АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хід роботи. Обчислити групові швидкості хвиль Лява, які зареєстровані від сильних землетрусів по значеннях фазових швидкостей

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз роботи системи
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 8. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 9. Варіанти питань до модульної роботи
 10. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку
 11. Вибір теми курсової роботи
 12. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

Обчислити групові швидкості хвиль Лява, які зареєстровані від сильних землетрусів по значеннях фазових швидкостей, що наведені в таблиці 10.1.

Номер колонки з таблиці визначити згідно співвідношень:

 

№ студента за списком
№ колонки в таблиці
№ студента за списком
№ колонки в таблиці

 

№ студента за списком
№ колонки в таблиці
№ студента за списком
№ колонки в таблиці

 

Побудувати на одному планшеті графіки залежності фазових та групових швидкостей від періоду коливань.

Додати текст програми розрахунку групової швидкості або обґрунтування способу обчислення похідної фазової швидкості.

 

Питання для самоперевірки

- Що таке фазова швидкість?

- Який фізичний зміст групової швидкості?

- Що таке дисперсія хвиль?

- Нормальна чи аномальна дисперсія характерна для хвиль Лява?

- Як впливає дисперсія хвилі на форму хвильового пакета?

- Чим пояснюється збільшення фазової швидкості хвиль Лява із збільшенням періоду коливань?

- Які довжини поверхневих хвиль при землетрусах?

 

Таблиця 10.1 - Фазові швидкості хвиль Лява, які визначені

за записами землетрусів

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)