АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ресурс безвідказної роботи вузлів та агрегатів машин

Читайте также:
 1. A) эффективное распределение ресурсов
 2. II. Заемные (привлеченные) ресурсы коммерческих банков
 3. II. Интернет-ресурсы
 4. III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ
 5. Srm.conf: карта ресурсов сервера
 6. Автоматизация и роботизация
 7. Аккумуляторная машинка Вибрационная машинка Роторная машинка
 8. АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
 9. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 10. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 11. Алгоритмизация модели и её машинная реализация
 12. Анализ влияния эффективности использования материальных ресурсов на величину материальных затрат

Ресурс — час роботи машини до моменту появи відказу. Це нестала величина і залежить від багатьох факторів, як зовнішніх, властивих умовам експлуатації, так і внутрішніх, властивих даному конкретному механізму.

До- чи міжремонтний ресурс встановлюють у директивному порядку на основі техніко-економічних розрахунків, дійсний же ресурс машини може мати значні відхилення від цих величин.

Кожне спряження машини характеризується величиною зазора, що забезпечує вільне переміщення деталей одна відносно одної, а також містить шар оливи, яка сприяє зменшенню інтенсивності спрацювання деталей у спряженні.

Величину початкового (номінального) зазора визначають розрахунком, який враховує величину навантажень, швидкість руху деталей, в'язкість оливи та геометричні розміри спряжень.

Виходячи з міркувань технічного характеру (забезпечення рідинного тертя у спряженні) та економічних розрахунків {витрати на ремонт), встановлені так звані граничні значення зазорів, після досягнення яких дальша експлуатація спряження стає недоцільною або небезпечною.

Отже, зазор у спряженні має чітко обмежене поле, де його розміри вважаються допустимими. Величина цього поля визначається різницею між граничним та номінальним значенням зазора. Час, протягом якого можна гарантувати нормальну роботу спряження, залежить від швидкості, з якою змінюється зазор у спряженні, тобто від інтенсивності спрацювання деталей. На останню в першу чергу впливає якість мащення. Спряження, в яке надходить добре очищена олива, працює значно довше, ніж аналогічне в механізмі, де очищення фільтрів та заміну оливипроводять дуже рідко або взагалі не проводять.

Інтенсивність спрацювання залежить також у багатьох випадках і від корисного навантаження на спряження. Чистота обробки поверхні, твердість поверхневого шару, якість матеріалу, одержання співвісності при складанні, нарешті елементарна чистота робочих інструментів безпосередньо впливають на швидкість спрацювання деталей.

Отже, факторів, що впливають на інтенсивність спрацювання, дуже багато, але до них можна додати й такі, як температура повітря, що впливає на в'язкість оливи,хіміко-механічний склад грунту, від якого залежить кількість та різальні властивості абразивних часток, що потрапляють в оливу,своєчасність виконання регулювальних робіт тощо.Величина зазора має допустиме значення, проте воно може бути майже номінальним або близьким до граничного. Для більшої конкретизації стану спряження використовують коефіцієнт залишкового або використаного технічного ресурсу:

де Пн, Пг, Пі — відповідно номінальне, граничне та фактичне значення зазора в спряженні.

Коефіцієнт залишкового ресурсу за час нормальної роботи спряження змінюється від одиниці до нуля, він приблизно вказує частку фактичного ресурсу спряження, яка ще залишається не використаною. Коефіцієнт використаного ресурсу визначають за формулою:

Rвик =1 - Rзал

Він свідчить про частку фактичного ресурсу спряження, яка вже використана за час його експлуатації і змінюється від нуля до одиниці.

За допомогою наведених коефіцієнтів стан будь-якого фізичного параметра можна охарактеризувати універсальним оцінювальним показником. Для цього досить лише перевести за наведеними формулами значення зазора з конкретної фізичної розмірності в безрозмірну форму.

Залежно від швидкості зростання, наприклад коефіцієнта використаного ресурсу, величина фактичного ресурсу спряження може бути більшою або меншою від встановленого директивного доремонтного чи міжремонтного строку.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)