АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Економічне зростання, його типи та фактори

Читайте также:
 1. Абіотичні екологічні фактори
 2. Антропогенні екологічні фактори
 3. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 4. В) соціально-економічне явище, за якого частина пра цездатного насе-
 5. Виробництво. Фактори виробництва. Процес виробництва
 6. Внутрішні силові фактори при згині.
 7. Договор международного факторинга
 8. Екологічні фактори, їх класифікація та основні закони дії факторів
 9. Економічне виховання учнів.
 10. Економічне вчення і логіка К.Маркса
 11. Економічне зростання та його фактори.

Економічне зростання – це збільшення обсягів реального ВВП в одному періоді порівняно з іншим.

Економічне зростання являє собою зростаючу здатність економіки до реалізації своїх виробничих можливостей. Сутність економічного зростання полягає у розширеному відтворенні тих самих товарів і послуг з використанням незмінної технології.Можна сказати, що економічне зростання становить зміст розвитку, є його складовою частиною. Основним показником, що вимірює економічне зростання є реальний ВВП. Однак, тільки кількісний вимір цього показника не дає можливості з’ясувати, чи відбувається економічне зростання. Крім реального ВВП для вимірювання економічного зростання прийнятним є і показник реального ВВП на душу населення.Переважно економічне зростання розглядають та користуються як суттєвою

складовою економічного розвитку.Кінцева мета економічного зростання – збільшення споживання.

Економічне зростання класифікують за темпами і за типами.

За темпами розрізняють високі і низькі.

Класифікація за типами розрізняє

· екстенсивне (збільшення обсягів виробництва досягається за рахунок використання більшої кількості виробничих ресурсів, тобто середня продуктивність праці в суспільстві не змінюється)

· інтенсивне (приріст виробництва забезпечується за рахунок застосування більш досконалих факторів виробництва, тобто за рахунок підвищення їхньої продуктивності) економічне зростання

У дійсності важко розмежувати один тип економічного зростання від іншого. В реальному процесі розширеного відтворення вони співіснують,ому процесі розширеного відтворення вони співіснують,поєднуються. Тому можна говорити про переважно інтенсивний тип або екстенсивний тип.

Макроекономічні фактори економічного зростання можуть бути поділені на три групи:

Фактори пропозиції включають:кількість і якість природних ресурсів;кількість і якість трудових ресурсів;

обсяг основного капіталу (основні фонди);нові технології – НТП;

Фактори попиту: для реалізації зростаючого виробництва потенціалу в економіці треба забезпечити повне використання збільшених обсягів всіх ресурсів. А це потребує рівня сукупних витрат, тобто сукупного попиту.

Фактори розподілу: здатність до нарощування виробництва недостатня для розширення загального випуску продукції. Необхідним є також розподіл зростаючих обсягів ресурсів з метою отримання максимальної кількості корисної продукції.Зауважимо,що фактори пропозиції і попиту взаємопов'язані. Наприклад,безробіття уповільнює темпи нагромадження капіталу, зменшує витрати на дослідження. І навпаки, низькі темпи впровадження нововведень та інвестицій можуть стати головною причиною безробіття.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)