АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Механізм функціонування сучасного ринку праці

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 2. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 3. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 4. Аудит у сфері оплати праці
 5. Б) яка буде ситуація на ринку морозива, якщо держава встановить ціну
 6. Безпека праці при обслуговуванні автоклава
 7. Безпека праці при обслуговуванні брагоректифікаційних установок
 8. Безпека праці при обслуговуванні дифузійних апаратів
 9. Безтарифна система оплати праці
 10. В умовах сучасного світу
 11. В) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч-
 12. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

 

У сучасних умовах господарювання, коли економічна система не може вирішити низки економічних і соціальних проблем, ство­рюється механізм функціонування ринку праці з елементами дер­жавного та профспілкового втручання. Механізм функціонування ринку праці складається з суб'єктів, об'єктів, цілей, інструментів і засобів впливу.

До суб'єктів ринку праціналежать домогосподарства (сім’ї), які визначають пропозицію робочої сили, та фірми, що формують попит на неї. Вони тісно взаємодіють між собою, задовольняючи конкретні інтереси.

Представниками домогосподарств на ринку праці є наймані працівники, а представниками фірм — роботодавці в особі керівни­ків підприємств і організацій.

До суб'єктів ринку праці відносять: носіїв, виконавців і вираз­ників господарсько-трудових Інтересів.

Носії господарсько-трудових інтересів — це соціальні групи, які відрізняються один від одного майновим станом, доходами, про­фесіями, галузевими та регіональними інтересами. Зокрема, це влас­ники засобів виробництва (роботодавці) та власники робочої сили (наймані працівники). Кожна з цих груп має свої інтереси, обумов­лені їхнім соціально-економічним станом.

Виразникамигосподарсько-трудових інтересів виступають об’єд­нання носіїв господарсько-трудових інтересів (спілки, асоціації). Серед них найбільш відомими є профспілки, спілки роботодавців — фермерів, різних торговців, банківських установ і т. ін.

Найбільшими виразниками господарсько-трудових інтересів є профспілки та спілки роботодавців. Вони взаємодіють на ринку праці, прагнучи максимально вплинути на державні структури та одна на одну. Вони мають свої друковані видання, значні кошти, центри підготовки кадрів і зв’язків з громадськістю. Виразники господарсько-трудових інтересів використовують такі засоби впливу на органи державного регулювання, як консультації, пора­ди, рекомендації, меморандуми тощо.

Виконавцямигосподарсько-трудових інтересів є органи трьох гілок влади, побудовані за ієрархічним принципом, зокрема це: Міністерство праці; обласні, районні, міські служби зайнятості; відділи та управління з праці та соціальних питань при виконавчих комітетах. Ці органи державної влади покликані запроваджувати в життя програму державної економічної політики.Останнім часом помітна тенденція злиття суб’єктів державної та приватної економічної політики і поява в результаті цього но­вих регулятивних органів. Наприклад, створюється орган із пред­ставників спілок підприємців, профспілок і виконавчої влади для регулювання тарифних угод між підприємцями і трудящими. Він служить для узгодження інтересів головних суб’єктів праці — роботодавців і найманих працівників.

Носії та виразники використовують різні способи впливу на державну економічну політику: засоби масової інформації, де­монстрації, маніфестації, збирання підписів, звернення в суди, кампанії громадянської непокори тощо. Своєю чергою, органи державної влади використовують свої засоби адміністративного та економічного впливу на носіїв і виразників господарсько-тру­дових інтересів: трудове й господарське законодавство, оподат­кування, пенсійне законодавство, пільгове кредитування, санкції та штрафи.

Об’єкти державного регулювання ринку праці— це ситуації, явища та умови соціально-економічного життя, де виникають труд­нощі, які не розв’язуються автоматично, тоді як їх розв’язання терміново потрібно для нормального функціонування економіки і підтримання соціальної стабільності в суспільстві. До них від­носять:

Ø соціальні відносини між роботодавцями і працюючими за наймом;

Ø трудові відносини між роботодавцями і найманими працівни­ками, зокрема оплату та охорону праці, найм і звільнення праців­ників;

Ø зайнятість із регулюванням попиту і пропозиції робочої сили;

Ø допомогу з безробіття;

Ø підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пра­цівників;

Ø розподіл і перерозподіл робочої сили.

Види державного регулювання ринку праці:

· Захисне, призначене для обмеження дій, які призводять до не­захищеності різних верств населення.

· Заохочувальне, направлене на створення умов, в яких можуть створюватись і розвиватися певні форми діяльності.

‡агрузка...

· Обмежувальне, яке здійснюється для виключення дій окремих осіб або їх групи таким чином, щоб вони не могли одержати пере­ваг перед іншими.

· Директивне регулювання, яке передбачає вплив уряду на ри­нок праці з урахуванням інтересів населення.

· Регулювання за допомогою економічних, фінансових заходів (податків, субсидій), які сприяють росту пропозиції на ринку праці або зростанню зайнятості.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)