АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Структура Міжнародної організації праці

Читайте также:
 1. B) социально-стратификационная структура
 2. III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА
 3. VI. Рыночный механизм. Структура рынка. Типы конкурентных рынков
 4. VIII. Формирование и структура характера
 5. А. Лінійна організаційна структура
 6. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 7. Авторитетні міжнародні організації
 8. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 9. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 10. Адхократическая структура
 11. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 12. АЛЕКСИТИМИЯ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

 

Структуру МОП схематично представлено на рис. 13.1.

 

Найвищим органом МОП є Міжнародна (генеральна) конферен­ція праці. Вона скликається щорічно у червні в Женеві.

Основне завдання конференції — прийняття міжнародних трудових норм, конвенцій і рекомендацій. Конференція затверджує бюджет і про­граму діяльності МОП на кожне дворіччя. На ній вибирається ос­новний виконавчий орган МОП — Адміністративна рада.

Адміністративна радаскликається тричі на рік у Женеві. Вона здійснює керівництво МОП у проміжках між конференціями, оби­рає Генерального директора Міжнародного бюро праці, розглядає поточні питання діяльності МОП, готує для конференції пропози­ції з програми та бюджету. У межах Адміністративної ради пра­цюють комітети, які готують питання з різних напрямків діяльнос­ті МОП для розгляду на Адміністративній раді. У складі Адмініст­ративної ради 56 членів: 28 представників уряду, 14 представників підприємців і 14 представників профспілок.

Міжнародне бюро праці (МБП)постійний секретаріат МОП, який здійснює всю поточну роботу з виконання рішень конферен­ції та Адміністративної ради. Міжнародне бюро праці діє під керів­ництвом Генерального директора, який обирається Адміністра­тивною радою на п’ять років із можливістю наступного пере­обрання. В апараті МБП близько 1900 співробітників більше 110 національностей, що працюють як у самій штабквартирі в Женеві, так і в 40 відділеннях МОП у різних регіонах світу. Створено ме­режу регіональних, багатодисциплінарних груп, які складаються з висококваліфікованих спеціалістів МОП. Крім того, за програмами поточної співпраці в різних регіонах світу працює близько 600 по­льових експертів.

Окрім перелічених офіційних органів МОП, періодично прово­дяться на тристоронній основі регіональні конференції МОП, га­лузеві й технічні наради з окремих галузей і груп галузей еконо­міки. Для розв’язання найбільш термінових питань час від часу скликаються наради експертів, які також відбуваються на тристо­ронній основі.

Міжнародний інститут соціально-трудових відносинсамо­стійна установа, метою якої є сприяння поглибленому вивченню та усвідомленню проблем праці й методів їх вирішення. Централь­на тема діяльності інституту — підвищення ролі органів із праці у сприяння економічному та соціальному прогресу становлення нового.Міжнародний інститут соціально-трудових відносин здійснює такі програми.

1. Органи з праці та економічний розвиток. Метою цієї програ­ми є вивчення впливу різних соціальних установ на збільшення виробництва, зайнятості, доходів і добробуту. Програма містить:

Ø розроблення системи показників, які характеризують різні ви­ди установ із праці;

Ø аналіз організаційних змін в установах із праці;

Ø дослідження ролі установ із праці в розповсюдженні сучасних технологій і професійних навичок;

Ø вивчення ролі установ із праці в запобіганні порушень прав людини, боротьба з бідністю.

2. Органи з праці та нові системи організації виробництва. У межах цієї програми дослідження проводяться в таких на­прямках:

Ø трудові норми як засіб сприяння постійній соціальній стійко­сті та економічному зростанню, розвиткові трудових ресурсів, структурній стабільності економіки, регулюванню міжнародної конкуренції;

Ø інтернаціоналізація економіки та її вплив на робочі місця, їхню якість, географічне розташування зайнятості;

Ø перспективи самостійного розвитку на регіональному і місце­вому рівнях.

3. Взаємодія різних установ. Інститут організовує:

Ø обговорення питань соціальної політики за участі представни­ків уряду, підприємців, профспілок, учених, парламентарів, журна­лістів і співробітників МБП та інших міжнародних організацій;

Ø щорічне проведення лекцій з міжнародної соціальної політики в умовах різних країн за рахунок Нобелівської премії миру, отри­маної МОП 1969 р.;

Ø курси з питань діяльності та процедур МОП.

4. Навчальна діяльність. Щорічно інститут організовує в Женеві під егідою МБП тритижневі міжнародні курси з активної політики у сфері праці, а також трипартизму і процедур МОП.

Міжнародний навчальний центр МОПнайбільший навчальний заклад системи ООН. За його навчальними програмами пройшло підготовку понад 50 тис. осіб із 170 країн. Діяльність центру при­свячено внесок розвитку людських ресурсів за принципом: вклад у посилення людського потенціалу є найбільш ефективним засобом досягнення соціального прогресу і зміцнення країн, що розвива­ються та переходять до ринкової економіки.

‡агрузка...

Стратегічний план розвитку, прийнятий правлінням центру 1990 р., поставив перед ним три завдання:

· посилення співпраці з МБП;

· виконання функції навчального і координаційного центру для всієї системи ООН;

· максимального врахування потреб учасників МОП — урядів і соціальних партнерів у розробці регіональних програм.

Слід зазначити, що МБП дедалі частіше звертається до послуг центру, оскільки більшість проектів технічної допомоги передба­чає підготовку кадрів. Теми навчальних програм центру визначено спільно з МБП, це — підготовка управлінських кадрів, освіта робіт­ників, трудові відносини, програми сприяння трудящим жінкам, охорона і гігієна праці, соціальне забезпечення та ін.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)