АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Профілях

Читайте также:
  1. E. M. Бабосов
  2. ISBN 966 – 7327 – 90 - 6
  3. Введемо позначки
  4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПРОФІЛЮВАННЯ
  5. Основні теоретичні положення
  6. ПРИРОДНЕ ІМПУЛЬСНЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ

 

Серед методів ХZ - сейсморозвідки, запропонованої нами, одне з чільних місць посідає процедура коректної міграції хвильового поля, тобто продовження хвильового поля без необхідності попереднього завдання розподілу швидкості. Більш того, цей розподіл швидкості поширення пружних хвиль буде визначений в процесі міграції хвильового поля U(х,z,t) , січення якого U(х,0,t) та U(0,z,t), були зареєстровані на співпряжених горизонтальному та вертикальному профілях на польовому етапі ХZ-сейсморозвідки. Домовимося, що крок спостереження на вертикальному та горизонтальному профілях однаковий і значно менше довжини хвилі

,

а крок квантування сейсмічного запису , де Vm- максимальна очікувана швидкість поширення хвиль. Ці умови дозволяють нам в подальшому перейти від часткових похідних до кінцевих різниць при побудові обчислювальної схеми коректної міграції часового поля.

Міграцію будемо проводити на підставі хвильового рівняння в часткових похідних першого порядку (9.2), але більш складну в обчислювальному аспекті процедуру, можна побудувати і на основі звичайного хвильового рівняння

Розглянемо елементарний міграційний куб ,в якому позначимо вершини наступним чином:

Поле в шостій вершині будемо шукати за його значенням в п'яти попередніх. Для цього піднесемо до квадрату рівняння (9.2).

Рівняння (9.5) (до речі, зверніть увагу на його подібність до рівняння ейконалу) запишемо двічі через кінцеві різниці

(9.9)

(9.10)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)