АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 3. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 4. Загальні відомості й теоретичні положення
 5. Загальні методологічні основи кількісної теорії.
 6. Загальні основи суспільного виробництва.
 7. Загальні теоретико-методичні основи розгляду алгебраїчного матеріалу в курсі математики початкових класів.
 8. Загальні теоретичні відомості
 9. Загальні теоретичні положення
 10. Загальнотеоретичні засади
 11. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Л. О. Кизилова, Г. І. Кизилов

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

"ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ"

 

(для студентів денної і заочної форм навчання

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

 

 

Харків

ХНАМГ


Кизилова Л. О. Конспект лекцій з дисципліни "Оподаткування підприємств" (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит") / Л. О. Кизилова, Г. І. Кизилов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 158 с.

 

 

Структура конспекту побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 

Автори: Л. О. Кизилова,

Г. І. Кизилов

 

Рецензент: к.е.н., проф. Н. І. Гордієнко

 

Рекомендовано кафедрою "Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту",

протокол № 2 від 14 вересня 2012 р.

 

 

© Л. О. Кизилова, Г. І. Кизилов ,ХНАГХ, 2012


ЗМІСТ

Вступ.. 5

ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки 6

1.1. Сутність податків. 6

1.2 Функції податків. 7

1.3 Принципи оподаткування. 8

1.4. Загальні засади встановлення податків і зборів. 16

1.5 Класифікація податків й об’єктів оподаткування. 20

1.6. Місцеві податки і збори. 23

1.6.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 23

1.6.2. Єдиний податок. 26

1.6.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 39

1.6.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 51

1.6.5. Туристичний збір. 53

 

ЗМ 2. Загальнодержавні податки і збори. Непряме оподаткування 55

 

2.1. Акцизний податок. 55

2.1.1 Сутність і платники податку. 55

2.1.2. Об'єкти оподаткування. 56

2.1.3. База оподаткування. 58

2.1.4. Перелік підакцизних товарів і ставки податку. 59

2.1.5. Порядок визначення податкового зобов’язання. 62

2.1.6. Порядок обчислення податку. 63

2.1.7. Строки сплати акцизного податку і подання декларації 67

2.1.8 Особливості оподаткування алкогольних напоїв. 682.1.9. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів
залежно від напряму його використання. 69

 

2.2. Податок на додану вартість. 71

2.2.1. Сутність і платники податку. 72

2.2.2. Об'єкти оподаткування. 74

2.2.3. Операції, звільнені від оподаткування. 79

2.2.4. Порядок визначення бази оподаткування. 82

2.2.5. Ставки податку. 88

2.2.6. Порядок визначення податкових зобов'язань. 90

2.2.7. Порядок формування податкового кредиту. 93

2.2.8. Порядок надання податкової декларації та сплати податку. 98

2.2.9. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до Державного бюджету України або відшкодуванню з
Державного бюджету та строки проведення розрахунків. 100

 

 

ЗМ 3. Загальнодержавні податки і збори.
Пряме оподаткування.. 105

 

3.1 Податок на прибуток підприємств. 105

3.1.1. Платники податку на прибуток. 105

3.1.2. Об'єкт оподаткування та податкова база. 106

3.1.3. Порядок визначення доходів та їх склад. 106

3.1.4. Склад витрат та порядок їх визнання. 114

3.1.5. Особливості визнання витрат подвійного призначення. 124

3.1.6. Особливості оподаткування операцій лізингу (оренди) 128

3.1.7. Ставки податку. 129

3.1.8. Порядок подання декларації та сплати податку на прибуток. 129

3.1.9. Пільги з оподаткування прибутку. 134

3.1.10. Оподаткування неприбуткових установ та організацій. 138

 

3.2. Податок на доходи фізичних осіб. 141

3.2.1. Платники податку на доходи фізичних осіб. 141

3.2.2. Об'єкт оподаткування. 142

3.2.3. База оподаткування. 142

3.2.4. Податкова соціальна пільга. 146

3.2.5. Податкова знижка. 150

3.2.6. Ставки податку. 152

3.2.7. Порядок нарахування, утримання та сплати
(перерахування) податку до бюджету. 154

3.2.8. Порядок подання річної декларації про майновий
стан і доходи. 155

 

Список джерел.. 157

 


Вступ

 

Мета та завдання вивчення дисципліни – формування знань з організації і функціонування податкової системи, проведення податкової політики в Україні та практичних навичок розрахунків і платежів податків до бюджетів.

Предмет вивчення – відносини держави і суб’єктів господарювання діяльності з приводу формування фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти знаннями:

– про систему законодавчих та інших нормативних актів з оподаткування;

– про основні елементи податків;

– про функції податків; принципи оподаткування;

– про класифікацію податків, систему податків в Україні, механізм нарахування і сплати податків

– вміти:

– визначати об’єкти та базу оподаткування за даними аналітичного обліку підприємства;

– визначати суми податкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів;

– складати податкові декларації, розрахунки за встановленими нормативними актами.

 


ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки

 

1.1. Сутність і платники податку.

1.2. Функції податків.

1.3. Принципи оподаткування.

1.4. Загальні засади встановлення податків і зборів.

1.5. Класифікація податків й об’єктів оподаткування.

1.6. Місцеві податки і збори.

1.6.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.6.2. Єдиний податок.

1.6.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

1.6.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

1.6.5. Туристичний збір.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)