АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні теоретичні відомості

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 3. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 4. Виникнення і природа свідомості
 5. Виникнення і природа свідомості. Свідомість і мова.
 6. Виникнення свідомості
 7. ВИХІДНІ ДАНІ. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
 8. Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки
 9. Гідність як категорія моральної свідомості
 10. Деформації правосвідомості
 11. Деякі загальні принципи дослідження операцій (висновки до розділу 1)
 12. Див.: Загальні рекомендації з проведення аудиту ефективності використання державних коштів. Затв. постановою Колегії Рахункової палати України від 12.07.2006 № 18-4.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання контрольних робіт із дисципліни

“ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

СВІТО ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ”

Для студентів спеціальності 6.030403

“Міжнародні економічні відносини”

Заочної форми навчання

Затверджено

На засіданні кафедри

“Міжнародні економічні відносини”

Протокол № ХХХ від ХХХХ 2014 р.

Запоріжжя 2014


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Економіко-математичне моделювання світо-господарських процесів” для студентів спеціальності 6.030403 “Міжнародні економічні відносини” заочної форми навчання/ Укл.: В. В. Корольков. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 –– 81 с.

 

 

Укладач: В. В. Корольков, доцент, к. е. н.

 

 

Відповідальний за випуск: Т. В. Перелигіна, зав.лабораторією.

 

Рецензент: Іванов М.М., професор, д.е.н., декан факультету управління Класичного приватного університета, м.Запоріжжя

 

 


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1 Загальні теоретичні відомості
  1.1 Моделювання економічних процесів
  1.2 Створення економіко-математичної моделі і перевірка її точності
  1.3 Загальний вигляд задачі лінійного програмування
  1.4 Приведення задачі лінійного програмування до канонічного виду
  1.5 Симплексний метод рішення задач лінійного програмування
  1.6 Двоїста задача
  1.7 Транспортна задача
  1.8 Макроекономічні моделі економічного зростання
  1.9 Моделі міжгалузевого балансу
  1.10 Моделі економічної динаміки світогосподарських процесів
  1.11 Сучасні тенденції у розвитку засобів економіко-математичного моделювання
       
Розділ 2 Методичні рекомендації щодо оформлення й виконання контрольної роботи
  2.1 Вказівки до виконання роботи
  2.2 Розподіл варіантів контрольної роботи
  2.3 Задачі до практичної частини
Література

  


Вступ

Основною метою курсу є засвоєння кількісних методів дослідження процесів та явищ, що відбуваються в сфері зовнішньоекономічних відносин. У даний час ці методи знаходять усе більш широке застосування як у теоретичних дослідженнях, так і в практичній діяльності з підтримки управлінських рішень. Для успішного застосування цих методів необхідна тісна взаємодія між фахівцями із прикладної математики та інформатики, з одного боку, та фахівцями із предметної галузі знань - з іншого. Отже, останні потребують певного обсягу базових знань та навичок, з економічно-математичного моделювання, які вони зможуть одержати в даному курсу.

Головними завданнями курсу є:

- ознайомлення з особливостями математичного моделювання як метода економічних досліджень та роллю фахівця із предметної галузі при застосуванні цього метода;

- вивчення типових підходів до побудови економіко-математичних моделей ЗЕД та основних класів таких моделей;

- ознайомлення з методологією та досвідом розробки та аналізу окремих економіко-математичних моделей, процесів, які відбуваються в зовнішньоекономічній сфері країн із перехідною економікою;

- вивчення наукової термінології із зазначеної дисципліни.

Студенти повинні навчитися: користуватися різноманітними методами економіко-математичного аналізу; самостійно аналізувати та прогнозувати зовнішньоекономічні процеси як на рівні економіки країни в цілому, так і на рівні її окремих регіонів, галузей, підприємств.

Дисципліна "Економіко-математичне моделювання світо-господарських процесів” базується на знаннях дисципліни “Вища математика”, у рамках якої студент одержав знання з основ лінійної алгебри, теорії матриць, диференціального та інтегрального обчислення. Також передбачається, що студент вивчив основи теоретичної економіки та має базові знання з міжнародних економічних відносин. Знання, одержані в запропонованому курсі, знайдуть застосування при вивченні ряду спеціальних курсів.

 

Загальні теоретичні відомості


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)