АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рейтингові контрольні роботи

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз роботи системи
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 8. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 9. Варіанти питань до модульної роботи
 10. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку
 11. Вибір теми курсової роботи
 12. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

 

 

Контрольна робота №1

(Розділ 1)

 

 

№ п/п Кіль- кість балів 1 варіант 2 варіант
                    Що таке деформація?   Що таке лінійна деформація? Що таке суперпозиція?   Що таке тензор II рангу? Властивості тензору.     Записати лінійне наближення y=a+bx2+cz. Що таке мала деформація? Що таке пластична деформація? Що таке лінійна система?   Що таке слід тензора? Записати тензор деформації в координатах x, l, z. Записати лінійні члени ряду Тейлора z=ax+by2+c.

 

Всього балів рейтингу 10

 

Контрольна робота №2

(Розділ 2)

 

 

                Що таке поверхневі сили? Приклад об’ємних сил /2/.   Добуток3× . Що таке головні осі?   Фізичний зміст ділатації. Сума квадратів спрямовуючих косинусів   Що таке об’ємні сили? Приклад поверхневих сил /2/. Добуток 5× . Тензор деформацій в головних осях. Що таке дивергенція? Сума змішаних добут-ків спрямовуючих косинусів.

 

Всього балів рейтингу 6

 

 

Контрольна робота №3

(Розділ 3)

 

 

                    Записати рівняння руху. Записати 1 експ. закон Гука.   Записати узагальнений закон Гука в деформаціях.   Фізичний зміст коефіцієнтів Ламе.   Дописати індекси, яких не дістає на малюнку. Записати рівняння Коші. Записати 2 експ. закон Гука. Записати узагальнений закон Гука в переміщеннях. Пружні модулі, що характеризують пружне тіло. Дописати індекси, яких не дістає на малюнку.

 

Всього балів рейтингу 10

 

 

Контрольна робота №4

(Розділи 4, 5)

 

                Вивести проекцію рівняння Ламе на вісь z. Вивести хвильове рівняння для . Що таке хвиля ?   Повільність обертів.   Записати оператор Лапласа. Вивести проекцію рівняння Ламе на вісь y. Вивести хвильове рівняння для . Що таке хвильове рівняння ? Повільність зміни об’єму. Записати хвильовий оператор Даламбера.

 Всього балів рейтингу 10

 

Контрольна робота №5

(Розділ 5)

 

                    Що таке суперпозиція?   Умова ламінарності поля.   Що таке вихрове поле?   Потенціал поздовжніх хвиль. Чому пропорційна амплі-туда зміщення сферичної хвилі в ближній зоні?   Що таке фронт хвилі? Об’єм, який займає хвиля. Що таке лінійна система? Умова соленоїдальності поля. Що таке ламінарне поле? Потенціал поперечних хвиль. Чому пропорційна амп-літуда зміщення сфери-чної хвилі в дальній зоні? Що таке хвилі? Площа фронту хвилі на віддалі 100 м від сферичного джерела.

 

Всього балів рейтингу 10

Контрольна робота №6

(Розділ 5)

 

            Що таке неперервна границя? Записати тензор напруження для плоскої хвилі, що поши-рюється вздовж осі X.   Записати коефіцієнт відбиття для потенціалів. Записати коефіцієнт прохо-дження для зміщень. Що таке жорстка границя? Записати тензор дефо-рмацій для плоскої хвилі, що поширю-ється вздовж осі Y. Записати коефіцієнт відбиття для зміщень. Записати коефіцієнт проходження для потенціалів.

Всього балів рейтингу 6

 

 

Контрольна робота №7

(Розділи 5, 8)

 

                Закон Бендорфа. Чим відрізняється формула Пуассона від формули Кірхгофа? Кут падіння 30о. Чому дорів-нює кут заломлення, якщо V1 менше V2 в два рази?   Що таке рівняння стану?   Як перейти від хвильового рівня до дисперсійного спів-відношення? Закон Снелліуса. Принцип Гюйгенса-Френеля.   Кут падіння Р-хвилі 60о. Чому дорівнює кут відбиття обміної хвилі у випадку, коли в середовищі виконуєть-ся гіпотеза Пуасона? Що таке дисперсійне співвідношення? Як знайти рівняння стану по хвильовому рівнянню?

Всього балів рейтингу 8

‡агрузка...

Всього по контрольним роботам за теоретичний курс 60 балів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)