АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Читайте также:
 1. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 2. Агрохімічне забезпечення і обслуговування
 3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 4. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
 5. Види соціального забезпечення.
 6. Вимоги до економічного забезпечення збройних сил
 7. Вплив матеріально-технічного забезпечення на собівартість ремонтно-будівельних робіт
 8. Головною метою дисципліни
 9. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з навчальної дисципліни «Договірне право»
 10. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни.
 11. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється з метою запобігання НС, а також забезпечення готовності до локалізації та ліквідації їх наслідків.
 12. Джерела дисципліни і їх класифікація.

Метою викладання дисципліни „Теорія організації” є опанування системно-процесного підходу до організації як універсального явища; вивчення теоретичних засад організації з позиції формування її законів, принципів, ознак; висвітлення питання генезису організації; дослідження теоретичних засад організації як об’єкта управління; вивчення чинників забезпечення соціальної та економічної ефективності діяльності організації.

Змістове навантаження окремих тем представлено в програмі з дисципліни „Теорія організації”.

 

ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ”

 

 

РОЗДІЛ 1: „ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ”

Тема 1: „Предмет, методологія, завдання теорії організації”.

Поняття теорії організації. Теорія організації як наука. Предмет науки „Теорія організації”. Методологія, методи та основні завдання теорії організації. Прагматика як частина загальної теорії організації. Генезис теорії організації. Межі теорії організації. Етапи розвитку теорії організації. Засадничі ідеї теорії організації. Ф.Тейлор та наукові основи теорії організації. Принципи організації А.Файоля. Бюрократія М.Вебера. Е.Мейо та Хоторнський експеримент. Ч.Барнард та цілеспрямовані організації.Д.Макгрегор та теорія X-Y. А.Чандлер, Дж.Томпсон, П.Лоуренс. Дж.Лорш та дослідження впливу зовнішнього середовища на організацію. Р.Сайерт, Дж.Марч, Г.Саймон та модель „смітника”. Сучасна теорія організації. Ситуаційний підхід. Екологічний підхід. Підхід організаційного навчання. Моделі теорії організації. Класична модель. Бюрократична модель. Неокласична модель. Інституційна модель. Системна модель. Місце теорії організації в системі наукових знань. Організація та управління. Значення теорії організації для підготовки менеджерів.

 

Тема 2: “Загальна характеристика організації”.

Основні підходи до визначення сутності організації. Прояви організації: матеріальний, інтелектуальний та змішаний. Генезис організації. Положення генезису організації. Природа організації. Властивості організації. Загальні властивості. Соціальні властивості. Синергетичні властивості. Риси організації. Принципи організації. Процедура формування принципів організації. Класифікація принципів організації. Принципи цілі. Принципи форми. Принципи взаємозв’язку. Принципи змісту. Принципи взаємодії. Система законів організації. Основні закони. Закон синергії. Закони форми. Закони взаємозв’язку. Закони змісту. Закони взаємодії. Місце і значення теорії організації серед інших економічних та управлінських наук. 

Тема 3: “Організація як система”.

Поняття організаційної системи. Організація як відкрита система. Організація як елемент суспільної системи. Організація як цілеспрямована система. Внутрішнє середовище організаційної системи. Основні підсистеми організації: організаційна, економічна, фінансова, соціально-психологічна, технічна, технологічна. Ресурси організації. Зовнішнє середовище організаційної системи. Чинники зовнішнього середовища організації. Середовище прямого й непрямого впливу. Взаємозв’язок та взаємозалежність внутрішніх елементів організації та факторів зовнішнього середовища. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища організації. Класифікація організацій. Види та типи організацій. Критерії групування організацій. Формальні та неформальні організації. Соціальна організація. Види соціальних організацій: ділові, громадські, асоціативні. Організаційна система та колектив організації.

 

Тема 4: “Організація як процес”.

Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна організація. Порівняльний аналіз принципів дії статичних та динамічних організацій. Стагнація організації. Критерії визначення складових процесу організації. Організація як система процесів. Види процесів організації. Основні процеси. Допоміжні процеси. Управлінські процеси в організації. Схема взаємозв’язку процесів в організації.

 

РОЗДІЛ 2: „СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ”

 

Тема 5: „Структура організації як чинник забезпечення її ефективності”.

Поняття організаційної структури. Поняття організаційної схеми. Види організаційних структур. Формальна організаційна структура. Неформальна організаційна структура. Елементи структури організації. Зв’язки в організації: горизонтальні, вертикальні, лінійні, функціональні. Підходи до формування організаційної структури. Фактори, що обумовлюють тип організаційної структури. Класичні концепції організаційних структур. Характеристика організаційної структури. Складність організації. Формалізація організації. Централізація та децентралізація в організації. Критерії рівня централізації чи децентралізації в організації. Абсолютна централізація. Абсолютна децентралізація. Чинники, що впливають на прийняття управлінських рішень про децентралізацію в організації: зовнішні та внутрішні. Оцінка організаційної структури. Показники оцінки організованості структури організації. Інновації в будові організацій. Проектна структура. Матрична структура. Мережева структура. Віртуальна організаційна структура.

 

Тема 6: „Організаційна культура”.

Сутність організаційної культури. Принципи побудови організаційної культури. Концепція організаційної культури. Адаптація організації до вимог зовнішнього середовища. Соціальні цінності. Мотивація трудової діяльності. Система організаційних комунікацій. Роль та місце лідера. Корпоративний імідж. Організаційна культура та організаційна поведінка. Організаційна культура та ефективність організації. Типи організаційної культури. Перехід до нової концепції організаційної культури.

 

Тема 7: „Інформаційно-аналітичні технології в організації”.

Інформація в організації як чинник забезпечення її ефективності. Класифікація інформації в організації. Основні вимоги до інформації. Завдання інформаційного забезпечення організації. Поняття інформаційних технології. Вплив інформаційних технологій на організацію управління. Сфери інформатизації в управлінні організацією. Особливості використання інформаційних технологій в управлінні фінансово-економічною, соціально-психологічною та матеріально-технологічною підсистемами організації. Проектування використання інформаційних технологій. Бази та банки даних і організації. Проектування інформаційної інфраструктури. Комунікації в організації. Система автоматизованого управління організацією. Інформаційні процеси в керуванні. Методи та засоби інформаційного моделювання управлінських процесів та систем.

 

Тема 8: “Ефективність діяльності організації: економічні та соціальні аспекти”.

Види ефекту діяльності організації. Потенційний і фактичний ефект діяльності організації. Ефект і ефективність діяльності організації. Поняття ефективності діяльності організації. Модель ефективності діяльності організації. Фактори ефективності організації. Загальна економічна ефективність організації. Науково-технічна ефективність. Соціальна ефективність. Екологічна ефективність. Ефективність затрат на функціонування та розвиток організації. Завдання підвищення ефективності діяльності організації. Економічна ефективність діяльності організації. Конкурентноздатність організації. Сутність та фактори конкурентоспроможності організації. Конкурентний стан організації. Соціальна ефективність діяльності організації. Суспільна відповідальність і організація. Межі суспільною відповідальності. Управління суспільною відповідальністю. Система показників ефективності діяльності організації. Вимоги до показників ефективності діяльності організації. Організація аналізу та оцінки ефективності діяльності організації. Цілі аналізу. Принципи аналізу. Методи аналізу. Етапи аналізу ефективності діяльності організації. Критерії успішності діяльності організації. Практична реалізація методу оцінки ефективності організаційної системи, що сформована.

 

Тематичний план лекцій, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Теорія організації” для студентів денної та заочної форм навчання подано в табличній формі.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ”


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)