АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 12. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ

Читайте также:
 1. Біосфера і концепція ноосфери В.І. Вернадського
 2. Вопрос27 Полярная и декартова системы координат на плоскости. Связь между полярными и декартовым системами координат. Цилиндрические и сферические системы координат на плоскости.
 3. Господарської сфери суспільного життя
 4. Для сферической поверхности.
 5. Законодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджменту
 6. І СУЧАСНИЙ СТАН БІОСФЕРИ
 7. Індикатори охорони біорізноманіття та його моніторинг
 8. Інформаційна база моніторингу
 9. КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ.
 10. Менеджмент як вид професійної діяльності. Сфери менеджменту. Рівні менеджменту. Ролі менеджера в організації. Якості менеджера
 11. Методи збирання інформації в дослідженні соціально-трудової сфери
 12. Основні сфери застосування біотехнології

ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН............................................................................ 143

12.1. Сутність моніторингу соціально-трудових відносин, його основні завдання, методична та інформаційна база.................................................................. 143

12.2. Соціологічні дослідження у трудовій сфері........................................ 145

12.3. Методи збирання інформації в дослідженні

соціально-трудової сфери............................................................................. 148

 

ТЕМА 13. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН.................................................. 151

13.1. Причини виникнення МОП, історія її розвитку та основні завдання. 151

13.2. Структура МОП................................................................................... 153

13.3. Основні напрямки діяльності МОП..................................................... 155

13.4. Конвенції МОП..................................................................................... 157

 

ЛІТЕРАТУРА............................................................................................... 159


ПЕРЕДМОВА

 

В умовах сучасної економіки України найбільш суттєві зміни відбуваються у сфері соціально-трудових відносин. Питання, проблеми та ситуації, які тут виникають, — надзвичайно гострі та складні, оскільки зачіпають інтереси всього населення країни.

Кожен суб’єкт ринкової економіки одночасно є й суб’єктом трудових відносин, тому від знання економічних законів і закономірностей функціонування ринку праці великою мірою залежить ефективність використання такого важливого виробничого ресурсу, як робоча сила, а отже, успіх підприємця і рівень життя всього населення. Все це обумовлює об’єктивну необхідність набуття ґрунтовних знань основних положень економіки праці і соціально-трудових відносин майбутніми спеціалістами в галузі економіки, фінансів, обліку і аудиту.

Метою вивчення предмету „Економіка праці і соціально-трудові відносини” є формування теоретичних і практичних знань щодо функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві.Завданням дисципліни є висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.

Предметом вивчення дисципліни „Економіка праці і соціально-трудові відносини” є соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні та закономірності їх розвитку.

Конспект лекцій містить основні теми з економіки праці і соціально-трудових відносин, які передбачені навчальним планом та програмою.


ТЕМА 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Поняття та зміст економіки праці. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами.

1.2. Предмет і завдання курсу „Економіка праці”.

Основні категорії та поняття

Праця, зміст праці, предмет економіки праці, завдання економіки праці.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)