АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які фактори впливають на пропозицію? Що відбувається з лінією пропозиції, якщо діє кожен з них?

Читайте также:
 1. Абіотичні екологічні фактори
 2. Антропогенні екологічні фактори
 3. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 4. Виробництво. Фактори виробництва. Процес виробництва
 5. Внутрішні силові фактори при згині.
 6. Договор международного факторинга
 7. Екологічні фактори, їх класифікація та основні закони дії факторів
 8. Економічне зростання та його фактори.
 9. Економічне зростання, його типи та фактори
 10. Економічне зростання, його типи, фактори та джерела.
 11. Економічне зростання: сутність, типи й фактори
 12. Еластичність попиту. Види еластичності. Фактори еластичності

Закон пропозиції — при інших незмінних чинниках величина (об'єм) пропозиції збільшується у міру збільшення ціни на товар.

Зростання величини пропозиції товару при збільшенні його ціни обумовлене в загальному випадку тією обставиною, що при незмінних витратах на одиницю товару із збільшенням ціни росте прибуток і виробникові (продавцеві) стає вигідним продати більше товару. Реальна картина на ринку складніше за цю просту схему, але виражена у ній тенденція має місце.

фактори, що змінюють пропозицію:

1. Зміни в собівартості виробництва за рахунок цін на ресурси, зміни податків і дотацій, досягнень науки і техніки, нових технологій. Зниження собівартості дозволяє виробникові доставити на ринок більше товарів. Зростання собівартості призводить до протилежного результату — пропозиція знижується.

2. Зміни цін на інші товари, зокрема на товари субститути.

3. Індивідуальні смаки споживачів.

4. Перспективні очікування виробників. При прогнозах щодо зростання цін в майбутньому виробники можуть скоротити пропозицію, щоб незабаром продати товар за вищою ціною, і навпаки, очікування падіння цін змушує виробників позбавитись товару якнайскоріше, щоб не зазнати збитків в майбутньому.

5. Кількість товаровиробників безпосередньо впливає на пропозицію, оскільки чим більше постачальників товарів, тим вище пропозиція і навпаки, при зменшенні числа виробників різко скорочується пропозиція. при покращенні засобів виробництва, виробники будуть готові забезпечувати більше товару за кожною ціною і це переміщає криву постачання S1 управо, до кривої S2 — зростання пропозиції. Це збільшення пропозиції примушує рівноважну ціну зменшитися з P1 до P2. при цьому рівноважна кількість зростає з Q1 до Q2, оскільки кількість, яка може бути продана, збільшується за новими нижчими цінами. Відмітьте, що це у разі переміщення кривої постачання, рівноважна ціна і кількість рухаються у протилежних напрямках.

21.Суть поняття витрати вир-ва.Визначення витрат вир-ва.

Витрати виробництва — вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля

виробництва продукції.

Дійсні витрати поділяються на зовнішні та внутрішні.

Зовнішні(явні, або експліцитні) витрати — витрати на оплату економічних ресурсів, постачальники яких не євласниками фірми.

Внутрішні (неявні, або імпліцитні) витрати— витрати фірми на використання власних (неоплачуваних) ресурсів.

Два підходи до розуміння природи затрат фірми.

1. Бухгалтерський підхід передбачає врахування зовнішніх (явних) витрат, які оплачуються безпосередньо після отримання рахунка чи накладної.

2. Економічний підхіддо витрат виробництва передбачає

врахування не тільки зовнішніх, а й внутрішніх витрат, пов'язаних з можливістю альтернативного використання ресурсів.

Економічні (вмінені) витрати — це

витрати, які належить здійснити підприємцю, щоб відволікти

ресурси від їхнього альтернативного використання.

22.Які на вашу думку «+» і «-» стратегії цінової дискримінації на прикладах діяльності авікоммпаній,що втановлює різні ціни для різних категорій пасажирів?

Цінова дискримінація - це монополістична практика продажу блага певної якості при даних витратах за різними цінами різним покупцям.

Цінову дискримінацію можуть здійснювати тільки монополії,тому що вони встановлюють і контролюють ціни. В умовах досконалої конкуренції утвориться єдина ціна на благо і фірма не контролює ціну, а приймає неї як дану. Тому цінова дискримінація не виникає. Монополісти здійснюють цінову дискримінацією в тому випадку, якщо за допомогою неї збільшують свій прибуток. Дискримінаційні ціни можуть використовуватися для розширення виробництва, забезпечуючи тим самим економію від масштабу виробництва.

Найбільш сприятливі умови для проведення цінової дискримінації маються в сфері послуг, оскільки вони, як правило, не можуть перепродуватися (наприклад, медичні послуги: якщо вам зробили операцію по видаленню апендициту, ви не зможете перепродати неї своєму другові по більш високій ціні).

Для того, щоб фірма-монополіст змогла здійснити цінову дискримінацію, ринок повинен відповідати двом умовам:

1. Можливість встановлення цін для окремих груп покупців відповідно до еластичності попиту: покупцям, попит яких має високу нееластичність, буде запропонована висока ціна, а тим, чий попит еластичний - більш низька.

‡агрузка...

2. Відсутність можливості перепродажу купленої продукції


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)