АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методичні вказівки до контрольної роботи

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз роботи системи
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 8. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 9. Варіанти питань до модульної роботи
 10. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку
 11. Вибір теми курсової роботи
 12. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

Виконання контрольної роботи рекомендується починати тільки після освоєння теоретичного розділу курсу. Питання контрольної роботи складені з таким розрахунком, щоб охопити основні частини повного курсу "Прикладна теорія пружних хвиль".

Перше питання контрольної роботи в основному стосується основних положень теорії пружності. При відповіді на це питання необхідно приводити відповідні математичні викладки з графічними ілюстраціями. При формулюванні відповіді необхідно користуватись рекомендованою літературою.

Друге питання є основним. Тут охоплюються основні положення фізики пружних хвиль і питання динамічної теорії поширення сейсмічних хвиль в реальних середовищах. Рішення питання потребує повного математичного опису поставленої задачі, відомості, які є у відповідній спеціальній літературі з рекомендованого списку.

Третє питання має більш прикладний характер. Для його виконання необхідне чітке уявлення про фізичні і геологічні основи сейсморозвідки. Відповідь на питання повинна вміщувати в основному фізичний опис явищ, що розглядаються, з необхідною графічною ілюстрацією.

Вибір варіанту контрольної роботи проводиться згідно правила, що останнє число шифру залікової книжки студента відповідає номеру варіанту роботи (у випадку, коли останнє число "нуль", вибирається варіант 10).

Виконати контрольну роботу необхідно в термін, вказаний в навчальному графіку студента.

 

 


МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Вcтуп

 

Програмні запитання

Змiст i завдання курсу. Зв’язок курсу з сумiжними дисциплiнами. Значення теорiї пружностi для динамiчних задач сейсморозвiдки. Роботи Гука, Нав`є, Пуасона, Ламе, Релея, Лява, Остроградського, Галеркiна, Крилова, Мусхелiшвiлi та ін.

 

Лiтература

1. Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести.- М.: Высшая школа, 1968. §§ 1.01, 1.02, 1.03.

2. Гурвич И.И Сейсмическая разведка. - М.: Недра, 1969.с. 130-137.

3. Саваренский Е.Ф. Сейсмические волны. - М.: Недра. 1972.с. 130-137.

 

Методичнi вказiвки

При ознайомленні з основами теорії пружності потрібно насамперед вияснити задачу, принципи i методи теорії пружності. Необхідно мати чітку уяву про те, з якими тілами має справу теорія пружності при вивченні закономірностей поширення пружних хвиль в реальних середовищах. 

Питання для самоперевірки

1. Яке значення має теорія пружності для сейсморозвідки?

2. Якi гiпотези теорiї пружностi Ви знаєте?

3. Якi припущення прийнятi в теорії пружності про величину компонентів деформації?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)