АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні теоретичні положення. На відміну від поздовжніх та поперечних хвиль, які є об'ємними хвилями та розповсюджуються в усіх напрямках від джерела і можуть спостерігатися в довільній

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 3. Б) Основні властивості операцій над множинами
 4. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 5. Бюджетна система України: основні характеристики
 6. Взаємне положення двох прямих.
 7. Взаємне положення прямої та площини.
 8. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 9. Вкажіть базове положення генезису організації
 10. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 11. Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
 12. ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ

На відміну від поздовжніх та поперечних хвиль, які є об'ємними хвилями та розповсюджуються в усіх напрямках від джерела і можуть спостерігатися в довільній точці об'єму пружного середовища, на вільній поверхні пружного півпростору можуть виникати поверхневі хвилі. Важливу роль у практичній сейсморозвідці відіграє поверхнева хвиля Релея, яка є суттєвою перешкодою, а її вивчення необхідно для розробки ефективних засобів боротьби з нею.

Хвиля Релея подібна до гравітаційної хвилі, яка виникає на вільній поверхні рідини внаслідок взаємодії сил інерції та ваги. Такі хвилі нам знайомі ще з дитинства, коли ми жбурляли камінці в озеро і спостерігали, як розширюється коло хвилі і поступово зменшується величина “зморшок” на воді.

Як і фронт гравітаційної хвилі, фронт поверхневої хвилі Релея від точкового джерела має вигляд циліндра. Область існування хвилі Релея обмежена зверху вільною поверхнею, а з глибиною амплітуда хвилі швидко згасає. Однак для сейсмоприймачів, що встановлені на денній поверхні, хвиля Релея являє собою потужний, негативно впливаючий на якість сейсмічного матеріалу фактор.

Цій хвилі в рівняннях руху для однорідного півпростору, що обмежений вільною поверхнею, відповідає особливе рішення, яке є суперпозицією лише плоских неоднорідних хвиль.

Релеївська хвиля поширюється, згідно цих рівнянь, із швидкістю V, що визначається як дійсний розв'язок рівняння

, (10.12)

який лежить в інтервалі 0<K<1. Коефіцієнти рівняння (10.12) мають зміст: ; . Розрахунки показують, що величина K слабо залежить від n. При зміні nвід 1,4142 до ¥ відношення K змінюється від 0,874 до 0,956. Для гіпотези Пуассона Vp=0,92 Vs.

При рішенні рівняння (10.12) скористаємось рішенням Кардано для кубічного рівняння

. (10.13)

Рівняння (10.13) підстановкою зводиться до “неповного” вигляду

. (10.14)

Корені y1 y2 y3 “неповного” кубічного рівняння (10.14) дорівнюють

y1=A+B, , (10.15)

де , , .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)