АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Трудомісткість операцій ТО за нормативами

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 3. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 4. Б) Основні властивості операцій над множинами
 5. Валютний ринок та види валютних операцій ( касові (СПОТ) і строкові)
 6. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 7. Властивості операцій над подіями
 8. Внутрішній контроль поєднує в собі бухгалтерський та адміністративний (операційний) контроль.
 9. За видами конверсійних операцій валютний ринок буває таким: ринок ф’ючерсів, ринок опціонів тощо.
 10. За якого операційного процесу робочі місця розміщують за ходом технологічного процесу (предметний принцип), робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї операції?
 11. ІІ. Визначимо ефект від операційної діяльності по проекту.
 12. Класифікація та структура операційних систем

Орієнтовна трудомісткість і тривалість технічного обслуговування тракторів наведена в таблиці 15.

Таблиця 15

Орієнтовна середня трудомісткість і тривалість технічного обслуговування тракторів

Трактор, самохідне шасі Трудомісткість, люд.-год Тривалість, год
ЩТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 СТО ЩТО ТО-1 ТО-2 ТО-3
К-700 1,0 4,3 9,9 37,5 0,5 1,5 3,1 12,2
К-701 0,6 1,9 9,6 21,7 0,3 0,9 5,3
Т-150 0,24 0,8 4,7 32,0 6,7 0,18 0,5 1,8 10,5
Т-150к ,024 0,65 4,3 37,6 6,6 0,18 0,38 1,53 12,1
ДТ-75М 0,5 2,3 7,6 0,4 1,1 3,8
МТЗ-80, МТЗ-80Л 0,35 1,6 6,1 0,3 1,3 3,4
МТЗ-82, МТЗ-82Л 0,35 1,7 0,3 1,3 3,4
ЮМЗ-6Л 0,35 1,9 0,3 1,1 2,9 8,8
Т-70С 0,1 1,0 2,9 0,8 0,1 0,7 1,6 7,5
Т-40М, Т-40АМ 0,4 1,7 0,3 1.0
Т-40НМ 0,4 1,7 0,3 1.0
Т-25А 0,4 1,0 3,1 13,3 0,3 1.0 2,3 5,9
Т-16М 0,4 1,0 3,1 12,2 0,3 1.0 2,3 5,2

 

Контрольні питання

 

1. Періодичність ТО при використанні тракторів.

2. Одиниці визначення періодичності ТО за тракторами.

3. Зміст і технологія щозмінного ТО тракторів.

4. Які види робіт входять до операцій кожного виду ТО?

5. Основні положення виконання мийно-очисних робіт при ТО машин.

6. Хто є керівником робіт при плановому ТО машин?

7. Вказати на місця виконання основних видів ТО.

8. Які відомості дає технічна діагностика?

9. Як визначається трудомісткість операцій ТО за групою машин однієї марки?

Методи діагностування

Значення контролю працездатності і технічного діагностування в системі технічного обслуговування машинОдним з найефективніших заходів, що забезпечує підвищення надійності та економічності використання машин у сільськогосподарському виробництві, є впровадження технічного діагностування у практику технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку.

Технічне-діагностування дає змогу підвищити якість виготовлення машин, їх ремонту та технічного обслуговування в процесі експлуатації. Воно дозволяє зменшити простої техніки з причини несправності в 1,5—2,0 рази, зменшити затрати на ремонт в 1,3—1,5 раза, збільшити міжремонтний наробіток тракторів не менш як на 500 мотогодин, а також-значно знизити затрати на експлуатацію машин. Впровадження технічного діагностування дозволяє повніше використовувати ресурс машин, зменшити простої машинно-тракторних агрегатів з технічних причин, знизити трудомісткість технічного обслуговування та ремонту за рахунок зменшення розбирально-складальних робіт, підвищити економічні показники агрегатів за рахунок своєчасних і якісних регулювань тощо.

Досвід передових господарств свідчить, що там, де діагностування сільськогосподарської техніки поєднується з роботою спеціалізованих ланок, показники використання машинно-тракторного парку значно підвищуються.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)