АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мінімальне значення коефіцієнта вiдбиття вiд тонкого шару

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. А) Означення множини. Операції над множинами
 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Аналогічно обчислюють значення по інших позиціях.
 6. Аналогічно обчислюють значення по інших позиціях.
 7. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 8. Бази знань та їх призначення
 9. Біржова торгівля. Товарна та фондова біржа, їх функції та значення
 10. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 11. Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників.
 12. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова

, або , (10.26)

при .

Якщо середовище, що вмiщує тонкий шар, однорідне то коефiцiєнт вiдбиття k при вказаних значеннях дорiвнює 0 i зростає з частотою в околицях цих значень по закону, близькому до лiнiйного.

У випадку прошаркiв з проміжними значеннями акустичної жорсткостi змiни фази хвилі за рахунок вiдбиття на границi шару або ж не відбувається, або ж вiдбувається одночасно на обох границях шару (для пластiв зі зменшуючими акустичними жорсткостями). Тому максимуми коефiцiєнту відбиття для таких шарів спостерігаються при тих же значеннях , при яких коефіцієнт відбиття від шару з підвищеними чи пониженими жорсткостями мав найменші значення, i навпаки.

Амплiтуда максимумiв коефiцiєнта вiдбиття для шарiв з промiжною акустичною жорсткiстю виражається формулою (10.26), а мінімумів (10.25). У частковому випадку, якщо z12·z32=1 або ж

, (10.27)

тобто при акустичній жорсткості проміжного шару, рівній середньогеометричному жорсткостей вміщуючих порід, коефіцієнт відбиття дорівнює 0.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)