АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ

Читайте также:
 1. Деякі особливості мають трудові договори, що укладаються з інвалідами.
 2. Економічні ресурси та їх структура.
 3. Економічні ресурси: їх види і взаємодія
 4. Колективний та трудовий договори, порядок укладання.
 5. Невикористані ресурси та неефективність
 6. Обгрунтування рішення з урахуванням обмежень на ресурси
 7. Однак трудові правовідносини, які виникають на його підставі, не залишаються незмінними, постійними.
 8. Право власності та природні ресурси.
 9. Природні ресурси та природні умови
 10. Ресурси (витрати)
 11. Самостійне місце серед видів трудових договорів посідає трудовий договір з фізичною особою — роботодавцем.
 12. Суспільні трудові відносини, що становлять предмет регулювання трудового права.

1. Общий курс математики для экономистов. Учебник под ред. В.И. Ермакова.- М.: Инфра- М., 2000.

2. Валуце И.И., Дилигул Г.Д. Математика для техникумов. - М.: Наука, 1999.

3. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л. Математика: Учебю пособие для техникумов. М.: Высшая школа, 1999.

4. Алгебра и начала анализа. Часть 1.Под ред. Г.Н. Яковлева.- М.: Наука 1999.

5. Алгебра и элементарные функции. Маркушевич .- М.: Наука, 1999.

6. Просветов. Г.И. Математика в экономике. Учебник. – М.: Экзамен, 2008.

7. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1999.

8. В.С. Шипачев Задачник по высшей математике.- М.: Высшая школа, 1999

Державний вищий навчальний заклад

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

 

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

Огородник М. М., Падюка М. В.

 

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Для студентів напрямів підготовки

«Економіка підприємства», «Облік і аудит»

Видання 2-ге, доповнене та перероблене

 

 

Львів - 2013


УДК 331.3

ББК 65.9 (4Укр)24я73

О 39

 

Рецензенти: Коломієць І.Ф.,заступник директора з наукової роботи ІРД НАН України д.е.н., професор

Дудюк В.С., доцент кафедри економіки та менеджменту лісових підприємств, к.е.н.

 

Рекомендовано до друку рішенням методичної ради економічного факультету НЛТУ України (протокол № 1 від 20лютого 2014 р.).

 

О 39 Огородник М. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Конспект лекцій (видання 2-ге, доп. та перероб.)/ М. Огородник, М. Падюка. — Л.: НЛТУ України, 2013. – 164 с.

 

У конспекті лекцій розкривається програмний матеріал з економіки праці і соціально-трудових відносин. Відображаються теоретико-методологічні та соціально-економічні аспекти сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин, вивчення яких спрямоване на формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.Для студентів напряму підготовкиі 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства»

 

УДК 331.3

ББК 65.9 (4Укр)24я73

 

 

© М. М. Огородник, М. В. Падюка, 2013

© НЛТУ України, 2013


ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА............................................................................................... 6

 

ТЕМА 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ.............. 7

1.1. Поняття та зміст економіки праці. Взаємозв’язок з

іншими дисциплінами.................................................................................... 7

1.2. Предмет і завдання курсу „Економіка праці”....................................... 8

 

ТЕМА 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ

ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДИНИ............................................................................ 10

2.1. Соціально-економічна категорія “трудові ресурси”............................. 10

2.2. Трудовий потенціал людини.................................................................. 11

2.2.1. Поняття „робоча сила”, „людський капітал”, „трудовий потенціал” 11

2.2.2. Компоненти трудового потенціалу .................................................... 12

2.2.3. Передумови реалізації потенціалу людини........................................ 14

2.2.4. Компоненти трудового потенціалу в системі факторів якості життя 15

 

ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА....... 17

3.1. Сутність соціально-трудових відносин................................................. 17

3.2. Фактори формування та оцінка соціально-трудових від­носин............ 19

3.3. Формування системи соціально-трудових відносин в умо­вах

переходу до ринкової економіки.................................................................. 21

 

ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО................................................. 23

4.1. Сутність соціального партнерства......................................................... 23

‡агрузка...

4.2. Наймані працівники та їх об’єднання як суб’єкти

соціального партнерства............................................................................... 25

4.3. Роботодавці та їх об’єднання як суб’єкти соціального партнерства... 27

4.4. Механізм функціонування соціального партнерства в Україні........... 29

4.5. Міжнародний досвід соціального партнерства..................................... 31

 

ТЕМА 5. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ......................... 34

5.1. Соціально-економічна категорія „ринок праці”................................... 34

5.2. Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці........ 36

5.3. Елементи ринку праці............................................................................ 37

5.4. Механізм функціонування сучасного ринку праці............................... 39

5.5. Функції та сегментація ринку праці....................................................... 40

 

ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ........ 43

6.1. Поняття і види зайнятості населення..................................................... 43

6.2. Державне регулювання зайнятості населення в Україні....................... 47

6.3. Види безробіття...................................................................................... 54

6.4. Природний рівень безробіття. Закон Оукена....................................... 55

6.5. Світові структурні зрушення у сфері зайнятості.................................. 58

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ........................... 60

7.1. Поняття, принципи, задачі та основні напрями організації праці....... 60

7.2. Основні елементи організації праці персоналу..................................... 63

7.2.1. Форми розподілу й кооперації праці................................................. 63

7.2.2. Класифікація робочих місць, їх організація, планування та обслуговування. 66

7.2.3. Раціоналізація трудового процесу, запровадження передових

прийомів та методів праці............................................................................. 68

7.2.4. Умови праці та фактори, що їх визначають....................................... 69

7.3. Робочий час, його склад і структура. Методи вивчення зміс­ту праці та

затрат робочого часу.................................................................................... 75

7.4. Сутність нормування праці.................................................................... 75

7.5. Види норм праці..................................................................................... 76

7.6. Види нормативів з праці........................................................................ 78

7.7. Законодавче регулювання робочого часу і часу відпочинку.............. 80

ТЕМА 8. ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ.................. 84

8.1. Сутність і значення продуктивності праці............................................ 84

8.2. Фактори і резерви росту продуктивності праці.................................... 86

8.3. Показники і методи вимірювання продуктивності праці..................... 89

8.4. Поняття ефективності праці................................................................... 96

 

ТЕМА 9. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І ОПЛАТА ПРАЦІ............................. 98

9.1. Види доходів населення......................................................................... 98

9.2. Сутність, функції та принципи організації заробітної плати............... 101

9.3. Структура заробітної плати................................................................... 103

9.4. Форми і системи оплати праці............................................................... 105

9.5. Тарифна система оплати праці.............................................................. 108

9.6. Доплати і надбавки................................................................................. 110

9.7. Безтарифна система оплати праці.......................................................... 111

9.8. Сучасні форми матеріального стимулювання працівників.................. 113

 

ТЕМА 10. ПЛАНУВАННЯ ПРАЦІ........................................................... 117

10.1. Показники чисельності, структури та руху кадрів............................. 117

10.2. Розрахунок потреби підприємства в робочій силі............................. 122

10.3. Планування продуктивності праці на підприємстві........................... 126

10.4. Визначення фонду заробітної плати на підприємстві......................... 129

 

ТЕМА 11. АНАЛІЗ, ЗВІТНІСТЬ І АУДИТ У СФЕРІ ПРАЦІ................ 133

11.1. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві.............. 133

11.2. Звітність у сфері праці. ........................................................................ 135

11.3. Аудит у сфері оплати праці................................................................. 139

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)