АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

МІГРАЦІЯ ХВИЛЬОВИХ ПОЛІВ

Читайте также:
  1. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
  2. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ТА ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ
  3. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ І ВИПРОМІНЮВАНЬ
  4. Механізми зміни доступу до полів. Методи-властивості
  5. Пояснити природу електромагнітного випромінювання та сутність хвильових та квантових характеристик.
  6. Світовий ринок. Міжнародні економічні відносини. Міжнародна торгівля, її види і структура. Міграція робочої сили. Міжнародний рух капіталу.

Процедура міграції часових розрізів в сейсморозвідці (тобто продовження хвильового поля вниз з метою усунення сейсмічного зносу та ефектів дифракції) не є коректною, оскільки вимагає знання розподілу швидкості поширення пружних хвиль, а якщо нам відомий цей розподіл, то нам відома будова середовища і процедура міграції втрачає сенс. Широке розповсюдження процедури міграції в графах обробки сейсмічної інформації пояснюється тим, що, задаючи навіть приблизний розподіл швидкості, можна значно зменшити спотворення сейсмічних розрізів впливом сейсмічного зносу та дифракції. Геофізики твердять, що краще погана міграція, а ніж її відсутність.

Рішення задачі міграції хвильових полів є досить актуальним питанням в сейсморозвідці, тому що дозволяє підвищити просторову роздільність часових розрізів. Усі сучасні методи міграції розрізняються способом вирішення хвильового рівняння

, (9.1)

де Utt- друга похідна поля зміщення по часу, Uхх, Uzz - другі часткові похідні поля по X, Z, V-швидкість поширення пружних хвиль. Найбільш популярними є інтегральні методи, засновані на рівнянні Кірхгофа, де інтегрування ведеться по таких елементах в немігрованному полі U(х,0,t), які вносять вклад в один елемент мігрованого поля U(х,z,0) і методи, засновані на рішенні у просторі частота - хвильове число, рішення хвильового рівняння (1) методом кінцевих різниць, в яких виконується зворотне простеження сейсмічних хвиль шляхом продовження поля U(х,z,t) в нижній на півпростір.

Останній метод вигідно відрізняється рівнем міграційних завад, ефективний у випадку низького співвідношення сигнал/перешкода, може легко враховувати латеральні зміни швидкостей. Однак істотним недоліком цього методу є використання горизонтально-шаруватої моделі для отримання прийнятної по складності кінцево-різницевої схеми обчислень, що визначає некоректність традиційної міграції.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)