АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відбиваючі границі здіймаються на ПдЗ. В якому напрямку від пункту збудження слід розташувати сейсмічні коси для реєстрації відбитих хвиль в першій зоні Френеля?

Читайте также:
 1. Аппараты для электроакупунктуры
 2. БІОСФЕРА І ЇЇ ГРАНИЦІ
 3. В якому штаті США стрілка компасу показує не на північ, а на схід?
 4. Випишіть литовського князя, під час правління якого вперше було ліквідовано удільні князівства України-Руси, зазначте, які це були князівства, в якому столітті це сталося.
 5. Висновок по другому пункту.
 6. Вопрос№13: Розвиток освіти та наукових знань в XIV - першій половині XVII ст.
 7. Вопрос№14: Національні особливості усна народна творчість. Звичаї та обряди українського народу в XIV - першій половині XVII ст.
 8. Вопрос№15: Розвиток полемічна література та книгодрукування в XVI - першій половині XVII ст.
 9. Вопрос№16: Розвиток архітектури містобудування та образотворчого мистецтва в XIV - першій половині XVII ст.
 10. Вопрос№17: Національні особливості розвитку українського музичного та театрального мистецтва в XIV - першій половині XVII ст.
 11. Границі двох середовищ

 

Тепер, коли Ви розв’язали задачі на поширення пружних хвиль, перевірте себе, проаналізуйте розв`язки задач:

Задача 1

,

.

Задача 2

Якщо коефіцієнти Ламе рівні між собою, виконується гіпотеза Пуассона.

.

Задача 3

Виконується гіпотеза Пуассона

час пробігу Р-хвилі 2 с Х=1000м,

,

,

час пробігу S-хвилі .

Поперечна хвиля запізниться на 3.46-2=1.46 с.

 

Задача 4

Аналогічно задачі № 2, лише .

,

час пробігу S-хвилі .

Поперечна хвиля запізниться на 2.85-2=0.85 с.

 

Задача 5

Задача 6

 

Задача 7

згідно гіпотезі Пуассона.

,

 

 

,

Задача 8

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)