АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Читайте также:
 1. Британський національний музей
 2. Валовий внутрішній продукт – основний макроекономічний показник.
 3. Валютний курс та макроекономічний стан України.
 4. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
 5. Відносні статистичні величини, їх види за аналітичною функцією, економічний зміст, методика обчислення та одиниці вимірювання
 6. Вінницький національний технічний університет
 7. Власність як економічна категорія. Сутність власності, її економічний та правовий зміст
 8. Держава як соціальний університет політичної влади
 9. Державний університет телекомунікацій
 10. Економічний зміст поняття «фінансовий ринок»
 11. Економічний кругообіг в ринковій економіці. Субєкти ринкової економіки
 12. Економічний протекціонізм і вільна торгівля. Причини «вибіркової» протекціоністської політики і загальні тенденції до лібералізації міжнародної торгівлі

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ»

Для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахового спрямування «Управління у сфері економічної конкуренції» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Тернопіль

ТНЕУ

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія організації» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» фахового спрямування «Управління у сфері економічної конкуренції» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладач Г.Л.Монастирський. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка» ТНЕУ, 2012 – 98 с.

 

 

Укладач:

Монастирський Григорій Леонардович – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ.

 

 

Рецензенти:

Велещук Світлана Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ.

 

Кривокульська Наталія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ.

 

 

Відповідальна за випуск:

Мельник Алла Федорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ.

Рекомендовано до друку кафедрою державного і муніципального управління ТНЕУ, протокол № 14 від 3 квітня 2012 року, та науково-методичною радою факультету довузівської післядипломної і магістерської підготовки ТНЕУ, протокол № 7 від 5 квітня 2012 року.

Навчально-методичний комплекс підготовлений на основі програми дисципліни «Теорія організації» для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» фахового спрямування «Управління у сфері економічної конкуренції» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Комплекс може використовуватися для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Теорія організації», що дає можливість опанувати теоретичні засади функціонування та розвитку організацій.

 

 


ЗМІСТ

 

Вступ

 

1. Опис дисципліни „Теорія організації”

2. Програмне забезпечення викладання дисципліни

3. Тематичний план вивчення дисципліни

4. Структура залікового кредиту та змістові модулі з дисципліни “Теорія організації”5. Конспект лекцій з дисципліни „Теорія організації”

6. Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи

7. Тестові завдання для самоперевірки знань з дисципліни

8. Практикум з дисципліни „Теорія організації”

9. Методичні вказівки до написання та рекомендована тематика курсових робіт з дисципліни „Теорія організації”

10. Оцінювання знань студентів

11. Перелік екзаменаційних питань з дисципліни “Теорія організації”

12. Список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни „Теорія організації”

 

ВСТУП

Засвоєння теоретичних засад функціонування соціальних організацій є необхідною умовою формування ґрунтовних знань та практичних навичок з ефективного управління складними організаційними системами. Організації різних форм власності функціонують на основі загальних законів та принципів розвитку організацій, що обумовлює обов’язковість та актуальність вивчення студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» фахового спрямування «Управління у сфері економічної конкуренції» дисципліни „Теорія організації”.

Дисципліна “Теорія організації” покликана сформувати в студентів фундаментальні знання з теоретичних засад функціонування та розвитку організації. Вона є базовим предметом, що покликаний забезпечити системний погляд на організацію як універсальну категорію.

Мета викладання дисципліни „Теорія організації”: вивчення теоретичних засад організації з позиції формування її законів, принципів, ознак; висвітлення питання генезису організації; визначення двоїстої сутності організації як системи та як процесу; дослідження теоретичних засад організації як об’єкта управління; вивчення чинників забезпечення соціальної та економічної ефективності діяльності організації.

У результаті вивчення дисципліни “Теорія організації” студенти повинні:

знати: систему законів організації, принципи організації; співвідношення організації як системи та організації як процесу; види організацій та їх основні характеристики; етапи генезису організації; сутність організаційної структури та фактори, що визначають її особливості; механізм формування проекту організації та сутність організування; місце і значення теорії організації серед інших економічних та управлінських наук; теоретико-методологічні засади ефективної організації та процесу її створення; принципи побудови структури організації; сутність та відмінності централізації та децентралізації в організації; роль інформаційних технологій в процесі організації управління організаційними системами; зміст раціональності організаційної діяльності; засоби підвищення дієвості функціонування матеріально-технологічної, соціально-психологічної та фінансово-економічної підсистемам організації; критерії та алгоритм оцінки ефективності діяльності організації.

вміти: на основі використання загальнонаукових та спеціальних методів розчленовувати організацію на окремі елементи з метою виявлення проблем та пошуку шляхів підвищення ефективності їх функціонування; здійснювати оцінку внутрішнього й зовнішнього середовища організації з позиції загроз та можливостей її розвитку; виявляти фактори, що обумовлюватимуть доцільність формування певного типу організаційної структури; будувати проект організації; застосовувати елементи матричного та проектного управління організацією; розробляти набір конкретних інструментів створення ефективної організації з урахуванням її особливостей, ситуативних характеристик внутрішнього й зовнішнього середовища організації; будувати логічно-структурні схеми інформаційного забезпечення організаційних підсистем, шукати їх слабкі ланки та розробляти пропозиції з удосконалення ефективності інформаційних потоків; здійснювати оцінку ефективності організаційної діяльності на різних рівнях соціально-економічних систем.

З метою опанування дисципліни „Теорія організації” навчальною програмою передбачено проведення лекційних занять, практичних та семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, самостійну роботу, складання екзамену.

У навчально-методичному комплексі наводиться програма та тематичний план вивчення дисципліни „Теорія організації”, який передбачає розподіл навчальних годин для опанування окремих тем, відповідно до робочої програми. Наведено методичні вказівки до вивчення тем лекцій дисципліни „Теорія організації”, що допоможе студентам засвоїти основні поняття та методологічні підходи теорії організації.

При використанні кредитно-модульної системи організації навчального в структурі залікового кредиту з дисципліни „Теорія організації” виділяють чотири залікові модулі. Окрім цього, виділяють систему змістових модулів. В методичних вказівках наведені критерії оцінювання знань студентів в розрізі форм контролю.

Підсумкова форма контролю вивчення дисципліни „Теорія організації” — екзамен.

Навчально-методичний комплекс враховує інноваційні підходи до викладання навчальних дисциплін в рамках Болонського процесу.

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ „ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ”

Дисципліна – Теорія організації Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS - 4 Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Нормативна циклу професійної та практичної підготовки
Кількість залікових модулів – 5 Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» Фахове спрямування «Управління у сфері економічної конкуренції» Рік підготовки – 2 Семестр – 1 (3)  
Кількість змістових модулів – 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень - Бакалавр  
Загальна кількість годин – 144   Лекції – 36 год. Практичні заняття – 36 год. Самостійна робота – 68 год. Індивідуальна робота (КПІЗ) – 4 год.
Тижневих годин – 8 год., з них аудиторних – 4 год.   Вид підсумкового контролю - екзамен

 

Форма навчання Курс Семестр Лекції Практ. ІРС Разом СРС Разом Екзамен
Денна

Попередні умови – вивчення дисципліни „Теорія організації” передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних дисциплін (основи менеджменту, менеджмент організації, стратегічний менеджмент, інноваційний менеджмент), здійснення цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної науково-монографічної та нормативно-методичної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.025 сек.)