АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік підакцизних товарів і ставки податку

Читайте также:
 1. Алгоритм вставки элемента в список после элемента с указанным ключом
 2. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 3. Аналіз міжринкової взаємодії товарів і грошей
 4. Базисные условия поставки товаров
 5. В декабре 1992 года VII съезд народных депутатов России потребовал отставки правительства Е. Гайдара. Новым главой правительства был утвержден В.С. Черномырдин.
 6. Визначення оптимальної ставки податку.
 7. Виробництва товарів і послуг, одержання доходів (прибутку) «.
 8. Возможно ли вынесение на федеральный референдум вопроса о снижении ставки НДС по продовольственным товарам?
 9. Вопрос 8.2 Источники, объекты налогообложения и ставки налогов предприятий.
 10. Выбор ставки дисконтирования
 11. Выставки и ярмарки. Классификация. Роль в маркетинговых коммуникациях.
 12. Грошова маса і її вимірювання. Механізм здійснення монетарної політики: регулювання обігової ставки, банківських резервів, операції на відкритому ринку.

Діючий у даний час перелік підакцизних товарів складається з наступних товарів:

1) нафтопродукти, скраплений газ;

2) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти;

3) алкогольні напої;

4) пиво;

5) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

6) автомобілі легкові;

7) кузови до легкових автомобілів, причепи та напівпричепи, мотоцикли

Ставки акцизного збору є єдиними по всій території України. Вони бува­ють трьох видів:

1. Адвалорні. Адвалорною (відносною) визнається ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кра­тному відношеннідо одиниці вартісного виміру бази оподаткування

2. Специфічні. Специфічною (абсолютною) є ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування (табл. 2.1, 2.2, 2.3)

Таблиця 2.1 – Ставки податку на спирт етиловий та інші спиртові дисти­ляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Одиниці виміру Ставки по­датку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0,81
Спирт етиловий, неденатурований, з конце­нтрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-від­соткового спирту 45,87
Спирт етиловий, неденатурований з концен­трацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шля­хом перегонки, лікери та інші напої, що міс­тять спирт гривень за 1 літр 100-від­соткового спирту 45,87

 

Таблиця 2.2 – Ставки податку на нафтопродукти, скраплений газ:

Код товару (продукції) згі­дно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного податку у твер­дих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниці виміру ставка
  Бензини спеціальні:    
2710 11 21 00 уайт-спірит євро за 1000 кіло­грамів
  Бензини моторні:    
2710 11 31 00 бензини авіаційні євро за 1000 кіло­грамів
  бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:    
2710 11 41 11 2710 11 49 11 із вмістом не менш як 5 мас. % біое­танолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутило­вого етеру або їх суміші: євро за 1000 кіло­грамів
2711 12 11 00 2711 12 19 00 скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) євро за 1000 кіло­грамів

Таблиця 2.3 – Ставки податку на автомобілі легкові та інші моторні тран­спортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім мо­торних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомо­білі:Код товару (про­дукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з оди­ниці реалізова­ного товару (продукції) (специфічні)
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні за­соби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товар­ної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські авто­мобілі-фургони та гоночні автомобілі:  
8703 22 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:  
8703 22 10 00 - - - нові 0,03 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів дви­гуна
8703 22 90 - - - що використовувалися:  
8703 22 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,36 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів дви­гуна
8703 22 90 30 - - - - понад 5 років 1,63 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів дви­гуна
  - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:  
8703 23 11 10 - - - - - нові 0,16 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів дви­гуна
8703 23 90 11 - - - - - не більш як 5 років 1,63 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів дви­гуна
8703 23 90 13 - - - - - понад 5 років 2,18 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів дви­гуна
  - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:  
8703 23 90 31 - - - - - не більш як 5 років 2,18 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів дви­гуна
8703 23 90 33 - - - - - понад 5 років 3,27 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів дви­гуна
8703 24 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:  
8703 24 10 00 - - - нові 1,09 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів дви­гуна
8703 24 90 - - - що використовувалися:  
8703 24 90 10 - - - - не більш як 5 років 3,27 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів дви­гуна
8703 24 90 30 - - - - понад 5 років 3,81 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів дви­гуна
8703 90 10 00 - - транспортні засоби, оснащені електричними дви­гунами 109 євро за 1 штуку
8703 90 90 00 - - інші 109 євро за 1 штуку

3. Адвалорні та специфічні одночасно, тобто, комбіновані ставки:у відсотках до обороту з реалізації та у твердих цінах, але не менше встановленої твердої суми з одиниці реалізованого товару (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 – Ставки податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)