АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перевіримо виконання умови 3. З (6.10) випливає, що

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
 3. Варіанти завдань до виконання структурних схем
 4. Виконання господарських зобов'язань
 5. Виконання розрахунку та завершення роботи
 6. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 7. Вкажіть номер неправильної відповіді. Для виконання завдань по охороні громадського порядку організовуються:
 8. Вказівки до виконання завдання
 9. Дедуктивний умовивід
 10. Достатні умови екстремуму
 11. Економічна конкуренція. Місце конкуренції в системі елементів ринку. Умови виникнення конкуренції
 12. Економічні умови періоду виникнення монополістичної конкуренції.

,

звідки . Тоді вираз (6.11) можна представити у вигляді

. (6.12)

Знайдемо з (6.8) значення b

, (6.13)

і, підставляючи його у (6.11), отримаємо значення для коефіцієнта затухання

. (6.14)

Якщо дисипативний член пропорційний Uх, хвильове рівняння буде наступним

. (6.15)

Дисперсійне співвідношення рівняння (6.15)

,

(6.16)

по умові 2 розпадається на систему

. (6.17)

З другого рівняння (6.17) отримаємо

, (6.18)

а з першого

 

.

Звідки VфVrp=с2. З врахуванням цього (6.18) запишемо так

. (6.19)

Розв’язуючи (6.15) відносно d, отримаємо

. (6.20)

Підставивши (6.20) в (6.19), знайдемо кінцевий вираз для коефіцієнта затухання

. (6.21)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)