АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Айналым. Тест тапсырмалары. (Тест тапсырмаларына берілген єрбір д±рыс жауап бір балмен баѓаланады)

Читайте также:
  1. Айналым. Тест тапсырмалары.
  2. Айналым. Тест тапсырмалары.
  3. айналым. Тест тапсырмалары.

(Тест тапсырмаларына берілген єрбір д±рыс жауап бір балмен баѓаланады)

 

1. Қазақстан Республикасы мен екіжақты ынтымақтастық келісімі жөнінде-1991 ж. 15 наурызда ресми құжатқа қол қойған бірінші шетелдік мемлекет:

А) Моңғолия

Б) Қытай

В) Түркия

 

2. 1917 ж. Ақпан төңкерісінің басты сипаты Қос өкіметтілік, яғни биліктің ресми либералды-буржуазиялық және нақты революциялық-демократиялық тармақтарының қосарлануы болды. Қазақстанда бұл процесс қандай көрініс тапты? (дұрыс емес жауапты көрсетіңіз).

А) Қоғамдық қауіпсіздік комитеттері мен Уақытша өкіметтің атқару комитеттері құрылды.

Б) Қазақ ұлттық комитеттері құрылды.

В) Жұмысшылар мен шаруалардың өзара көмек комитеттері құрылды.

 

3. 1916 жылдан 1917 жылдың соңына дейін Ташкентте Көлбай Тоғысовтың басуымен шыққан апталық газет қалай аталған?

А) «Алаш».

Б) «Биілік туы».

В) «Ұшқын».

 

4. “Тауарсыз социализм» моделі

А) Экономиканы басқаруда рыноктық механизмді пайдалануға;

Б) Дәйекті жоспарлау принципіне;

В) Бөлу механизмнің үстемдігіне қарама-қайшы келеді.

 

5. Далалық өлкенің Төтенше комиссары болып жүріп, Ақтөбе фронтына қару-жарақ пен азық-түлік жеткізу жөніндегі экспедицияны басқарды. Ол кім?

А) Т.Бокин.

Б) Ә.Жангелдин.

В) М.Масаншы.

 

6. 1921 ж. енгізілген көптеген салық түрлерін жинаудың қолайсыздығынан 1922 ж. бастап біртұтас табиғи салық енгізілді. Оған неше салық түрі біріктірілген?

А) 11 түрлі салық.

Б) 12 түрлі салық.

В) 13 түрлі салық.

 7. 1930 жж. КСРО аграрлық елден аграрлы-индустриалы елге айналды. Кеңес Одағы өндіріс көлемі бойынша

А) бірінші орынға шықты.

Б) АҚШ-тан кейінгі екінші орынға шықты.

В) АҚШ пен Германиядан кейінгі үшінші орынға шықты.

 

8. Ұжымдастыру кезеңінде шаруалар ұжымшарлардан «қашып кетпес» үшін ел басшылығы

арнайы шаралар қолданды. Ол қандай шаралар еді? (дұрыс емес жауапты көрсетіңіз).

А) 1932 ж. желтоқсанынан бастап щаруаларға ұжымшар басқармасының рұқсатынсыз паспорттары берілмеді.

Б) ұжымшар мүшелеріне өзінің шағын шаруашылығын жүргізуіне рұқсат етіліп, ондағы малдың, ауылшаруашылығы жабдығының, тұрғын үйлерінің санына шек қойылмады.

В) жеке шаруашылықтарға салынатын салықтар өте жоғары болды.

 

9. 1928 ж. 27 тамызында Қаз ОСК мен ҚазАКСР ҚКК-нің «бай шаруашылықтарын тәркілеу туралы» қаулысы қабылданды, оны іске асыру кезінде

А) 696 жеке шаруашылық жойылды.

Б) 969 жеке шаруашылық жойылды.

В) 1 мыңнан астам жеке шаруашылық жойылды.

