АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Передмова

Читайте также:
 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. Передмова
 6. Передмова
 7. Передмова
 8. ПЕРЕДМОВА
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. Передмова

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького державного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

 

Муляр Ю. І., Дерібо О. В.

М 90 Програмування токарної обробки на верстатах з ЧПК.

Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 91 с.

 

В посібнику розглянуті загальні положення про токарну обробку на верстатах з ЧПК, опис токарного верстата 16К20Т1.02 і методика його програмування для механічної обробки деталей на базі пристрою “Электроника НЦ-31”, а також приклади програмування із застосуванням окремих команд та технологічних циклів, порядок виконання лабораторної роботи на базі вказаного верстата, методичні роз’яснення, опис процесу розмірного настроювання верстата, рекомендації щодо оформлення лабораторної роботи та варіанти завдань. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри та програмою дисципліни “Програмування та наладка обладнання з ЧПК”.

 

УДК 621.941

 

 

 

© Ю. І. Муляр, О. В. Дерібо, 2004

 
 
 


Передмова

Токарні верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) є одним з найпоширеніших видів обладнання сучасного серійного машинобудівного виробництва. Суттєвою перевагою верстатів з ЧПК у порівнянні з іншими верстатами, що працюють в автоматичному й напівавтоматичному режимах, є малі затрати часу й матеріальні витрати на перехід від обробки однієї партії деталей до іншої.

В наш час у машинобудуванні поширилось використання верстатів з оперативним програмним керуванням (ОПК). У цих верстатах програма може вводитись безпосередньо з клавіатури пульта керування налагоджувачем або оператором. До цих верстатів відноситься і розглядуваний у цьому навчальному посібнику токарний верстат моделі 16К20Т1.02 з пристроєм ОПК «Электроника НЦ–31».

Базовою літературою з питань, що розглядаються в цьому посібнику, слід вважати джерела [1–5] за списком літератури.

В розділах 1–6 викладені загальні положення про токарну обробку на верстатах з ЧПК деталей типу “тіло обертання“, опис верстата 16К20Т1.02 і методика його програмування, а також приклади програмування із застосуванням окремих команд та технологічних циклів.Навчальний посібник призначений, в основному, для вивчення теоретичного матеріалу дисципліни “Програмування та налагодження обладнання з числовим програмним керуванням” і набуття навичок програмування токарних верстатів.

Одним з навчальних заходів, передбачених програмою згаданої дисципліни, є виконання лабораторної роботи “Розробка керувальної програми та налагодження токарного верстата з ЧПК”. Тому в розділі 7 викладені: методичні рекомендації до виконання цієї роботи, роз’яснення особливостей обробки деталей на токарних верстатах з ЧПК, опис процесу налагодження верстата, рекомендації з оформлення лабораторної роботи й варіанти завдань для її виконання.

Посібник може використовуватись також для самостійної роботи під час курсового та дипломного проектування, виконання домашніх завдань та контрольних робіт.

В упровадженні лабораторної роботи в навчальний процес брали участь навчальний майстер А. А. Корчинський та завідувач лабораторією кафедри ТАМ О. І. Кубай.

 

Зміст

1. Загальні положення................................................................................. 1.1. Токарні верстати з ЧПК та їх технологічні можливості........... 1.2. Номенклатура деталей для обробки............................................ 1.3. Послідовність виконання переходів обробки............................. 1.4. Інструмент для обробки тіл обертання....................................... 1.5. Зони обробки................................................................................. 1.6. Типові схеми токарної обробки...................................................   2. Характеристика верстата моделі 16К20Т1.02.................................... 2.1. Призначення та область застосування........................................ 2.2. Загальне компонування та принцип роботи.............................. 2.3. Склад верстата.............................................................................. 2.3. Технічна характеристика.............................................................   3. Органи керування верстатом............................................................... 3.1. ПЧПК та пульт оператора........................................................... 3.2. Панелі керування верстатом........................................................   4. Підготовка керувальної програми....................................................... 4.1. Загальні відомості........................................................................ 4.2. Головне призначення буквених адрес. Формат адрес.............. 4.3. Підготовча функція G.................................................................. 4.4. Допоміжна функція М................................................................. 4.5. Програмування режимів обробки............................................... 4.5.1. Програмування швидкості головного руху........................ 4.5.2. Програмування робочої подачі............................................ 4.6. Програмування номера інструмента........................................... 4.7. Програмування переміщень......................................................... 4.7.1. Системи відліку...................................................................... 4.7.2. Позиціювання (швидкий рух)............................................... 4.7.3. Переміщення з робочою подачею......................................... 4.7.4. Позиціювання по двох осях.................................................. 4.7.5. Обробка фасок........................................................................ 4.7.6. Кругова інтерполяція............................................................. 4.7.8. Обробка галтелей та скруглень............................................. 4.8. Повторення частини програми за функцією G25...................... 4.9. Задання зміщення нуля за функцією G92.................................. 4.10. Безумовний перехід Р................................................................ 4.11. Витримка часу за функцією G4.................................................   5. Постійні технологічні цикли................................................................. 5.1. Однопрохідний поздовжній цикл G70........................................ 5.2. Однопрохідний поперечний цикл G71....................................... 5.3. Багатопрохідний чорновий поздовжній цикл G77.................... 5.4. Багатопрохідний чорновий поперечний цикл G78.................... 5.5. Цикл глибокого свердління G73................................................. 5.6. Багатопрохідний цикл точіння торцевих канавок G74..……... 5.7. Багатопрохідний цикл точіння циліндричних канавок G75..... 5.8. Багатопрохідний цикл нарізання різі різцем G31...................... 5.9. Цикл нарізання різі мітчиком (плашкою) за функцією G33.....   6. Приклади розробки фрагментів керувальних програм…………...   7. Лабораторна робота: “Розробка керувальної програми та налагодження токарного верстата з ЧПК”…….....…………………… 7.1. Устаткування та пристрої, що використовуються в роботі...... 7.2. Порядок виконання роботи.......................................................... 7.3. Методика виконання роботи...................................................… 7.3.1. Розробка розрахунково-технологічної карти..................... 7.3.2. Особливості проектування операцій токарної обробки на верстатах з ЧПК............................................................................... 7.3.3. Особливості програмування обробки на верстаті 16К20Т1.02………………………………………………………………….. 7.3.4. Підготовка ПЧПК до роботи................................................. 7.3.5. Підрежим виходу у фіксовану точку.................................... 7.3.6. Режим розмірної прив’язки інструмента............................. 7.3.7. Особливості реалізації підрежиму виходу у фіксовану точку та режиму розмірної прив’язки інструмента під час виконання лабораторної роботи.......................................................... 7.3.8. Вибір розташування вихідної точки програми.................... 7.3.9. Введення, відпрацювання та корекція керувальної програми..................................................................................................   7.4. Зміст звіту...................................................................................... 7.5. Вимоги до оформлення звіту....................................................... 7.6. Система модульно-рейтингового оцінювання лабораторної роботи.................................................................................................... 7.7. Організація проведення лабораторної роботи та заходи з техніки безпеки................................................................................. 7.8. Питання для самопідготовки.........................................................   Список літератури.............................................................................   Додаток А....................................................................................................... Додаток Б....................................................................................................... Додаток В....................................................................................................... Додаток Г.......................................................................................................                              

 

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)