АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні теоретичні положення. Поглинання пружних хвиль у гірських породах зумовлено дисипацією сейсмічної енергії в процесі розповсюдження хвиль

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 3. Б) Основні властивості операцій над множинами
 4. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 5. Бюджетна система України: основні характеристики
 6. Взаємне положення двох прямих.
 7. Взаємне положення прямої та площини.
 8. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 9. Вкажіть базове положення генезису організації
 10. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 11. Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
 12. ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ

Поглинання пружних хвиль у гірських породах зумовлено дисипацією сейсмічної енергії в процесі розповсюдження хвиль, переходом пружної (потенціальної та кінетичної) енергії у теплову, електромагнітну та інші види енергії.

Кількісно процес дисипації пружних хвиль описується коефіцієнтом поглинання a

U=U0exp(-aX)sinj, (10.28)

де U - амплітуда хвилі на відстані X від джерела;

U0- початкова амплітуда хвилі;

j - її фаза.

Вважають, що коефіцієнт поглинання є степеневою функцією частоти w

a(w)=Bw n, (10.29)

де B - коефіцієнт пропорційності.

0,5 £ n £ 2.

Поглинання пружних хвиль характеризує також логарифмічний декремент затухання

V(w)=a(w)l, (10.30)

де l - довжина хвилі з частотою w, та добротність середовища

Q-1» . (10.31)

При лінійній залежності коефіцієнта поглинання від частоти логарифмічний декремент затухання та добротність є постійними величинами.

Завдання для самостійної роботи

1. Виконати бібліографічний пошук по методиці визначення поглинання пружних хвиль в гірських породах, для початку взявши підручники, вказані в п.8.6.1 і 8.6.2.

2. Вибрати методику, яка підходить для визначення поглинання пружних хвиль на зразках гірських порід з розмірами 0,05 - 0,15 м.

3. Змонтувати вимірювальну установку із запропонованого комплекту апаратури.

4. Провести серію експериментів із взірцем гірської породи, номер якого відповідає номеру студента в підгрупі.

5. Виконати математичну обробку результатів експерименту з метою виключення випадкових похибок і т.п., оцінити точність визначення параметрів поглинання.

6. Зробити висновки про характер поглинання і його величину.

7. У звіті бригади вказати конкретний внесок кожного члена бригади у виконаній роботі.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)