АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Узагальнений закон Гука

Читайте также:
 1. B) Наличное бытие закона
 2. II закон Кирхгофа
 3. II. Законодательные акты Украины
 4. II. Законодательство об охране труда
 5. II.3. Закон как категория публичного права
 6. III. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда
 7. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 8. IX.3.Закономерности развития науки.
 9. А 55. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ КОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ
 10. А) Закон диалектического синтеза
 11. А) совокупность предусмотренных законодательством видов и ставок налога, принципов, форм и методов их установления.
 12. А. Законодательные (представительные) органы власти республик в составе Российской Федерации

 

Встановимо зв’язок між компонентами напружень і деформації.

Виділимо в пружному тілі елементарний об’єм у вигляді призматичного стержня з ребрами, паралельними трьом головним вісям напружень 1, 2, 3, і центром в точці 0 (рисунок 3.1). Тоді перпендикулярно до граней стержня, тобто вздовж осей 1, 2, 3, будуть діяти головні напруження , , . Вони будуть зміщувати точки пружного тіла, що лежать на осях 1, 2, 3, вздовж цих осей. Таким чином, осі 1, 2, 3 будуть і головними осями деформації.

Будемо вважати, що деформації стержня малі. В цьому випадку на основі закону Гука можна стверджувати, що деформації його будуть прямо пропорційні напруженням.

Знайдемо видовження стержня вздовж осі 1. Під дією тільки сили це видовження, згідно (3.1), буде

, (3.3)

де - довжина стержня вздовж осі 1до прикладення сил; - модуль Юнга пружного тіла.

 
 

 

 


Рисунок 3.1 – Деформація стержня під дією напружень

 

Одночасно з силою вздовж осі 2 діє сила . Ця сила вздовж осі 1 призводить поперечне стиснення , яке можна знайти на основі (3.2):

, (3.4)

де - число Пуассона; - довжина стержня вздовж осі 2 до прикладення сил; - видовження стержня вздовж осі 1.

Поперечне стиснення , під дією сили визначається із співвідношення

. (3.5)

Загальне видовження під дією всіх трьох сил , , на основі (3.3), (3.4) і (3.5) буде

або з врахуванням (1.20)

(3.6)

Аналогічно, розглядаючи загальне подовження вздовж вісей 2 і 3, отримаємо

(3.7)

(3.8)

Позначимо . Тоді вирази (3.6), (3.7) і (3.8) можна записати інакше

(3.9)

Замість модуля Юнга Е та числа Пуасона mчасто розглядають, так звані, коефіцієнти Ламе l і m . Вони також характеризують пружні властивості ізотропних тіл.

Просумуємо рівняння системи (3.9). Враховуючи, що

будемо мати

Звідси

Позначимо

(3.10)

(3.11)

З врахуванням (3.10) і (3.11) система (3.9) буде

(3.12)

Перейдемо тепер від системи координат 1, 2, 3 до довільної системи x, y, z. Через a,b,gпозначимо, спрямовуючи косинуси осей х, y, z в системі 1, 2, 3. Помножимо перше рівняння (3.12) на , друге на , трете на та складемо їх. Тоді на підставі (1.28) і (2.23) отримаємо(3.13)

Помножимо ті самі рівняння систем (3.12) на , , , а потім - відповідно на , , . Після додавання на підставі сумування квадратів спрямовуючих косинусів отримаємо

(3.14)

(3.15)

Далі, помножимо перше рівняння (3.12) на , друге на , трете на . Після складання отримаємо

(3.16)

Помножимо те саме рівняння (3.12) на ,
, , а потім їх же на , , . Додаючи, в обох випадках, отримаємо

(3.17)

. (3.18)

Розв’яжемо тепер рівняння (3.13), (3.14), (3.15), (3.16), (3.17) і (3.18) відносно компонент напруження. Отримаємо

(3.19)

Формули (3.19) – це узагальнений закон Гука. Беручи до уваги, що

;

;

Остаточно маємо наступні залежності між компонентами векторів напруження і складовими векторами зміщень:

(3.20)

Це модифікація узагальненого закону Гука в переміщення. Фізичний зміст перших трьох формул полягає у тому, що кожне нормальне напруження характеризує в основному лінійну деформацію в тому ж напрямку. Тому в ці вирази входять деформації Ці деформації будуть супроводжуватися поперечним стиском або розтяганням, що призведе до зміни об’єму Дотичні ж напруження, як випливає з інших трьох формул системи (3.20), характеризують деформації зсуву. Коефіцієнт lвизначає степінь опору середовища зміні об’єму, а m - степінь опору середовища зміні форми.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)