АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Формули та функції

Читайте также:
 1. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 2. Асимптоти функції.
 3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 4. Великие философы лишь формулировали свое мировоззрение
 5. Визначення параметрів емпіричної формули за методом найменших квадратів.
 6. Випишіть мовні кліше, наявні у відгуках і рецензіях. Поміркуйте, чи правомірно вжиті ті чи ті мовні формули. При потребі, замініть іншими мовними одницями.
 7. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III ( всі № №, що закінчуються на цифру 1, наприклад: № 1, № 11, № 21 . . . №1141 ).
 8. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 0, наприклад: № 10, № 20, № 30 . . . №1140).
 9. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 3, наприклад: № 3, № 13, № 23 . . . №1143)
 10. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 4, наприклад: № 4, № 14, № 24 . . . №1144).
 11. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 5, наприклад: № 5, № 15, № 25 . . . №1145 ).
 12. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 7, наприклад: № 7, № 17, № 27 . . . №1147).

В Excel вбудована велика кількість різноманітних функцій, що полегшують виконання обчислень, і спроможних задовольнити більшість самих вимогливих користувачів, що працюють у різних предметних областях. Не розбираючись із усіма функціями, що входять до складу бібліотеки функцій, познайомимося з головними принципами та можливостями їх використання при організації обчислень.

Звертання до функції завжди складається з імені функції, круглих дужок і, як правило, аргументів функції. Навіть якщо для функції не потрібно вказувати аргументи, круглі дужки все рівно повинні бути присутніми. Наприклад, функція СЕГОДНЯ() повертає значення поточної дати, а функція ТДАТА() — поточну дату та час у числовому форматі. Аргументи функції, що заключаються у круглі дужки, розділяються крапкою з комою (;).

Функцію можна ввести звичайним шляхом, як і будь-який вміст клітинки, з клавіатури. Регістр (Shift) при уведенні функції не враховується. Ім'я функції автоматично буде записане великими літерами. Але звичайно набагато зручніше для вставки функції скористатися майстром функцій.

Поряд із вбудованими в Excel функціями можна створювати також власні функції користувача. Деякі функції, наприклад, інженерні, доступні тільки після встановлення прапорця у пункті «Пакет анализа» у вікні «Надстройки», що викликається за допомогою команди «Сервис\Надстройки…».

Для простоти користування бібліотекою вбудованих функцій та майстром функцій, який спрощує роботу з бібліотекою, усі наявні функції розбиті на тематичні групи — категорії. Наприклад, є категорії фінансових, статистичних, математичних, текстових функцій, а також функцій дат і часу. Категорія «Полный алфавитный перечень» містить усі функції, впорядковані за їх іменами. Категорія «10 недавно использовавшихся» дозволяє спростити доступ до найбільш уживаних вами функцій.

Для вставки функції за допомогою майстра функцій:

Помістіть покажчик клітинки на потрібну клітинку. Функція завжди буде вставлена у поточну клітинку.

Виконайте команду «Вставка\Функция…», або скористайтеся кнопкою —«Вставка функции» панелі інструментів «Стандартная», або натисніть комбінацію клавіш <Shift+F3>. На екран буде виведене перше вікно майстра функцій.У списку «Категория» виберіть потрібну категорію функцій.

У списку «Функция» виберіть функцію, яку ви хочете вставити. При виборі елементів обох списків уведенням початкової літери можна швидко перейти до категорії або функції, що починається вказаною літерою. Під списками дана стисла довідка про призначення виділеної функції.

Натисніть кнопку «ОК». У другому вікні майстра функцій варто зазначити необхідні аргументи для функції.

Уведіть потрібні аргументи, використовуючи будь-який з розглянутих способів. При необхідності перемістіть вікно, щоб воно не заважало уведенню аргументів. Поточний результат обчислення функції буде поданий у полі «Значение».

Натисніть кнопку «ОК». Excel вставить функцію у поточну клітинку. У самій клітинці буде відображений результат обчислення функції.

Якщо, знаходячись у першому вікні майстра функцій, натиснути кнопку «ОК», Excel вставить функцію з шаблонами для завдання аргументів.

При використанні функцій потрібно, звісно ж, враховувати наявні для кожної функції обмеження на кількість і тип аргументів. Деякі функції, наприклад, ті, що обчисляють суму, середнє значення, мінімум, максимум, мають змінне число аргументів (до 30). Майстер функцій дозволить увести всі необхідні значення аргументів, відкриваючи, при необхідності, нові поля уведення. Задаючи аргументи функції (наприклад, у вікні майстра функцій), можна використовувати розглянуті вище адресні оператори, вводячи їх із клавіатури.

За допомогою майстра функцій можна також вкласти функції одна в одну, тобто використовувати як аргумент даної функції іншу функцію. Для цього при введенні аргументу зовнішної функції клацніть на кнопці — «Изменить формулу» у рядку формул, а потім на кнопці — «Вставка функции» панелі інструментів «Стандартная» для запуску майстра функцій. У такий спосіб можна записати формулу, що містить до семи рівнів вкладеності функцій.

Якщо в якості аргументу функції повинно бути вказано ім'я діапазону клітинок, виберіть його зі списку у полі імен рядка формул.

‡агрузка...

Для уведення функції, що дозволяє швидко визначити суму вмісту діапазону клітинок, є спеціальна кнопка — «Автосумма» на панелі інструментів «Стандартная». Excel вставить функцію суми та запропонує діапазон клітинок, відмічений у робочому листі біжучою рамочкою. При необхідності, змініть запропонований діапазон, перетягуючи покажчик миші при натиснутій лівій кнопці. Завершити уведення формули можна натисканням клавіші <Enter>.

За допомогою майстра функцій потім можна змінити аргументи будь-якої функції. Для внесення змін:

Виділіть клітинку з функцією, що необхідно змінити.

Запустіть майстер функцій. Excel відобразить на екрані друге вікно майстра функцій, що дозволить змінити аргументи функції.

Виконайте необхідні зміни.

Натисніть кнопку «ОК» або клавішу <Enter>.

Якщо активна клітинка містить більше однієї функції, спочатку вкажіть у рядку формул відповідний аргумент.

Досить зручною є можливість контролювати проміжні результати за допомогою рядка стану. За умовчанням у рядку стану відображається значення суми для виділених клітинок. Але з контекстного меню рядка стану (того, що викликається правою кнопкою миші, при курсорі миші, встановленому у рядку стану) можна вибрати іншу функцію для визначення проміжних результатів, відмінних від функції суми (середнє значення, максимум і мінімум, кількість значень і кількість чисел у діапазоні).

Як уже відзначалося, за умовчанням у клітинках робочого листа відображаються результати обчислення формул. Щоб задати відображення у клітинках робочого листа самих формул замість результатів, встановіть прапорець параметра «Формулы» на вкладці «Вид» вікна діалогу «Параметры», що викликається командою «Сервис\Параметры…». Задане значення параметра дійсне тільки для поточного робочого листа. Повернутися до відображення результатів можна, скинувши вказаний прапорець.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)