АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення необхідної чисельності вибірки

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 3. Визначення абразивності порід
 4. Визначення базових умов для задоволення потреб покупців
 5. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 6. Визначення ваги бурового снаряду.
 7. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості
 8. Визначення виробничого циклу складного процесу
 9. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАДИ
 10. Визначення вмісту механічних домішок у моторному маслі
 11. Визначення ВООЗ
 12. Визначення впливу ризику на прибуток

Перед тим, як приступити до проведення ви­біркового спостереження, треба визначити необхідну чисельність вибірки, тобто такий обсяг вибіркової су, купності, який забезпечив би необхідну точність ре­зультатів.

Необхідна чисельність п визначається на основі формул граничної помилки. Формули для випадкового та механічного відборів наведені в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Визначення обсягу вибіркової сукупності

Схема выдбору Обсяг вибірки
При визначенні середньої Пи визначенні частки
Повторний
Безповторний

 

Приклад 4.5

У районі є 2500 корів. Треба визначити необхідний обсяг випадкової вибірки для повторної та безповтор-ної схеми при умові, що гранична помилка обчис­лення середнього річного надою не буде перевищувати 20 кг при імовірності 0,954 та = 300.

Для повторного відбору

голів

Для безповторного відбору

голови

 

Приклад 4.6

Визначимо обсяг вибірки при обчисленні частки. Встановлено, що помилка частки з імовірністю 0,954 не повинна перевищувати 3 % при питомій вазі поро­дистих корів у 80 %.

Для повторного відбору

корів

Для безповторного відбору:

корови

При визначенні необхідного обсягу вибірки і p(W) генеральної та вибіркової сукупності невідомі. Тому ці значення встановлюють приблизно на підставі аналогічних або пробних досліджень. Якщо ознака альтернативна, то вважають, що W = 0,5, W(l—W) = 0,25.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)