АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порядок проведення роботи

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. I. Порядок медицинского отбора и направления на санаторно-курортное лечение взрослых больных (кроме больных туберкулезом)
 3. III Общий порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза
 4. V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
 5. А Порядок работы на станции при тахеометрической съемке. Вычислительная и графическая обработка результатов съемки.
 6. Автоматизация и роботизация
 7. Административный порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности.
 8. Акционерное общество как юридическое лицо: порядок образования, правовое положение
 9. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 10. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 11. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 12. Аналіз роботи системи

1. Довести, що вираз (10.8) є рішенням хвильового рівняння (10.5) шляхом його підстановки в останнє та диференціюванням.

2. Показати, що затухаюча синусоїда

, (10.11)

де ;

a- коефіцієнт затухання, є також рішенням хвильового рівняння.

3. Скласти програму і побудувати графіки рішення (10.10) для двох точок спостереження x0=10n+50 (м) та x0=10n+200 (м), вважаючи, що коливальний процес починається в точці, яка віддалена від джерела на віддаль x0, в момент часу t0=x0/V. Частота коливань f=25-n/3 [Гц]; швидкість хвилі V=2000 м/с; коефіцієнт затухання a=0,01 м-1; A0=3 см; n - порядковий номер студента по списку групи.

4. Графіки побудувати для інтервалу 0 £ t £ 0,3 с з кроком 5 м.

5. Розрахувати та побудувати профілі хвилі для двох моментів часу t0, визначених в п.3.3, якщо інтервал спостережень 0 £ x £ 600 м, крок 10 м. Звернути увагу, що за час t0 хвиля розповсюджується на відстань x0=t0V, а далі розташована область незбуреного простору.

6. Зробити письмовий висновок про співвідношення графіків та профілів хвилі, зміну амплітуд та форми коливань.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)