АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хвильові рівняння та пружні хвилі

Читайте также:
 1. Cферичнi хвилі
 2. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 3. Геометричний зміст похідної. Рівняння дотичної.
 4. Грошовий обіг та його закони. Рівняння грошової та товарної мас (рівняння Ірвена Фішера). Грошові агрегати.
 5. Загальне рівняння фотосинтезу та походження кисню
 6. Змістовний модуль 6.2. «Рівняння, їх системи і сукупності.».
 7. Знаходження параметів лінійного рівняння регресії методом найменших квадратів
 8. КОМПЛЕКСНІ ХВИЛЬОВІ РІВНЯННЯ
 9. Лінійна кореляція і рівняння лінійної регресії
 10. Малюнок № 6.1. Графік рівняння кола.
 11. Моделі состава, відчепу і вагона. Диференціальне рівняння скочування відчепів з гірки
 12. Найбільш просте рівняння стану системи – рівняння стану для 1 моль ідеального газу

 

Програмнi запитання

Приклад поширення компонент змiщень вздовж однiєї з координатних осей. Хвильовi рiвняння для поздовжніх i поперечних хвиль. Рiшення Даламбера хвильового рiвняння для плоскої хвилi, яка поширюється вздовж однiєї з осей, i його пояснення. Енергiя пружної хвилi. Рiшення хвильового рiвняння для плоскої хвилi, яка поширюється довiльно.

Плоска вертикально поляризована поперечна хвиля з фронтом, паралельним горизонтальнiй осi координат. Потенцiал поперечної хвилi. Рiшення хвильового рiвняння для сферичної хвилi. Поширення хвилi з фронтом довiльної форми, початковi умови. Використання другої формули Грiна. Вивiд формули Кiрхгофа.

 

Лiтература

1. Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести. - М.: Высшая школа, 1968. § 7.03.

2. Лейбензон Л.С. Курс теории упругости. - ГИТТЛ, 1947, §§ 163,164,165.

3. Саваренский Е.Ф. Сейсмические волны. - М.: Недра. 1972,с.156-168, 182-185.

4. Магницкий В.А. Основы физики Земли. - М.: Академиздат, 1953, §§ 29,30.

5. Гурвич И.И Сейсмическая разведка. - М.: Недра, 1969.с. 15-180.

 

Методичнi вказiвки

Потрiбно детально ознайомитись з виведенням i поясненням хвильового рiвняння для безмежного середовища. Необхiдно твердо вияснити, виникнення яких типiв пружних хвиль можливе в цьому випадку, чим вiдрiзняються поздовжнi i поперечнi хвилi. Звернiть увагу на спрощуюче допущення, прийнятi при виведеннi хвильового рiвняння для векторного поля змiщень. Останнє, як вiдомо, може бути представлене в виглядi суми двох векторних полiв - потенцiйного i вихрьового. Особливий інтерес представляє випадок поширення плоскої хвилі в заданому напрямку і випадок поширення сферичної хвилі на великій і малій відстані від точкового джерела, що потрібно враховувати при опрацюванні відповідного матеріалу.

Для виконання фундаментальних особливостей поширення пружних хвиль необхідно досконало вивчити випадок збудження коливань довільними джерелами. Останнє обов`язково приводить до розгляду формул Кірхгофа і Пуассона, які дозволяють визначити поле зміщень в усьому зовнішньому по відношенню до джерела просторі. Формули Кірхгофа і Пуаcсона мають важливе принципове значення тому, що їх можна розглядати як математичні вирази фундаментальних принципів геометричної сейсміки Гюгенса і Ферма. 

Питання для самоперевірки

1. Який висновок слідує з того, що рівняння пружного руху розкладається на два рівняння, які визначають потенціал і вектор-потенціалу поля зміщень?

2. Що таке поляризація сейсмічних хвиль?

3. Як визначаються швидкості поздовжніх і поперечних хвиль?

4. Чим відрізняються два основних типи поздовжніх хвиль?

5. Чим відрізняються поверхневі хвилі Релея і Лява?

6. В чому полягає принцип Гюгенса?

7. Чи може бути використана формула Кірхгофа в практичних розрахунках?

8. Чим відрізняються поздовжні плоска і сферична хвилі?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)