АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інформаційна база моніторингу

Читайте также:
  1. Інформаційна база спостереження в СПВ
  2. Інформаційна безпека, основи захисту інформації
  3. Інформаційна ємність і продуктивність джерела
  4. Організація інформаційної бази. Машинна інформаційна база обліку.

— матеріали державної централізованої та галузевої статистич­ної звітності;

— дані базових підприємств, не охоплені державною статис­тикою;

— дані вибіркових одноразових обстежень підприємств, груп на­селення, домогосподарств;

— дані спеціальних соціологічних опитувань населення, трудо­вих колективів та експертів;

— результати досліджень науково-дослідних організацій, задіяних у систему моніторингу.

На державному та регіональному рівнях система показників моніторингу повинна характеризувати:

Ø міграційні та соціально-демографічні процеси;

Ø структуру зайнятості, тенденції руху робочої сили, стан сис­теми підготовки і перепідготовки кадрів;

Ø проблеми і тенденції безробіття;

Ø зміни обсягів виробництва продукції;

Ø доходи й рівень життя населення.

На рівні підприємства аналізуються такі показники:

— загальноекономічний стан підприємства (обсяги виробництва, реалізації, витрат тощо);

— рух кадрів, їх підготовка і перепідготовка, втрати робочого часу;

— умови та охорона праці;

— оплата праці та форми участі підприємств у соціальній під­тримці своїх працівників;

— стан трудових відносин на підприємстві.

Збір і первинна обробка інформації у процесі ведення моніторин­гу здійснюється територіальними органами державної статистики, міністерствами і відомствами, які беруть участь у моніторингу, відповідними службами зацікавлених органів виконавчої влади ре­гіонів України. Інформація надходить до банку даних автоматизо­ваної інформаційної системи Державного комітету статистики і Міністерства праці та соціальної політики. Узагальнення даних моніторингу, їх аналіз і підготовка пропозицій з вирішення соціально-трудових проблем здійснюється Міністерством праці та Державним комітетом статистики України із залученням наукових організацій, підвідомчих органам виконавчої влади, які беруть участь у моніто­рингу, відповідних науково-дослідних інститутів Національної ака­демії наук України, галузевих міністерств і відомств.

За результатами моніторингу готуються щоквартальні та щоріч­ні доповіді, які подаються Президентові та Уряду України. Загаль­ні доповіді містять аналітичну інформацію, дані про заходи для запобігання конфліктних і кризових явищ у соціально-трудовій сфері, пропозиції з питань, вирішення яких перебуває в компетен­ції державних органів управління.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)