АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фактори формування та оцінка соціально-трудових відносин

Читайте также:
 1. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 2. Абіотичні екологічні фактори
 3. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 4. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 5. Адміністративно-правових відносин.
 6. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів
 7. Антропогенні екологічні фактори
 8. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 9. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 10. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 11. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами
 12. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем

 

Основними факторами формування і розвитку соціально-трудо­вих відносин є:

· соціальна політика;

· глобалізація економіки;

· розвиток суспільної праці та виробництва.

Під соціальною політикою розуміють стратегічний соціально-економічний напрям, обраний країною для всебічного розвитку громадян, який забезпечує пристойний рівень та умови їхніх жит­тя і праці.Соціальна політика включає в себе: соціальний захист, соціальну підтримку і соціальну допомогу.

Соціальний захист —система заходів, яка забезпечує соціальну захищеність переважно непрацездатного населення.

Соціальна підтримкасистема заходів для економічного насе­лення, яка передбачає створення умов, що дозволяють працівни­кові забезпечувати свою соціальну захищеність.

Соціальна допомога — це система заходів, які застосовуються до всього населення. Це — допомога короткотермінового характеру особам, які опинилися в екстремальній ситуації та потребують додаткових витрат.

Головною метою соціальної політики є підвищення рівня та якості життя громадян на основі стимулювання трудової активно­сті населення, надання кожному працездатному можливості влас­ною працею забезпечувати добробут сім’ї.

Соціальна політика складається з:

— політики в галузі праці та соціально-трудових відносин;

— політики доходів населення;

— політики зайнятості;

— міграційної політики;

— житлової політики;

— політики в соціальній сфері;

— демографічної політики;

— екологічної політики.

Слід відзначити, що лише окремі складові соціальної політики є об’єктом вивчення економіки праці.

Глобалізація економіки негативним чином впливає на розвиток соціально-трудових відносин, оскільки вивільняє економічні сили, які поглиблюють існуючу нерівність у сфері продуктивності праці, доходів, матеріального добробуту, перешкоджаючи зростанню можливостей у соціально-трудових відносинах. Негативні наслідки глобалізації породжують політику трудового протекціонізму — захисту національних ринків праці.

Розвиток праці та виробництва проявляється у формах:

— розподілу і кооперації праці;

— зростання продуктивності праці;

— заміщення живої праці капіталом під впливом зростання про­дуктивності праці в результаті НТП, фінансових факторів, особли­востей національного розвитку.Основним критерієм оцінки соціально-трудових відносин при­йнято вважати якість трудового життя. Під останнім розуміють сукупність властивостей, які характеризують умови праці, умови виробничого життя і дозволяють врахувати ступінь реалізації ін­тересу працівника і використання його здібностей.

Основна мета в розробці концепції якості трудового життя полягає у створенні таких умов праці, за яких працівники здат­ні оптимально реалізувати себе як особистості, при цьому в кон­цепцію вводять умови не тільки праці, а й побуту і відпо­чинку.

Концепція якості трудового життя охоплює такі важ­ливі напрями, як автономія особистості працівника і можливості розвитку його різноманітних здібностей. Важлива роль у якості трудового життя відводиться умовам праці, охороні праці та безпеці.

Якість життяхарактеристика рівня та умов життя населен­ня, яка враховує також склад сім'ї, стан здоров’я її членів, їхню соціально-трудову задоволеність і т. д. Найбільш повною вважа­ється система показників через соціальні індикатори (показники, що характеризують основні аспекти життєдіяльності людини: здоров’я, освіта, стан споживчого ринку товарів і послуг, навколишнє середовище, осо­биста безпека, соціальні можливості, соціальна активність).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)