АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Література. 1. Гурвич И.И Сейсмическая разведка

Читайте также:
 1. Вопрос№15: Розвиток полемічна література та книгодрукування в XVI - першій половині XVII ст.
 2. Додаткова література
 3. Додаткова література
 4. Додаткова література
 5. Додаткова література
 6. Додаткова література
 7. Додаткова література
 8. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 9. Додаткова література
 10. Додаткова література
 11. Додаткова література
 12. Додаткова література

1. Гурвич И.И Сейсмическая разведка. - М.: Недра, 1969. с.57-74.

2. Саваренский Е.Ф. Сейсмические волны. - М.: Недра, 1972. 291 с.

 

Методичні вказівки

При вивченні даного розділу необхідно звернути увагу на поляризацію хвиль Релея і Лява, залежність напрямку і амплітуди зміщень частинок середовища від глибини проникнення хвилі.

На прикладі поверхневих хвиль найбільш наглядно проявляється ефект дисперсії хвиль - залежності швидкості поширення хвилі від довжини її хвилі. Це явище все більше цікавить сейсморозвідувальників, тому слід особливу увагу приділити фазовим і груповим швидкостям, їх залежності від густини. Потрібно вияснити, що огинаюча хвильового пакету (енергія хвилі) поширюється з груповою швидкістю, а його високочастотне заповнення – з фазовою швидкістю хвиль.

 

Питання для самоперевірки

1. Які умови повинні виконуватися на межі півпростору?

2. Яка поляризація хвилі Релея?

3. Як змінюється з глибиною амплітуда зміщення частинок середовища при поширенні поверхневих хвиль?

4. Що називається дисперсією швидкості?

5. В чому різниця групової і фазової швидкості?

6. Як змінюється фазова швидкість з збільшенням довжини хвилі при нормальній дисперсії?

Хвилі від джерел різного типу

 

Програмні запитання

Хвильове рівняння при наявності джерел і його рішення. Сферичний випромінювач і його частотна характеристика.

 

Література

1. Гурвич И.И Сейсмическая разведка. - М.: Недра, 1969. с.19-45, 106-110.

2. Саваренский Е.Ф. Сейсмические волны. - М.: Недра, 1972.

Методичні вказівки

Сферичні випромінювачі пружних хвиль найбільш часто використовуються в сучасній сейсморозвідці, таким чином, глибоке вивчення основних характеристик сферичного випромінювача має важливе прикладне значення.

Необхідно вияснити процес переходу ударної хвилі в пружну при виконанні збудження вибуховими і невибуховими джерелами сейсмічних хвиль, процес утворення хвиль-супутників і їх вплив на характеристику направленості джерела.

 

Питання для самоперевірки

1. В якому середовищі частотна характеристика сферичного випромінювача найбільш диференційована?

2. Як виглядає характеристика направленості сферичного випромінювача при наявності хвилі-супутника?3. За рахунок чого ударна хвиля переходить в пружну сейсмічну хвилю?

4. Які джерела пружних хвиль, окрім сферичних випромінювачів, Ви знаєте?

 

Вивчення курсу рекомендується почати з ознайомлення з програмою, переглянути літературу, систематизувати її у відповідності з даними методичними вказівками.

Для глибокого освоєння курсу рекомендується при вивченні літератури робити виписки основних теоретичних положень, формул, зарисовки. Конспект представляється викладачу для перегляду в період екзаменаційної сесії. Для самоперевірки знань рекомендується відповісти на запитання, приведені в кінці кожного розділу. Після освоєння курсу виконується контрольна робота в термін, вказаний в навчальному графіку.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)