 

10. 1921 ж. басындағы Кеңес еліндегі жағдайды экономикалық және саяси дағдарыс деп атайды, себебі :

А) қалаларда еңбекақыны көтеруді, азық-түлікпен қамтамасыз етуді және үкіметтің ауысуын талап ететін күшті бас көтерулер басталды.

Б) зайырлы мемлекетті таратуды талап еткен діни фанатизмнің күшті толқулары басталды.

В) Кеңес өкіметінің саясатына қарсы меньшевиктер мен эсерлер бастаған шаруалардың жаппай көтерілістері басталды.

‡агрузка...

 

11. «Тар жол, тайғақ кешу» тарихи-мемуарлық романының авторы кім?

А) Б. Майлин.

Б) С. Сейфуллин.

В) С. Торайғыров.

 

12. “Әскери коммунизм” саяатының басты талабы қандай еді?

А) социализм тек “адам адамға дос, жолдас және туыс” қоғамында ғана мүмкін болады.

Б) Пролетарлық революцияның жеңісімен құн заңы өз күшін жояды.

В) Барлық өнімдер тегін болып, тұтыну теңестірілу керек, ал “буржуй”, “кулак” және байлар өз байлығынан айырылғысы келмесе оларды экспроприациялау керек.

 

13. Қазаќстандаѓы индустрияландырудың Ресейдің орталыќ аудандарын индустрияландырудан айырмашылыѓы неде еді?

А) Өндіріс базасының әлсіздігі, зауыттар мен фабрикалардың жетіспеушілігі.

Б) Темір және неңіз жолдарының болмауы.

В) Бұрынѓы аграрлы округтердің индустрияландырылуы орталыќтаѓы индустрияландыруды күшейтуге мүмкіндік берді.

Г) Елдің басќа аймаќтарымен ќатар ќарќынды дамыды.

 

14. Қазақстанда қазақ халқының кеңестік мемлекеттілігін әзірлеу үшін арнайы құрылған комитеттің бірінші жетекшісі кім болды?

А) С. Пестковский.

Б) С. Меңдешев.

В) А. Жангелдин.

 

15. Ұлт-азаттық көтеріліс Далалық және Түркістан өлкесінің Торғай ошағынан басқа үлкен территориясында қашан басылып тасталды?

А) 1916 ж. күзіне қарай.

Б) 1916 ж. қысына қарай.

В) 1917 ж. көктеміне қарай.

 

16. 1927/28 жылдары тарихқа «астық дағдарысы» деген атпен енген астық дайындау дағдарысының болуына қандай жағдайларға әсер етті?

А) ұжымдастырудың басталуы.

Б) 1926 ж. жұт.

В) БКП(б) индустриализацияға бет алуы.

 

17. ЖЭС кезеңіндегі 1913 ж. деңгейден асқан негізгі көрсеткіштер бойынша КСРО-да қай жылдары өнеркәсіп қалпына келтірілді?

А) 1924 ж. қарай.

Б) 1925 ж. қарай.

В) 1926 ж. қарай.

 

18. Қазақ ұлттық театрының сахнасында қойылған тұңғыш пьеса –

А) «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу»

Б) «Айман – Шолпан»

В) «Еңлік-Кебек»

 

19. 1922 ж. мәліметтері бойынша Түркістан АКСР-ында 21 млн. астам өзбек, 200 мыңдай түркімен және 400 мың тәжік тұрған. Ал қазақтардың саны қанша болған?

А) 1 млн. астам.

Б) 1,5 млн. астам.

В) 2 млн. астам.

 

20. 1916 ж қазақтардың ұлт-азаттық көтерілісіне өзінің «Он алтыншы жыл» туындысын арнаған белгілі ақын-импровизатор, 20-30 жж. ең әйгілі айтыстарына қатысушы, әнші әрі композитор –

А) Жамбыл Жабаев.

Б) Иса Байзақов.

В) Кенен Әзірбаев.


Класс


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)