АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ресурси (витрати)

Читайте также:
  1. Економічні ресурси та їх структура.
  2. Економічні ресурси: їх види і взаємодія
  3. Невикористані ресурси та неефективність
  4. Обгрунтування рішення з урахуванням обмежень на ресурси
  5. Право власності та природні ресурси.
  6. Природні ресурси та природні умови
  7. Тема 1. Земельні ресурси та підвищення ефективності їх використання
  8. ТЕМА 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ
  9. Теорія граничної продуктивності та попит на ресурси

При визначенні питання про ефективність тієї чи іншої діяльності необхідно спиратися на кількісні та якісні оцінки, при цьому важливий вибір критерію й визначення показника ефективності.

Критерій ефективності – це ознака, на основі якої проводиться порівняльна оцінка можливих рішень і вибір найкращого варіанту. Показник ефективності характеризує реальний результат, який може бути якісним і кількісним.

На вибір критерію ефективності впливають такі фактори:

- характер власності;

- вимоги економічних законів;

- мета, на яку направлені дії.

Для сфери матеріального виробництва основним завданням є створення матеріальних цінностей для задоволення потреб суспільства, ефективність знаходить свій вираз у прирості продукції на одиницю витрат праці. Особливість проблеми ефективності витрат на утримання збройних сил полягає в тому, щоб порівнювати витрати не з реально виробленими за рахунок їх матеріальними цінностями, а з певною діяльністю, з досягнутим рівнем бойової готовності військ (сил).

Якщо у сфері матеріального виробництва витрати й результат відображаються одним показником (на гривню витрат – приріст продукції), то витрати на утримання військ (сил) у гривнях необхідно порівнювати із досягнутими результатами, які не мають вартісного виразу.

Ці труднощі можна подолати введенням ряду показників і методик вибору найбільш раціонального способу дій, що відповідає різнобічній економічній діяльності в Збройних Силах. Отже, ефективність витрат визначається реальним вкладом у підвищення бойової готовності військ – загальний критерій.

Бойова готовність включає: досягнутий рівень бойової підготовки, злагодженість частин і з’єднань, стан озброєння та бойової техніки, дисциплінованість, морально-психологічний і фізичний стан особового складу.

В умовах можливих військових дій найкращим показником ефективності військового організму є рівень його бойової готовності для того, щоб у будь-який час відбити напад агресора. Таким чином, загальний критерій (або ознака) ефективності оборонних витрат характеризується рівнем бойової готовності Збройних Сил України.

Цьому загальному критерію відповідає й загальний показник – кількість певних систем зброї, боєздатних з’єднань. (Див. табл.1.1.)У різних галузях військово-економічної діяльності застосовуються й інші показники. Так у промисловому виробництві й будівництві існують такі показники ефективності:

1) віддача на одну гривню, вкладену у виробництво;

2) питомі капітальні вкладення (величина капітальних вкладень, розрахованих на одиницю впроваджених потужностей або приріст готової продукції);

3) продуктивність праці;

4) термін самоокупності (або коефіцієнт ефективності) додаткових капіталовкладень.

Свої показники ефективності витрат є на відповідних рівнях управління. Так у військовій економіці збройних сил показники ефективності відображають співвідношення витрат на проведення заходу та досягнутим результатом.

Таблиця 1.1.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)