АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Формування системи соціально-трудових відносин в умовах переходу до ринкової економіки

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Основні риси політичної системи України
 3. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 4. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 5. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 6. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 7. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 8. Адміністративно-правових відносин.
 9. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 10. Аналіз роботи системи
 11. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи
 12. Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

 

Формування нової системи соціально-трудових відносин — про­цес тривалий, який матиме ряд етапів у своєму розвитку. Він має містити елементи суспільного регулювання для зменшення нега­тивних наслідків переходу до ринкової економіки.

Регулювання соціально-трудових відносин — одна з найважли­віших складових частин функціонування економічної системи.

Законодавство про працю виступає головним інструментом со­ціально-трудових відносин, за допомоги якого розробляється і втілюється в життя політика у сфері праці. Україна вже має велику законодавчу базу, яка регулює практично всі сфери соціально-трудових відносин: Кодекс законів про працю України, Закон України „Про зайнятість”, Закон України „Про колективні договори та угоди”, Закон України „Про оплату праці”, Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” тощо.

Окрім законодавчого регулювання, необхідним є механізм ре­гулювання законодавчих актів. Таким механізмом виступає про­грамна і нормотворча діяльність держави в особі її виконавчих органів (міністерств, відомств, регіональних установ).

До сфери програмно-нормативного регулювання соціально-тру­дових відносин входять такі напрями:

Ø умови праці (оплата, охорона праці, відпочинок);

Ø соціальна політика (пенсійне забезпечення, політика підтрим­ки рівня життя населення, диференціації доходів);

Ø зайнятість (реєстрація безробітних, створення нових робочих місць, професійне перенавчання);

Ø міграційна політика (регулювання переміщення робочої сили за кордон і з-за кордону, програми переселення окремих груп на­селення);

Ø демографічна політика (виплати допомоги вагітним, допомоги на дітей, програми поліпшення здоров’я).

Методи реалізації програм поділяють на:

· адміністративні (наприклад, написання постанов, методичних документів, наказів, офіційних роз’яснень);

· організаційні (створення структур, способів виконання програм);

· фінансові (надання податкових пільг, виділення кредитів, на­дання прямої фінансової допомоги);

· економічні (надання регіональних пільг з імпорту або експор­ту товарів із метою покращення загальних умов для розвитку соці­ально-трудових відносин).

Програми регулювання соціально-трудових відносин залежно від їх­ньої спрямованості поділяють на державні, регіональні та приватні.Для точнішої постановки мети в процесі розроблення та реалі­зації програм використовуються соціальні індикатори, або норма­тиви, — кількісні показники відповідності й динаміки соціальних процесів у суспільстві. Наприклад, показником рівня життя є про­житковий мінімум, а показником стану зайнятості — рівень безро­біття. Найбільш повна система соціальних індикаторів охоплює соціальні напрями, з яких до соціально-трудових мають пряме чи непряме відношення такі: рід занять і якість праці, доходи і споживання, навколишнє середовище (в частині виробничого середовища), соціальне забезпечення, соціальна рів­ність і мобільність.

Одним із важливих соціальних нормативів є споживчий кошик.У системі соціальних індикаторів споживчий кошик ділиться на:

· кошик ваг,який використовується для вимірювання динаміки споживчих цін;

· мінімальний споживчий кошик,який використовується для вимірювання прожиткового мінімуму, розраховується державними органами та офіційно затверджується.

Мінімальний споживчий кошик як соціальний індикатор засто­совується для визначення нижньої межі малозабезпеченості, абсо­лютної кількості бідних людей, а також для визначення об’єктив­ної основи для розрахунку мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, деяких видів мінімальних соціальних виплат.

Мінімальний гарантований дохід розраховується двома методами: або за допомоги описаного кошика, набору товарів, орієнто­ваного на відтворення мінімального рівня життя людини, або як відсоток від законодавче встановленої заробітної плати.

Найближчим часом для України найважливішим нормативом залишаться міні­мальні розміри заробітної плати і пенсії.

 

Контрольні запитання

 

1. Дайте визначення соціально-трудовим відносинам.

2. Назвіть основні суб’єкти соціально-трудових відносин.

3. Що є предметом соціально-трудових відносин?

‡агрузка...

4. Які принципи є основою соціально-трудових відносин?

5. Охарактеризуйте поняття „соціальна політика”.

6. Що включають основні критерії оцінки соціально-трудових відносин?

7. Законодавче регулювання соціально-трудових відносин в Україні.

8. Для чого використовуються соціальні індикатори або нормативи?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)