АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хвилі на границі півпросторів

Читайте также:
  1. Cферичнi хвилі
  2. БІОСФЕРА І ЇЇ ГРАНИЦІ
  3. Відбиваючі границі здіймаються на ПдЗ. В якому напрямку від пункту збудження слід розташувати сейсмічні коси для реєстрації відбитих хвиль в першій зоні Френеля?
  4. Границі двох середовищ
  5. Нормована частота і довжина хвилі відсічки
  6. Принципи використання спектрально-селективних властивостей границі розділу двох оптичних середовищ
  7. Хвильові рівняння та пружні хвилі

 

Програмні запитання

Граничні умови для потенціалів зміщень. Коефіцієнти відбиття і проходження потенціалів хвиль. Коефіцієнти відбиття і проходження зміщень і енергії при нормальному падінні. Неоднорідні плоскі хвилі.

 

Література

1. Гурвич И.И Сейсмическая разведка. - М.: Недра, 1969. с.45-85.

2. Саваренский Е.Ф. Сейсмические волны. - М.: Недра. 1972.с.244-254.

3. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. - АН СССР, 1957. §§1.3.5.25,26,27.

4. Горелик Г.С. Колебания и волны. - М.: Гостехиздат, 1956.с. 9-25, 144-232.

Методичні вказівки

Для сейсморозвідки мають важливе значення фізичні уявлення про сейсмічні хвилі, закономірності їх поширення в реальних середовищах. Основні уявлення про це слідують з динамічної теорії поширення пружних хвиль. Враховуючи все більший інтерес сейсморозвідників до питань поширення сейсмічних хвиль, на цю частину програми потрібно звернути найсерйознішу увагу. Поряд з динамічною теорією пружності визначальну роль в сейсморозвідці має геометрична сейсміка шаруватих середовищ. Поширення пружних хвиль в рамках геометричної сейсміки підлягає принципам Гюгенса і Ферма. На основі останніх виводять три основні закони поширення сейсмічних хвиль: в однорідному середовищі промені прямолінійні; кут падіння хвилі на границю розділу рівний куту її відбиття; синус кутів падіння і заломлення хвилі відносяться, як швидкості в контактуючих середовищах.

Використовуючи хвильові рівняння і закони геометричної сейсміки, одержуємо всю необхідну інформацію про утворення основних типів сейсмічних хвиль. Необхідно звернути увагу на умови і механізм утворення основних типів сейсмічних хвиль в шаруватих середовищах.

 

Питання для самоперевірки

1. Як записується узагальнений закон відбиття і заломлення сейсмічних хвиль?

2. Чи може кут відбиття сейсмічної хвилі не бути рівним куту її падіння на границю?

3. Чи може кут відбиття бути рівним 900?

4. Які умови необхідні для утворення відбитої хвилі?

5. Які умови необхідні для утворення заломленої (головної) хвилі?

6. Чи відрізняються відбиті хвилі у випадку залягання м`якого шару під твердим і навпаки?

7. Що називається критичним кутом?

8. Скільки критичних кутів може бути в двошаруватому середовищі?9. Що називається тонким шаром і чим особлива картина відбиття від нього?

 

Хвилі у вільному і обмеженому шаром

Півпросторі

Програмні запитання

Умови на вільній границі. Поверхнева хвиля Релея. Рух хвиль вздовж пласта. Хвилі Лява. Дисперсія швидкості. Групова і фазова швидкості.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)