,119 1,160 1,217 1,274 1,331 1,388 1,445 1,529 1,613 1,697 1,781 1,865 2,009 2,153 2,296 2,711 2,584 2,920 3,256 3,591 3,927 4,263 1,037 1,075 1.126 і 177 1,229 1,280 1,331 1,408 1,485 1,563 1,640 1,717 1,845 1,973 2,100 2,440 2,356 2,651 2,946 3,241 3,536 3,831 0,966 1,000 1,047 1,095 1,142 1,190 1,237 1,306 1,376 1,445 1,515 1,584 1,700 1,816 1,932 2,228 2,164 2,428 2,692 2,956 3,220 3,484

Примітка. При коефіцієнті використаного ресурсу менше 0,05 прогноз не обчислюють і роблять помітку «Номінал».


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)