АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

База оподаткування. Статтею 214 Податкового кодексу запроваджено єдиний порядок визна­чення бази оподаткування при обчисленні суми податку

Читайте также:
 1. База оподаткування
 2. ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки
 3. Класифікація податків й об’єктів оподаткування
 4. Контрольні бюджетні показники є відображенням як поглядів уряду на вплив держави на економіку, так і його пріоритетів щодо обсягів оподаткування, позик і видатків.
 5. Об'єкти оподаткування
 6. Об'єкти оподаткування
 7. Операції, звільнені від оподаткування
 8. Оподаткування неприбуткових установ та організацій
 9. Особливості оподаткування алкогольних напоїв
 10. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання
 11. Особливості оподаткування операцій лізингу (оренди)

Статтею 214 Податкового кодексу запроваджено єдиний порядок визна­чення бази оподаткування при обчисленні суми податку, виходячи з встановле­них ставок податку: адвалорних (у відсотках до обороту) чи специфічних (у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)).

У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є:

1) вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній тери­торії України, за встановленими виробником максимальними роздрібними ці­нами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;

2) вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку.

При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на на­ціональну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної ва­люти, встановленим Національним банком України, що діє на дату поданнядо митного органу митної декларації до митного оформлення.

Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, ви­значається відповідно до Митного кодексу України.

У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з виро­блених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визна­чена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму цилі­ндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

У разі наявності наднормативних втрат спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодо­вого та алкогольних напоїв, допущених з вини виробника під час виробництва підакцизних товарів (продукції), базою оподаткування є вартість (кількість) цих товарів, які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів (проду­кції).

Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкоголь­них напоїв затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповнова­женим Кабінетом Міністрів України.При псуванні, знищенні, втраті підакцизних товарів (продукції), крім ви­падків, коли податкове зобов'язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає (ст.. 216.3), базоюоподаткування є вартість та обсяги втрачених товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)