АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні теоретичні положення. Поширення пружних хвиль в гірських породах являє собою досить складний фізичний процес, описати який з достатньою точністю аналітичними виразами часто

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 3. Б) Основні властивості операцій над множинами
 4. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 5. Бюджетна система України: основні характеристики
 6. Взаємне положення двох прямих.
 7. Взаємне положення прямої та площини.
 8. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 9. Вкажіть базове положення генезису організації
 10. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 11. Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
 12. ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ

Поширення пружних хвиль в гірських породах являє собою досить складний фізичний процес, описати який з достатньою точністю аналітичними виразами часто неможливо. В таких випадках на допомогу досліднику приходить фізичне моделювання. Воно застосовується, в основному, для вивчення складних хвильових полів з метою інтерпретації даних сейсморозвідки. Базується фізичне моделювання [1,2,3] на принципі подібності хвильових полів в натурі та моделі. Важливе значення при фізичному моделюванні має співвідношення масштабів моделі та довжини пружної хвилі в ній та натурі. Тому для фізичного моделювання використовують високочастотні випромінювачі та приймачі пружних хвиль.

Однією з проблем фізичного моделювання є невідповідність швидкості поширення пружних хвиль в натурі та матеріалі моделі. В деякій мірі ця проблема вирішується використанням в моделях блоків гірських порід. Оскільки масштаб моделювання складає звичайно 103 104, для моделювання пласту 100 м досить блока гірської породи розміром близько 10 см. Таким чином, багато задач польової сейсморозвідки виявляється можливим змоделювати в лабораторії.

Однією з найбільш актуальних задач є визначення швидкості пружних хвиль за даними, отриманими на горизонтальних та вертикальних сейсмічних профілях. Моделюванню цих способів і присвячена дана лабораторна робота.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)